Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spenslig fjällnejlika

Organismgrupp Kärlväxter Viscaria alpina var. serpentinicola
Spenslig fjällnejlika Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Spenslig fjällnejlika skiljer sig från den vanliga fjällnejlikan genom smalare blad, intensivt rödfärgad stjälk och att kronbladen är smala eller saknas (Jonsell 2002, Lid & Lid 2005, Aronsson m.fl. 2015).
Utbredning
Länsvis förekomst för spenslig fjällnejlika Observationer i Sverige för spenslig fjällnejlika
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Varieteten är spridd i Norge från Sör-Tröndelag till Finnmark, och i Inari lappmark i Finland. I Sverige är den känd från fyra lokaler i norra Jämtland, två i Åsele lappmark, 14 i Lycksele lappmark, samt en i Lule lappmark. Förekomsterna är troligen stabila idag, men särskilt vid Rönnbäcksnäset söder om Tärnaby har delar av förekomsten förstörts i samband med kraftverksdämningar, och flera av förekomsterna av serpentin har prospekterats för gruvbrytning, vilket kan ha påverkat förekomsterna av spenslig fjällnejlika negativt. (Rune 1988, Aronsson m.fl. 2015)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Spenslig fjällnejlika är en serpentinvarietet av fjällnejlika som är känd från ett 20-tal serpentinklackar i det fjällnära skogslandet i Jämtland och de fyra sydliga lappmarkerna. Varieteten hotas av gruvdrift och prospektering på de flesta av sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva sin världspopulation i Sverige (resten i Norge och Finland). Antalet reproduktiva individer skattas till 2200 (1500-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 22896 (10000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 76 (68-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar varieteten i kategorin Livskraftig (LC). Varieteten bedöms inte vara hotad i dagsläget eftersom åtgärder genomförs för att minska utdöenderisken. Skulle dessa åtgärder upphöra kommer varieteten sannolikt att uppfylla kriterierna för lägst kategorin Sårbar (VU).
Ekologi
Spenslig fjällnejlika växer uteslutande på grus, sten och klippor av serpentinbergarter, dvs. bergarter med höga halter av giftiga tungmetaller som t.ex. nickel och låga halter av kalcium och andra viktiga mineralämnen. De flesta förekomster finns i övre delen av barrskogsbältet, på mer eller mindre isolerade serpentinkullar. Dessa kullar är ofta trädfria eller har ett glest trädskikt av tall. Vanliga följearter är andra serpentinvarieteter som dvärgrödblära Silene dioica var. serpentinicola, smal ängssyra Rumex acetosa var. serpentinicola och smal hönsarv Cerastium fontanum var. kajanense. Andra följearter är grönbräken Asplenium viride, bergglim Atocion rupestre, kal fjällarv Cerastium alpinum subsp. glabratum, fjällglim Silene acaulis och bergven Agrostis vinealis. (Rune 1953, 1957, 1988, Aronsson m.fl. 2015)
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Viscaria (viskarior), Varietet Viscaria alpina var. serpentinicola Rune - spenslig fjällnejlika Synonymer Lychnis alpina var. serpentinicola (Rune) Kallio & Y. Mäkinen

Kategori Nära hotad (NT)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Spenslig fjällnejlika är en serpentinvarietet av fjällnejlika som är känd från ett 20-tal serpentinklackar i det fjällnära skogslandet i Jämtland och de fyra sydliga lappmarkerna. Varieteten hotas av gruvdrift och prospektering på de flesta av sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva sin världspopulation i Sverige (resten i Norge och Finland). Antalet reproduktiva individer skattas till 2200 (1500-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 22896 (10000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 76 (68-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar varieteten i kategorin Livskraftig (LC). Varieteten bedöms inte vara hotad i dagsläget eftersom åtgärder genomförs för att minska utdöenderisken. Skulle dessa åtgärder upphöra kommer varieteten sannolikt att uppfylla kriterierna för lägst kategorin Sårbar (VU).
Spenslig fjällnejlika skiljer sig från den vanliga fjällnejlikan genom smalare blad, intensivt rödfärgad stjälk och att kronbladen är smala eller saknas (Jonsell 2002, Lid & Lid 2005, Aronsson m.fl. 2015).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spenslig fjällnejlika

Länsvis förekomst och status för spenslig fjällnejlika baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spenslig fjällnejlika

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Varieteten är spridd i Norge från Sör-Tröndelag till Finnmark, och i Inari lappmark i Finland. I Sverige är den känd från fyra lokaler i norra Jämtland, två i Åsele lappmark, 14 i Lycksele lappmark, samt en i Lule lappmark. Förekomsterna är troligen stabila idag, men särskilt vid Rönnbäcksnäset söder om Tärnaby har delar av förekomsten förstörts i samband med kraftverksdämningar, och flera av förekomsterna av serpentin har prospekterats för gruvbrytning, vilket kan ha påverkat förekomsterna av spenslig fjällnejlika negativt. (Rune 1988, Aronsson m.fl. 2015)
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Viscaria - viskarior 
 • Art
  Viscaria alpina - fjällnejlika 
 • Varietet
  Viscaria alpina var. serpentinicolaRune - spenslig fjällnejlika
  Synonymer
  Lychnis alpina var. serpentinicola (Rune) Kallio & Y. Mäkinen

Spenslig fjällnejlika växer uteslutande på grus, sten och klippor av serpentinbergarter, dvs. bergarter med höga halter av giftiga tungmetaller som t.ex. nickel och låga halter av kalcium och andra viktiga mineralämnen. De flesta förekomster finns i övre delen av barrskogsbältet, på mer eller mindre isolerade serpentinkullar. Dessa kullar är ofta trädfria eller har ett glest trädskikt av tall. Vanliga följearter är andra serpentinvarieteter som dvärgrödblära Silene dioica var. serpentinicola, smal ängssyra Rumex acetosa var. serpentinicola och smal hönsarv Cerastium fontanum var. kajanense. Andra följearter är grönbräken Asplenium viride, bergglim Atocion rupestre, kal fjällarv Cerastium alpinum subsp. glabratum, fjällglim Silene acaulis och bergven Agrostis vinealis. (Rune 1953, 1957, 1988, Aronsson m.fl. 2015)

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Förekomsterna av de speciella serpentinanpassade växterna är främst hotade av olika typer av mineralutvinning. Flera förekomster har drabbats av prospektering för gruvbrytning, och några av planerade gruvprojekt som skulle utplåna förekomsterna. Särskilt är förekomsterna söder om Tärnaby under starkt hot från en planerad nickelgruva. I övrigt är serpentinförekomsterna ointressanta för exploatering på grund av sin giftighet, och skogsbruk är inte intressant på grund av skogen på serpentin är ytterst lågproduktiv. (Rune 1988, Aronsson m.fl. 2015)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Några av serpentinområdena med flera av de rödlistade serpentinväxterna bör skyddas från exploatering, särskilt i området söder om Tärnaby, men även några representativa lokaler i Åsele lappmark och norra Jämtland. Populationerna bör övervakas av floraväktare, med några års mellanrum och de evolutionära processerna bör följas med lämpliga metoder.
Serpentin är för de flesta växter ett ogästvänligt substrat. Detta beror på giftiga mängder av tungmetaller som nickel, krom och kobolt, och att för växterna viktiga ämnen som kalcium, kalium och natrium nästan helt saknas. Giftigheten, underskott på kalcium och även brist på näringsämnen som fosfor och kväve brukar ge upphov till serpentinsyndromet, vilket innebär låg produktivitet och hög grad av endemism. (Rune 1988, Aronsson m.fl. 2015)

Aronsson, M., Gardfjell, H. & Sjödin, M. 2015. Serpentinfloran i Tärnaby – endemiskt växtsamhälle hotat av gruvnäring. Fauna & Flora 110(2): 12-24.

Jonsell, B. (red.) 2002. Flora Nordica 2. Stockholm.

Lid, J. & Lid, D.T. (R. Elven, red.) 2005. Norsk flora. Det Norske Samlaget, Oslo.

Rune, O. 1953. Plant life on serpentine and related rocks in the north of Sweden. Acta Phytogeographica Suecica 31.

Rune, O. 1957. De serpentinicola elementen i Fennoskandiens flora. Svensk Botanisk Tidskrift 51: 43-105.

Rune, O. 1988. Serpentinfloran i Skandinavien. Blyttia 46: 43-51.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2017. © ArtDatabanken, SLU 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Viscaria - viskarior 
 • Art
  Viscaria alpina - fjällnejlika 
 • Varietet
  Viscaria alpina var. serpentinicola, Rune - spenslig fjällnejlika
  Synonymer
  Lychnis alpina var. serpentinicola (Rune) Kallio & Y. Mäkinen
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2017. © ArtDatabanken, SLU 2017