Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spärrkrusmossa

Organismgrupp Mossor Weissia squarrosa
Spärrkrusmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten är liten, friskt grön till gulgrön och bildar lösa, låga, upp till 1,5 cm höga tuvor. De äldre skotten utvecklar ofta nya glesbladiga grenar från basen av skottet. Fuktiga blad är utstående och utspärrat tillbakaböjda. Torra blad är krusigt ihoprullade. Bladen är större mot toppen av skottet. Bladkanterna är till största delen plana. Bladets nerv är kraftig och kort utlöpande i bladets spets. Arten är samkönad. Det är inte ovanligt att 2-3 kapslar bildas från samma skott. Kapseln är avlångt oval. Mynningen är kraftigt åtsnörd. Peristomet saknar tänder och är som ungt täckt av en hinna (epifragma). Kapselskaftet är 1,5-2,5 mm långt och gult. Sporerna är 20-30 µm i diameter och grovt vårtiga. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd, men de spröda grenar som bildas nederst på skottet lossnar lätt och fungerar som vegetativ spridning.
Spärrkrusmossa kan likna kortskaftad krusmossa Weissia rostellata som dock har ännu kortare kapselskaft och kapslar som saknar definierat lock. Dessutom är förväxlingsrisken stor med hinnkrusmossa W. brachycarpa och jordkrusmossa W. controversa, men båda de senare har kapslar som tydligt sticker upp ovanför tuvan och saknar de för spärrkrusmossa så typiska grenarna från basen.
Utbredning
Länsvis förekomst för spärrkrusmossa Observationer i Sverige för spärrkrusmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt i Sverige, liksom i Danmark, Norge och Finland (endast Åland) samt mindre allmän till sällsynt i Väst- och Centraleuropa. Den saknas utanför Europa. Arten är rödlistad i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Spärrkrusmossa är en sällsynt art som växer på alvarmark, kalkrika åkrar, lera intill dammar, i diken, och på nakna jordblottor i lövskog och branter i södra Sverige. Osäkert råder huruvida populationen minskat men de få aktuella förekomsterna är ytmässigt små och individfattiga och därför sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (8-1400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Spärrkrusmossa växer på bar, något kalkhaltig lera. Vanliga växtplatser är vid kanten av dammar, diken och stubbåkrar och nakna jordblottor i lövskog. Arten växer ofta tillsammans med stor neonmossa Barbula unguiculata, åkerbryum Bryum rubens, åkertuss Tortula truncata och citronkrusmossa Weissia longifolia. Kapslarna mognar på våren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Weissia (krusmossor), Art Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) Müll.Hal. - spärrkrusmossa Synonymer Weisia squarrosa, Hymenostomum squarrosum Nees & Hornsch., Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) C. Müll.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Spärrkrusmossa är en sällsynt art som växer på alvarmark, kalkrika åkrar, lera intill dammar, i diken, och på nakna jordblottor i lövskog och branter i södra Sverige. Osäkert råder huruvida populationen minskat men de få aktuella förekomsterna är ytmässigt små och individfattiga och därför sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (8-1400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten är liten, friskt grön till gulgrön och bildar lösa, låga, upp till 1,5 cm höga tuvor. De äldre skotten utvecklar ofta nya glesbladiga grenar från basen av skottet. Fuktiga blad är utstående och utspärrat tillbakaböjda. Torra blad är krusigt ihoprullade. Bladen är större mot toppen av skottet. Bladkanterna är till största delen plana. Bladets nerv är kraftig och kort utlöpande i bladets spets. Arten är samkönad. Det är inte ovanligt att 2-3 kapslar bildas från samma skott. Kapseln är avlångt oval. Mynningen är kraftigt åtsnörd. Peristomet saknar tänder och är som ungt täckt av en hinna (epifragma). Kapselskaftet är 1,5-2,5 mm långt och gult. Sporerna är 20-30 µm i diameter och grovt vårtiga. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd, men de spröda grenar som bildas nederst på skottet lossnar lätt och fungerar som vegetativ spridning.
Spärrkrusmossa kan likna kortskaftad krusmossa Weissia rostellata som dock har ännu kortare kapselskaft och kapslar som saknar definierat lock. Dessutom är förväxlingsrisken stor med hinnkrusmossa W. brachycarpa och jordkrusmossa W. controversa, men båda de senare har kapslar som tydligt sticker upp ovanför tuvan och saknar de för spärrkrusmossa så typiska grenarna från basen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spärrkrusmossa

Länsvis förekomst och status för spärrkrusmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spärrkrusmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt i Sverige, liksom i Danmark, Norge och Finland (endast Åland) samt mindre allmän till sällsynt i Väst- och Centraleuropa. Den saknas utanför Europa. Arten är rödlistad i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Weissia - krusmossor 
 • Art
  Weissia squarrosa(Nees & Hornsch.) Müll.Hal. - spärrkrusmossa
  Synonymer
  Weisia squarrosa
  Hymenostomum squarrosum Nees & Hornsch.
  Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) C. Müll.

Spärrkrusmossa växer på bar, något kalkhaltig lera. Vanliga växtplatser är vid kanten av dammar, diken och stubbåkrar och nakna jordblottor i lövskog. Arten växer ofta tillsammans med stor neonmossa Barbula unguiculata, åkerbryum Bryum rubens, åkertuss Tortula truncata och citronkrusmossa Weissia longifolia. Kapslarna mognar på våren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtplatserna hotas av igenväxning. Andra tänkbara hot är användning av bekämpnings- och gödselmedel.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
I områden med rika förekomster bör åtminstone åkrarnas kantzoner inte gödslas eller behandlas med bekämpningsmedel. Fler lämpliga småbiotoper i jordbrukslandskapet bör återskapas. Artens biologi och ståndortskrav måste studeras ytterligare.
Utländska namn - NO: Krusemoser, FI: Sykerösammalet, GB: Spreading-leaved Beardless-moss.

Etymologi: squarrosus (lat.) = rätvinkligt utspärrade om t.ex. mossblad. Ursprungligen betyder dock ordet fjällig, skorvig. Uttal: [Weissia skvarrósa]

key facts Spreading-leaved Beardless-moss. Shoots up to 1.5 cm high, forming lax, low, grass-green to yellowish-green tufts. Autoicous, often with 2-3 capsules per shoot. Capsule narrowly ovoid to ellipsoid. Mouth strongly contracted, initially covered by an epiphragm. Peristome lacking. Seta 1.5-2.5 mm, yellow. Spores 20-30 µm, coarsely verrucose. - Grows on bare, slightly calcareous clay. Typically found around ponds and along ditches, on stubble-fields and patches of bare soil in deciduous forests.

Hallingbäck, T. 2008. Weissia squarrosa spärrkrusmossa s. 49. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1992. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol 2. Mosses (except Diplolepideae). Harley Books, Colchester.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Weissia - krusmossor 
 • Art
  Weissia squarrosa, (Nees & Hornsch.) Müll.Hal. - spärrkrusmossa
  Synonymer
  Weisia squarrosa
  Hymenostomum squarrosum Nees & Hornsch.
  Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) C. Müll.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010, 2016.