Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spindelmossa

Organismgrupp Mossor Cololejeunea calcarea
Spindelmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Spindelmossa växer i små, gulgröna, ofta individrika fläckar. Skotten är 3-8 mm långa och rikt förgrenade. Bladen sitter tämligen glest och den övre fliken är spetsig. Den är samkönad och har ofta svepen. Groddkorn saknas. Den skiljer sig från andra arter inom familjen Lejeuneaceae genom avsaknaden av stipler och de rikt papillösa dorsala bladloberna.
Utbredning
Länsvis förekomst för spindelmossa Observationer i Sverige för spindelmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Gotland, Bohuslän, Småland, Västergötland, Östergötland, Dalsland, Värmland, Närke, Jämtland och Lule lappmark. Den är eftersökt på sin bohusländska lokal utan resultat, men återfanns på flera av sina gamla lokaler i Dalsland (Björn Nordén). Spindelmossa finns i Danmark (en lokal på Bornholm) och är i Norge tämligen allmän på Vestlandet. Totalutbredningen omfattar Europa och Madeira, Kanarieöarna samt Kaukasus och sydvästra Asien. Världsutbredningen är västmediterran till atlantisk.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Växer på kalkrik sten i fuktiga miljöer. Känd från ett litet antal aktuella lokaler i Sverige men flera nya lokaler är upptäckta under senare år. Arten kräver hög luftfuktighet och är känslig för uttorkning och solexponering. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (140-4400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (30-900) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan växer antingen direkt på kalkhaltiga bergarter eller på andra mossor i kalkrikt och skuggigt läge. Vanligen utgörs substratet av fuktiga bergväggar i raviner, intill vattenfall eller forsar. I Dalsland och runt Vättern förekommer den även på strandklippor påverkade av skvalp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Lejeuneaceae, Släkte Cololejeunea, Art Cololejeunea calcarea (Libert.) Schiffn. - spindelmossa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Växer på kalkrik sten i fuktiga miljöer. Känd från ett litet antal aktuella lokaler i Sverige men flera nya lokaler är upptäckta under senare år. Arten kräver hög luftfuktighet och är känslig för uttorkning och solexponering. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (140-4400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (30-900) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Spindelmossa växer i små, gulgröna, ofta individrika fläckar. Skotten är 3-8 mm långa och rikt förgrenade. Bladen sitter tämligen glest och den övre fliken är spetsig. Den är samkönad och har ofta svepen. Groddkorn saknas. Den skiljer sig från andra arter inom familjen Lejeuneaceae genom avsaknaden av stipler och de rikt papillösa dorsala bladloberna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spindelmossa

Länsvis förekomst och status för spindelmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spindelmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Gotland, Bohuslän, Småland, Västergötland, Östergötland, Dalsland, Värmland, Närke, Jämtland och Lule lappmark. Den är eftersökt på sin bohusländska lokal utan resultat, men återfanns på flera av sina gamla lokaler i Dalsland (Björn Nordén). Spindelmossa finns i Danmark (en lokal på Bornholm) och är i Norge tämligen allmän på Vestlandet. Totalutbredningen omfattar Europa och Madeira, Kanarieöarna samt Kaukasus och sydvästra Asien. Världsutbredningen är västmediterran till atlantisk.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Lejeuneaceae  
 • Underfamilj
  Cololejeuneoideae  
 • Släkte
  Cololejeunea  
 • Art
  Cololejeunea calcarea(Libert.) Schiffn. - spindelmossa

Mossan växer antingen direkt på kalkhaltiga bergarter eller på andra mossor i kalkrikt och skuggigt läge. Vanligen utgörs substratet av fuktiga bergväggar i raviner, intill vattenfall eller forsar. I Dalsland och runt Vättern förekommer den även på strandklippor påverkade av skvalp.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog, Vattendrag, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Ett begränsat antal lokaler med små enskilda populationer innebär att artens fortbestånd inom landet inte är säkrad, eftersom arten är känslig för ökad exposition och uttorkning.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Kända förekomster bör skyddas mot sådana ingrepp som medför ökad exposition och uttorkning.
Utländska namn - NO: Spindelmose, GB: Rock Pouncewort.

Arnell, S. 1956. Illustrated moss flora of Fennoscandia 1. Hepaticae. Lund.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1991. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol. 1. Liverworts. Harley Books, Colchester.

Jørgensen, E. 1934. Norges levermoser. Bergens Mus. Skr. 16.

Macvicar, S.M. 1926. The students handbook of British hepatics. 2 uppl. Eastbourne & London.

Müller, K. 1951-58. Die Lebermoose Europas. I L. Rabenhorsts Kryptogamen-Flora von Deutschland und der Schweiz, 3 uppl. 6(1) & 6(2). Leipzig.

Szweykowski, J. & Kozlicka, M. 1974. Atlas of geographical distribution of sporeplants in Poland. Ser. 4 Liverworts (Hepaticae) 1-7 Poznán.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Tomas Hallingbäck 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Lejeuneaceae  
 • Underfamilj
  Cololejeuneoideae  
 • Släkte
  Cololejeunea  
 • Art
  Cololejeunea calcarea, (Libert.) Schiffn. - spindelmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Tomas Hallingbäck 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.