Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spjuthoppspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Dendryphantes hastatus
Spjuthoppspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hoppspindel med långsträckt kropp och teckning i gulbrunt och ljust. Teckningen gör arten väl kamouflagerad på tallbark. Könen likartat tecknade. Släktet kan relativt lätt skiljas från andra hoppspindelsläkten. Liknar släktets andra art, (D. rudis) som är mindre och saknar det spjutspetsformade mönstret på bakkroppens framdel.
Hane: Längd 5,7-7,5 mm. Framkropp gulbrun med mörk grundfärg och gula hår. Baktill en antydan till ljus pilformig mittstrimma. Kant med smalt ljust band. Bakkropp övervägande gulbrun. Främre del med ljus mittstrimma med kluven bakända. Baktill två rader ljusa prickar. Första benparet kraftiga och med strödda gulaktiga hår. Omväxlande ljusa och mörka partier på benen kan skönjas. Övriga benpars teckning likt ben I.
Hona: Längd 8,4-9,3 mm. Framkropp gulbrun med mörk grundfärg och gula hår. Baktill en antydan till ljus pilformig mittstrimma. Kant med smalt ljust band. Bakkropp övervägande gulbrun. Främre del med ljus gulbrun mittstrimma med kluven bakända. Baktill två ljusa linjeteckningar som bildar ett grenat, u-format tecken. Första benparet kraftiga och med strödda gulaktiga hår. Omväxlande ljusa och mörka partier på benen kan skönjas. Övriga benpars teckning likt ben I. Palper med långa relativt glesa ljusa hår. Läpp med täta vita hår. Främre ögonparets kant med ljusa hår undertill och gulaktigare hår ovan ögon.
Utbredning
Länsvis förekomst för spjuthoppspindel Observationer i Sverige för spjuthoppspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekomst i Sverige: Sydöstra Sverige från Småland till Uppland. Sentida fynd endast från Gotland (1995), västra Småland (2008) och Uppland (2013).
Förekomst globalt: Sällsynt i Nord- och Centraleuropa, med tyngdpunkten i de östligare delarna. Österut till Sibirien och Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I Sverige är arten funnen framförallt i de sydöstligare delarna (Småland, Östergötaland, Södermanland, Uppland, Öland, Gotland). Sentida fynd endast från Gotland (1995), västra Småland (2008), och Uppsala (2013). Arten förekommer i Central- och Nordeuropa med tyngdpunkten i dess östligare delar. Lever i skogsmiljö framförallt i gles och varm tallskog, men även funnen på tallmossar. Artens habitat har sannolikt minskt pga rationellt skogsbruk och brist på storskaliga störningar i skogen. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (100-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Orsaken är att glesa varma barrskogar minskar. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Förekommer i tallskog. Föredrar relativt öppen, varm, tallskog, på såväl torr som fuktig mark (tallmossar). Uppehåller sig på tallgrenar. Bygger bosäck mellan basen av tallbarr. Adulter funna på sommaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· vanlig tall
· vanlig tall
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Salticidae (hoppspindlar), Släkte Dendryphantes, Art Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) - spjuthoppspindel Synonymer Dendryphantes pini Hahn, 1832

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverige är arten funnen framförallt i de sydöstligare delarna (Småland, Östergötaland, Södermanland, Uppland, Öland, Gotland). Sentida fynd endast från Gotland (1995), västra Småland (2008), och Uppsala (2013). Arten förekommer i Central- och Nordeuropa med tyngdpunkten i dess östligare delar. Lever i skogsmiljö framförallt i gles och varm tallskog, men även funnen på tallmossar. Artens habitat har sannolikt minskt pga rationellt skogsbruk och brist på storskaliga störningar i skogen. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (100-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Orsaken är att glesa varma barrskogar minskar. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Hoppspindel med långsträckt kropp och teckning i gulbrunt och ljust. Teckningen gör arten väl kamouflagerad på tallbark. Könen likartat tecknade. Släktet kan relativt lätt skiljas från andra hoppspindelsläkten. Liknar släktets andra art, (D. rudis) som är mindre och saknar det spjutspetsformade mönstret på bakkroppens framdel.
Hane: Längd 5,7-7,5 mm. Framkropp gulbrun med mörk grundfärg och gula hår. Baktill en antydan till ljus pilformig mittstrimma. Kant med smalt ljust band. Bakkropp övervägande gulbrun. Främre del med ljus mittstrimma med kluven bakända. Baktill två rader ljusa prickar. Första benparet kraftiga och med strödda gulaktiga hår. Omväxlande ljusa och mörka partier på benen kan skönjas. Övriga benpars teckning likt ben I.
Hona: Längd 8,4-9,3 mm. Framkropp gulbrun med mörk grundfärg och gula hår. Baktill en antydan till ljus pilformig mittstrimma. Kant med smalt ljust band. Bakkropp övervägande gulbrun. Främre del med ljus gulbrun mittstrimma med kluven bakända. Baktill två ljusa linjeteckningar som bildar ett grenat, u-format tecken. Första benparet kraftiga och med strödda gulaktiga hår. Omväxlande ljusa och mörka partier på benen kan skönjas. Övriga benpars teckning likt ben I. Palper med långa relativt glesa ljusa hår. Läpp med täta vita hår. Främre ögonparets kant med ljusa hår undertill och gulaktigare hår ovan ögon.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spjuthoppspindel

Länsvis förekomst och status för spjuthoppspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spjuthoppspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekomst i Sverige: Sydöstra Sverige från Småland till Uppland. Sentida fynd endast från Gotland (1995), västra Småland (2008) och Uppland (2013).
Förekomst globalt: Sällsynt i Nord- och Centraleuropa, med tyngdpunkten i de östligare delarna. Österut till Sibirien och Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Salticidae - hoppspindlar 
 • Släkte
  Dendryphantes  
 • Art
  Dendryphantes hastatus(Clerck, 1757) - spjuthoppspindel
  Synonymer
  Dendryphantes pini Hahn, 1832

Förekommer i tallskog. Föredrar relativt öppen, varm, tallskog, på såväl torr som fuktig mark (tallmossar). Uppehåller sig på tallgrenar. Bygger bosäck mellan basen av tallbarr. Adulter funna på sommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· vanlig tall - Pinus sylvestris var. sylvestris (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Artens habitat har sannolikt minskt pga rationellt skogsbruk och eventuellt på brist på storskaliga störningar i skogen

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Eftersom kunskapsläget för arten är dåligt bör den inventeras, dess aktuella utbredning, status och hotbild klarläggas.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2--families Dictynidae to Salticidae. Insect Systematics & Evolution, Supplement 63: 285-601.

Bellmann, H. 1997. Kosmos-Atlas Spinnentiere Europas. Kosmos, Stuttgart.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas: Ein Bestimmungsbuch. Verlag Paul Parey, Berlin.

Jonsson, L.J. 2002. Några intressanta spindelfynd från Gotland. Fazett 35-40.

Nentwig W, Blick T, Gloor D, Hänggi A, Kropf C: Spiders of Europe: http://www.araneae.unibe.ch/data/540/Dendryphantes_hastatus

Tullgren, A. 1944. Svensk Spindelfauna. 3. Araneae (Salticidae, Thomisidae, Philodromidae och Eusparassidae). Stockholm, pp. 1-108.

World Spider Catalog. Natural History Museum Bern: http://wsc.nmbe.ch/species/29030

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. Reviderad 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Salticidae - hoppspindlar 
 • Släkte
  Dendryphantes  
 • Art
  Dendryphantes hastatus, (Clerck, 1757) - spjuthoppspindel
  Synonymer
  Dendryphantes pini Hahn, 1832
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010. Reviderad 2016.