Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spatelfåfoting

Organismgrupp Mångfotingar Decapauropus multiplex
Spatelfåfoting Mångfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En knappt millimeterlång fåfoting. Hela djuret är vitt. Släktet Decapauropus utmärks av att undre antenngrenens framkant är kortare än dess bakkant, den s.k. antennglobulus är kortskaftad och att analsegmentets undre del har två par borst. Spatelfåfoting kännetecknas av en proportionellt stor antennglobulus och en ovanligt liten och komplext byggd analplatta som är spatelformig och smalast framtill.
Utbredning
Länsvis förekomst för spatelfåfoting Observationer i Sverige för spatelfåfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt i Norden och känd endast från tre lokaler i Sverige, två närliggande i centrala Skåne och en vid Vätterns östra strand. Dessutom har den rapporterats från en lokal på Jylland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Hittills endast påträffad på tre lokaler i Sverige; två närliggande i centrala Skåne samt en vid strax öster om Vättern. Utbredningen för arten är ofullständigt känd. Funnen i mullrik jord i fuktig lövskog och varmt läge. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (2000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 30 (20-300) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Artens biologi är dåligt känd. Förmodligen är den bunden till lövskogar. Hittills har den bara tagits i lövskog med varmt läge och mullrik jord.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pauropoda (fåfotingar), Ordning Tetramerocerata, Familj Pauropodidae (fåfotingar), Släkte Decapauropus, Art Decapauropus multiplex (Remy, 1936) - spatelfåfoting Synonymer Allopauropus multiplex Remy, 1936, spatelsmåfåfoting

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Hittills endast påträffad på tre lokaler i Sverige; två närliggande i centrala Skåne samt en vid strax öster om Vättern. Utbredningen för arten är ofullständigt känd. Funnen i mullrik jord i fuktig lövskog och varmt läge. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (2000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 30 (20-300) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
En knappt millimeterlång fåfoting. Hela djuret är vitt. Släktet Decapauropus utmärks av att undre antenngrenens framkant är kortare än dess bakkant, den s.k. antennglobulus är kortskaftad och att analsegmentets undre del har två par borst. Spatelfåfoting kännetecknas av en proportionellt stor antennglobulus och en ovanligt liten och komplext byggd analplatta som är spatelformig och smalast framtill.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spatelfåfoting

Länsvis förekomst och status för spatelfåfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spatelfåfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt i Norden och känd endast från tre lokaler i Sverige, två närliggande i centrala Skåne och en vid Vätterns östra strand. Dessutom har den rapporterats från en lokal på Jylland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Decapauropus  
 • Art
  Decapauropus multiplex(Remy, 1936) - spatelfåfoting
  Synonymer
  Allopauropus multiplex Remy, 1936
  spatelsmåfåfoting

Artens biologi är dåligt känd. Förmodligen är den bunden till lövskogar. Hittills har den bara tagits i lövskog med varmt läge och mullrik jord.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Liksom för flertalet fåfotingar utgör förändringar i skogsbeståndens sammansättning ett allvarligt hot.
En ny inventering på de svenska lokalerna är angelägen. Vidare bör arten mer systematiskt eftersökas på potentiellt nya platser. Först därefter kan behov och typ av närmare åtgärder preciseras.

Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2008. Katalog över Nordens mångfotingar. Entomologisk Tidskrift 129: 173-190.

Scheller, U. 1998. The pauropoda of Norway. Fauna norvegica B 45: 1-10.

Scheller, U. 2005. Spatelfåfoting, sid. 291-292. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Decapauropus  
 • Art
  Decapauropus multiplex, (Remy, 1936) - spatelfåfoting
  Synonymer
  Allopauropus multiplex Remy, 1936
  spatelsmåfåfoting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.