Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spetsnate

Organismgrupp Kärlväxter Potamogeton acutifolius
Spetsnate Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Spetsnate är en flerårig vattenväxt med plattad, ej vingkantad stjälk. Undervattensbladen är 5–13 cm långa och bandlika. Vidare är bladen ljusgröna, långspetsade, 2–3 mm breda med tre tydliga huvudnerver och många fina nerver. Snärpslidorna är 1,5–2,5 cm långa, ganska spetsiga och snart vissna. Axet är ca 1 cm långt på ett lika långt skaft. Ståndarna är vanligen två till tre. Fyra frukter anläggs i varje blomma men oftast blir endast en av dessa utvecklad. Den bildar särskilda övervintringsknoppar på hösten och förökar sig förmodligen till största delen vegetativt med hjälp av dessa, men spridning sker även med frön. Arten blommar i juli-augusti. Spetsnate liknar bandnate men har en tydligt utdragen bladspets, saknar vingkantad stjälk och har kortare axskaft.
Utbredning
Länsvis förekomst för spetsnate Observationer i Sverige för spetsnate
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Spetsnate är känd från Skåne, Småland, Göteborgsområdet, Västergötland, Östergötland, Närke, Södermanland, Uppland och Västmanland. I Skåne har den tidigare påträffats på ett 15-tal lokaler men finns idag bara kvar på fyra platser. Även i övriga landskap har arten minskat kraftigt. Många av de förekomster som har försvunnit har varit av tillfällig natur. Sitt starkaste fäste i landet har växten haft och bibehållit omkring de stora sjöarna i Östergötland. Av de knappt 20 växtplatser som tidigare redovisats från Östergötland finns cirka en tredjedel kvar. Inom enskilda lokaler kan växten variera starkt i frekvens från år till år och ibland tillfälligt försvinna. I Danmark förekommer arten sällsynt på öarna samt i södra och sydöstra Jylland. Växten saknas i Norge och Finland. Utbredningen omfattar större delen av Europa utom sydvästra delen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer främst i Östergötland, enstaka förekomster i andra landskap från Skåne upp till Närke och Västmanland. Spetsnate är värmekrävande och växer i näringsrikt sötvatten. Den förekommer i huvudsak i mindre, oftast kulturskapade vatten såsom diken, dammar och märgelgravar. Förändring och förstörelse av lokalerna utgör det huvudsakliga hotet mot arten, t ex genom igenväxning, uttorkning, dränering, muddring, utfyllnad och vattenföroreningar. Arten har hittats på flera nya lokaler under senare år och hamnar i en lägre hotkategori jämfört med 2005 och 2010 genom att den inte säkert kan bedömas ha ett kraftigt fragmenterat utbredningsområde längre. Spetsnate ingår i ett åtgärdsprogram som är framtaget för att gynna våra trängda nate-arter. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (40-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (150-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Spetsnate är värmekrävande och växer i näringsrikt sötvatten. Den förekommer i huvudsak i mindre, oftast kulturskapade vatten såsom diken, dammar och märgelgravar.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Sjöar
Sjöar
Vattenyta
Vattenyta
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Alismatales (svaltingordningen), Familj Potamogetonaceae (nateväxter), Släkte Potamogeton (natar), Art Potamogeton acutifolius Link - spetsnate Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer främst i Östergötland, enstaka förekomster i andra landskap från Skåne upp till Närke och Västmanland. Spetsnate är värmekrävande och växer i näringsrikt sötvatten. Den förekommer i huvudsak i mindre, oftast kulturskapade vatten såsom diken, dammar och märgelgravar. Förändring och förstörelse av lokalerna utgör det huvudsakliga hotet mot arten, t ex genom igenväxning, uttorkning, dränering, muddring, utfyllnad och vattenföroreningar. Arten har hittats på flera nya lokaler under senare år och hamnar i en lägre hotkategori jämfört med 2005 och 2010 genom att den inte säkert kan bedömas ha ett kraftigt fragmenterat utbredningsområde längre. Spetsnate ingår i ett åtgärdsprogram som är framtaget för att gynna våra trängda nate-arter. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (40-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (150-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Under produktion
Spetsnate är en flerårig vattenväxt med plattad, ej vingkantad stjälk. Undervattensbladen är 5–13 cm långa och bandlika. Vidare är bladen ljusgröna, långspetsade, 2–3 mm breda med tre tydliga huvudnerver och många fina nerver. Snärpslidorna är 1,5–2,5 cm långa, ganska spetsiga och snart vissna. Axet är ca 1 cm långt på ett lika långt skaft. Ståndarna är vanligen två till tre. Fyra frukter anläggs i varje blomma men oftast blir endast en av dessa utvecklad. Den bildar särskilda övervintringsknoppar på hösten och förökar sig förmodligen till största delen vegetativt med hjälp av dessa, men spridning sker även med frön. Arten blommar i juli-augusti. Spetsnate liknar bandnate men har en tydligt utdragen bladspets, saknar vingkantad stjälk och har kortare axskaft.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spetsnate

Länsvis förekomst och status för spetsnate baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spetsnate

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Spetsnate är känd från Skåne, Småland, Göteborgsområdet, Västergötland, Östergötland, Närke, Södermanland, Uppland och Västmanland. I Skåne har den tidigare påträffats på ett 15-tal lokaler men finns idag bara kvar på fyra platser. Även i övriga landskap har arten minskat kraftigt. Många av de förekomster som har försvunnit har varit av tillfällig natur. Sitt starkaste fäste i landet har växten haft och bibehållit omkring de stora sjöarna i Östergötland. Av de knappt 20 växtplatser som tidigare redovisats från Östergötland finns cirka en tredjedel kvar. Inom enskilda lokaler kan växten variera starkt i frekvens från år till år och ibland tillfälligt försvinna. I Danmark förekommer arten sällsynt på öarna samt i södra och sydöstra Jylland. Växten saknas i Norge och Finland. Utbredningen omfattar större delen av Europa utom sydvästra delen.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Potamogetonaceae - nateväxter 
 • Släkte
  Potamogeton - natar 
 • Art
  Potamogeton acutifoliusLink - spetsnate

Spetsnate är värmekrävande och växer i näringsrikt sötvatten. Den förekommer i huvudsak i mindre, oftast kulturskapade vatten såsom diken, dammar och märgelgravar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Sjöar, Vattenyta, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Förändring och förstörelse av lokalerna utgör det huvudsakliga hotet mot arten, t ex genom igenväxning, uttorkning, dränering, muddring, utfyllnad och vattenföroreningar.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
Samtliga lokaler måste skyddas. Förbud mot dränering, igenfyllnad och avstjälpning måste införas. Vid behov bör röjningsarbeten göras i kantområdena. Vattentillförseln måste säkras och vattenkvaliteten får ej förändras. Ett åtgärdsprogram för spetsnate ska upprättas och det kommer att ge förslag på fler lämpliga åtgärder. Arten övervakas av floraväktare.

Åtgärdsprogram Under produktion
Spetsnate är fridlyst. Arten hybridiserar med bandnate P. compressus och gropnate P. berchtoldii. Utländska namn – NO: Spiss-tjönnaks, DK: Spidsbladet vandaks, GB: Sharp-leaved Pondweed.

Antberg, B. & Byström, Ö. 1992. Hotade kärlväxter i Östergötland 1992.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A. 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3–111.

Engström, F. & Karlsson, T. 2006. Rödlistade kärlväxter I Östergötland – Trender för nationellt och regionalt rödlistade arter I Östergötlands län 1995 – 2005. Rapport 2006:20. Länsstyrelsen Östergötland.

Genberg, E. 1992. Östergötlands flora. Andra upplagan SBT-förlaget.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1978. Projekt Linné rapporterar 80–92. Svensk Bot. Tidskr. 72: 189–203.

Olsson, K.-A. 1999.Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1998. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1999 (1): 1–39.

Pedersen, A. 1976. Najadaceernes, Potamogetonaceernes, Ruppiaceernes, Zannicheliaceernes og Zosteraceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 70: 203–262.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2): 1–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bo Antberg 1995. Rev. Margareta Edqvist & Anders Jacobson.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Potamogetonaceae - nateväxter 
 • Släkte
  Potamogeton - natar 
 • Art
  Potamogeton acutifolius, Link - spetsnate
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bo Antberg 1995. Rev. Margareta Edqvist & Anders Jacobson.