Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spindelört

Organismgrupp Kärlväxter Thesium alpinum
Spindelört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Spindelört är en flerårig halvparasit och den enda representanten för familjen Santalaceae i svenska floran. Växten är gulgrön, kal, spenslig men styv och 15–30 cm hög. Den kan vara något grenig, dels långa grenar vid basen, dels korta strax under blomställningen. Bladen är strödda, smalt jämnbreda och spetsiga. Blomställningen är en något ensidig, gles och långsträckt klase med stödblad av samma utseende som mellanbladen. Blommorna är trattlika med ett 3–4-taligt, översättande, omkring 3 mm långt hylle, som är grönt på utsidan och vitt på insidan. Frukten är en rundad, omkring 2 mm lång nöt med kraftiga nerver på vilken hyllet sitter kvar.
Utbredning
Länsvis förekomst för spindelört Observationer i Sverige för spindelört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Spindelört har sin svenska huvudutbredning i Småland, främst de östra delarna. Utbredningsområdet sträcker sig även till södra Östergötland upp till Linköping (ett 30-tal lokaler) och norra Blekinge samt en lokal i Västergötland (Norra Säm). De svenska förekomsterna är tydligt minskande. Arten har även förekommit i Danmark, varifrån den rapporterats i början av 1900-talet, men saknas i övriga Norden. Artens utbredningsområde är huvudsakligen europeisk: Litauen och angränsande delar av västligaste Ryssland, Centraleuropas bergstrakter, enstaka förekomster i Spanien, Italien och norra Grekland, samt Kaukasus och nordvästra Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer främst i Småland men även i Östergötland, Blekinge och Västergötland. Spindelört växer på magar, helst sandiga torrängar, gräshedar och naturbetesmarker samt längs vägkanter. Igenväxning på grund av ohävd är uppenbara hot, slåtter av vägkanterna vid fel tidpunkt är ett annat hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 29276 km² och förekomstarean (AOO) till 1800 (1500-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Spindelört växer på magra, helst sandiga torrängar, gräshedar och naturbetesmarker, stundom även på vägrenar, körvägar och järnvägsbankar. Den blommar på försommaren fram emot midsommar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Santalales (sandelträdsordningen), Familj Santalaceae (sandelträdsväxter), Släkte Thesium (spindelörter), Art Thesium alpinum L. - spindelört Synonymer Vanlig spindelört

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst i Småland men även i Östergötland, Blekinge och Västergötland. Spindelört växer på magar, helst sandiga torrängar, gräshedar och naturbetesmarker samt längs vägkanter. Igenväxning på grund av ohävd är uppenbara hot, slåtter av vägkanterna vid fel tidpunkt är ett annat hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 29276 km² och förekomstarean (AOO) till 1800 (1500-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Konventioner Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Spindelört är en flerårig halvparasit och den enda representanten för familjen Santalaceae i svenska floran. Växten är gulgrön, kal, spenslig men styv och 15–30 cm hög. Den kan vara något grenig, dels långa grenar vid basen, dels korta strax under blomställningen. Bladen är strödda, smalt jämnbreda och spetsiga. Blomställningen är en något ensidig, gles och långsträckt klase med stödblad av samma utseende som mellanbladen. Blommorna är trattlika med ett 3–4-taligt, översättande, omkring 3 mm långt hylle, som är grönt på utsidan och vitt på insidan. Frukten är en rundad, omkring 2 mm lång nöt med kraftiga nerver på vilken hyllet sitter kvar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spindelört

Länsvis förekomst och status för spindelört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spindelört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Spindelört har sin svenska huvudutbredning i Småland, främst de östra delarna. Utbredningsområdet sträcker sig även till södra Östergötland upp till Linköping (ett 30-tal lokaler) och norra Blekinge samt en lokal i Västergötland (Norra Säm). De svenska förekomsterna är tydligt minskande. Arten har även förekommit i Danmark, varifrån den rapporterats i början av 1900-talet, men saknas i övriga Norden. Artens utbredningsområde är huvudsakligen europeisk: Litauen och angränsande delar av västligaste Ryssland, Centraleuropas bergstrakter, enstaka förekomster i Spanien, Italien och norra Grekland, samt Kaukasus och nordvästra Turkiet.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Santalales - sandelträdsordningen 
 • Familj
  Santalaceae - sandelträdsväxter 
 • Släkte
  Thesium - spindelörter 
 • Art
  Thesium alpinumL. - spindelört
  Synonymer
  Vanlig spindelört

Spindelört växer på magra, helst sandiga torrängar, gräshedar och naturbetesmarker, stundom även på vägrenar, körvägar och järnvägsbankar. Den blommar på försommaren fram emot midsommar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Övergödning och igenväxning på grund av upphört bete eller skogsplantering är uppenbara hot mot spindelörten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Så många av de kvarstående växtplatserna som möjligt bör hävdas som ängs- och betesmarker. Gödsling måste undvikas. Populationernas utveckling bör följas och dokumenteras.
Spindelört parasiterar genom rotkontakt på diverse blomväxter. Frukterna sprids med hjälp av myror, som attraheras av det oljerika fruktskaftet som sitter kvar på frukten. Växten angrips ofta av en mjöldaggssvamp, Erysiphe thesii, som dock inte nämnvärt sätter ner växtens vitalitet. Utländska namn – NO: Trådurt, DK: Alpe-Nålebaeger, FI: Hämähäkinruoho, GB: Alpine Bastard-toadflax.

.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötland flora. Lund.

Pedersen, A. 1966. Cannabaceernes, Urticaceernes, Santalaceernes, Aristolochaceernes, Resedaceernes og Cistaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 62: 85–122.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 1997. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Santalales - sandelträdsordningen 
 • Familj
  Santalaceae - sandelträdsväxter 
 • Släkte
  Thesium - spindelörter 
 • Art
  Thesium alpinum, L. - spindelört
  Synonymer
  Vanlig spindelört
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 1997. © ArtDatabanken, SLU 2005.