Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spindelörtskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Canthophorus impressus
Spindelörtskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Canthophoros är relativt breda och jämt rundade skinnbaggar med glänsande mörk färg. Spindelörtsskinnbaggen är glänsande blåsvart med en smal vit rand längs halssköldens och täckvingarnas ytterkanter. I bakkroppsspetsen är den vita randen uppbruten. Täckvingarnas hinnartade del är ljusare. Kroppslängd 5–7 mm. Hos nymferna är den del av bakkroppen som ej täcks av vingarna klarröd med svarta tvärstreck på mitten och svarta fläckar längs kanten. Arten är mycket lik den närstående Canthophoros dubius (Scopoli) och kan endast skiljas genom studier av genitalierna. C. dubius tros ej förekomma i Sverige.
Utbredning
Länsvis förekomst för spindelörtskinnbagge Observationer i Sverige för spindelörtskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen på ett flertal lokaler i de inre delarna av Småland och södra Östergötland (Karlsson et al., 2007). Utbredningen sträcker sig från Britiska öarna i väster till Sibirien i öster. Är i Europa funnen framförallt i bergsområden tex Alperna, Pyreneerna, och Balkan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Utbredningen sträcker sig från Britiska öarna i väster till Sibirien i öster. I Sverige är arten funnen på ett flertal lokaler i de inre delarna av Småland och södra Östergötland. Monofag på spindelört. Starkt beroende av lokalernas hävd för att gynna värdväxten. Spindelörten bedöms minska (NT). Arten har uppmärksammats i samband med åtgärdsprogram vilket lett till en rad nyfynd och säkrare bedömning på rödlistan. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 450 (400-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Spindelörtsskinnbaggen lever på torr, mager, och gärna sandig mark. Den livnär sig enbart på att suga växtsafter från spindelört, Thesium alpinum, i såväl Sverige som i resten av sitt utbredningsområde. Värdväxten förekommer enbart i sydöstra Sverige, Småland. Om spindelörtsskinnbaggen blir störd släpper den taget från växten och låter sig falla till marken. Arten övervintrar som vuxen i lövförna nära värdväxten, gärna i större grupper. Kan ses efter övervintringen i maj-juni och den nya vuxna generationen uppträder sedan i juli-september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· spindelört
· spindelört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Cydnidae (tornbenskinnbaggar), Släkte Canthophorus, Art Canthophorus impressus (Horváth, 1881) - spindelörtskinnbagge Synonymer spindelörtsskinnbagge, Canthophorus impressus Horváth, 1880

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Utbredningen sträcker sig från Britiska öarna i väster till Sibirien i öster. I Sverige är arten funnen på ett flertal lokaler i de inre delarna av Småland och södra Östergötland. Monofag på spindelört. Starkt beroende av lokalernas hävd för att gynna värdväxten. Spindelörten bedöms minska (NT). Arten har uppmärksammats i samband med åtgärdsprogram vilket lett till en rad nyfynd och säkrare bedömning på rödlistan. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (80-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8000-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 450 (400-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Släktet Canthophoros är relativt breda och jämt rundade skinnbaggar med glänsande mörk färg. Spindelörtsskinnbaggen är glänsande blåsvart med en smal vit rand längs halssköldens och täckvingarnas ytterkanter. I bakkroppsspetsen är den vita randen uppbruten. Täckvingarnas hinnartade del är ljusare. Kroppslängd 5–7 mm. Hos nymferna är den del av bakkroppen som ej täcks av vingarna klarröd med svarta tvärstreck på mitten och svarta fläckar längs kanten. Arten är mycket lik den närstående Canthophoros dubius (Scopoli) och kan endast skiljas genom studier av genitalierna. C. dubius tros ej förekomma i Sverige.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spindelörtskinnbagge

Länsvis förekomst och status för spindelörtskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spindelörtskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen på ett flertal lokaler i de inre delarna av Småland och södra Östergötland (Karlsson et al., 2007). Utbredningen sträcker sig från Britiska öarna i väster till Sibirien i öster. Är i Europa funnen framförallt i bergsområden tex Alperna, Pyreneerna, och Balkan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Pentatomoidea - bärfisartade insekter 
 • Familj
  Cydnidae - tornbenskinnbaggar 
 • Släkte
  Canthophorus  
 • Art
  Canthophorus impressus(Horváth, 1881) - spindelörtskinnbagge
  Synonymer
  spindelörtsskinnbagge
  Canthophorus impressus Horváth, 1880

Spindelörtsskinnbaggen lever på torr, mager, och gärna sandig mark. Den livnär sig enbart på att suga växtsafter från spindelört, Thesium alpinum, i såväl Sverige som i resten av sitt utbredningsområde. Värdväxten förekommer enbart i sydöstra Sverige, Småland. Om spindelörtsskinnbaggen blir störd släpper den taget från växten och låter sig falla till marken. Arten övervintrar som vuxen i lövförna nära värdväxten, gärna i större grupper. Kan ses efter övervintringen i maj-juni och den nya vuxna generationen uppträder sedan i juli-september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· spindelört - Thesium alpinum (Viktig)
Arten är starkt beroende av hävd på lokalerna för att gynna värdväxten. Övergödning och igenväxning på grund av upphört bete eller skogsplantering är uppenbara hot mot artens värdväxt, spindelörten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Se till att lämplig hävdregim genomförs på lämpliga lokaler så att bestånden av värdväxten spindelört, Thesium alpinum, gynnas. Spindelörten gynnas av bete, men i dagsläget är det ej känt vilken hävdform som gynnar skinnbaggen bäst. Gödsling av betesmarken måste undvikas.

Åtgärdsprogram Fastställt
Värdväxten spindelört är även den rödlistad, missgynnad (NT). Spindelörtsskinnbaggen kommer att omfattas av ett åtgärdsprogram som kommer att tas fram av länsstyrelsen i Kronobergs län.

Karlsson, T., Larsson, P., Aronsson, M., Johansson, N., Wäglind, J. Andersson, C.G. 2007.

Spindelörtskinnbaggen Canthophorus impressus (Heteroptera: Cydnidae) i Sverige – nya fynd och status. Entomologisk Tidskrift 128: 37-42.

Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and water bugs of the British isles. Frederick Warne and co. Ltd., London.

Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Pentatomoidea - bärfisartade insekter 
 • Familj
  Cydnidae - tornbenskinnbaggar 
 • Släkte
  Canthophorus  
 • Art
  Canthophorus impressus, (Horváth, 1881) - spindelörtskinnbagge
  Synonymer
  spindelörtsskinnbagge
  Canthophorus impressus Horváth, 1880
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.