Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spenslig fjällnejlika

Organismgrupp Kärlväxter Viscaria alpina var. serpentinicola
Spenslig fjällnejlika Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för spenslig fjällnejlika Observationer i Sverige för spenslig fjällnejlika
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Spenslig fjällnejlika är en serpentinvarietet av fjällnejlika som är känd från ett 20-tal serpentinklackar i det fjällnära skogslandet i Jämtland och de fyra sydliga lappmarkerna. Varieteten hotas av gruvdrift och prospektering på de flesta av sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva sin världspopulation i Sverige (resten i Norge och Finland). Antalet reproduktiva individer skattas till 2200 (1500-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 22896 (10000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 76 (68-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar varieteten i kategorin Livskraftig (LC). Varieteten bedöms inte vara hotad i dagsläget eftersom åtgärder genomförs för att minska utdöenderisken. Skulle dessa åtgärder upphöra kommer varieteten sannolikt att uppfylla kriterierna för lägst kategorin Sårbar (VU).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Viscaria (viskarior), Varietet Viscaria alpina var. serpentinicola Rune - spenslig fjällnejlika Synonymer Lychnis alpina var. serpentinicola (Rune) Kallio & Y. Mäkinen

Kategori Nära hotad (NT)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Spenslig fjällnejlika är en serpentinvarietet av fjällnejlika som är känd från ett 20-tal serpentinklackar i det fjällnära skogslandet i Jämtland och de fyra sydliga lappmarkerna. Varieteten hotas av gruvdrift och prospektering på de flesta av sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva sin världspopulation i Sverige (resten i Norge och Finland). Antalet reproduktiva individer skattas till 2200 (1500-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 22896 (10000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 76 (68-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar varieteten i kategorin Livskraftig (LC). Varieteten bedöms inte vara hotad i dagsläget eftersom åtgärder genomförs för att minska utdöenderisken. Skulle dessa åtgärder upphöra kommer varieteten sannolikt att uppfylla kriterierna för lägst kategorin Sårbar (VU).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spenslig fjällnejlika

Länsvis förekomst och status för spenslig fjällnejlika baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spenslig fjällnejlika

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Viscaria - viskarior 
 • Art
  Viscaria alpina - fjällnejlika 
 • Varietet
  Viscaria alpina var. serpentinicolaRune - spenslig fjällnejlika
  Synonymer
  Lychnis alpina var. serpentinicola (Rune) Kallio & Y. Mäkinen

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Viscaria - viskarior 
 • Art
  Viscaria alpina - fjällnejlika 
 • Varietet
  Viscaria alpina var. serpentinicola, Rune - spenslig fjällnejlika
  Synonymer
  Lychnis alpina var. serpentinicola (Rune) Kallio & Y. Mäkinen
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.