Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sprickborstskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hymenochaetopsis corrugata
Sprickborstskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sprickborstskinn bildar helt vidväxta. grå till café-au-lait-färgade fruktkroppar som ganska snart får ett rutnät av sprickor. Svampen är hård och torr. Under lupp ser svampen ut att ha mörk skäggborst. Det är en typ av cystider som kallas setae och som finns hos alla arter i Hymenochaete och hos de flesta av dess nära släktingar i ticksläktena Phellinus och Inonotus. Om man observerar förekomsten av setae bör arten inte kunna förväxlas med något annat skinn.
Utbredning
Länsvis förekomst för sprickborstskinn Observationer i Sverige för sprickborstskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige förekommer sprickborstskinn enbart på Hallands Väderö och Stenshuvud i nordvästra resp. sydöstra Skåne. På båda dessa platser har svampen varit känd länge och förefaller att ha stabila populationer. Båda lokalerna är skyddade områden med speciell natur och sannolikt finns det inte så många andra lämpliga platser för arten i vårt land. Mörkertalet är ändå satt till 50 och det skattade antalet lokaler till 100. Sprickborstskinn är sällsynt i Danmark, förekommer fåtaligt i Vest-Agder i södra Norge och i landskapet Satakunta norr om Åbo i Finland. I Europa har arten en västlig utbredning men förekommer på enstaka lokaler genom Mellaneuropa och in i forna Sovjetunionen. Arten har en vid utbredning och förekommer i såväl Asien som Nordamerika och även ner i subtropiska och tropiska områden som Jamaica och Colombia. Den är även uppgiven från Nya Zeeland. Arten bedöms i Danmark som sårbar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i ved av lövträd, bl.a. hassel och avenbok, ibland även på slån. Påträffas huvudsakligen i ädellövskog. Två kända aktuella lokaler i landet: Stenshuvud i Skåne samt Hallands väderö. En art med höga krav på sin livsmiljö, och som dessutom är förhållandevis lätt att upptäcka. Total population i landet liten och svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (20-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (2-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 324 km² och förekomstarean (AOO) till 12 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Sprickborstskinn växer på allehanda lövträd. De svenska fynden är främst från hassel och avenbok. Den anses kräva klimatiskt gynnade lokaler och är vanligare i de atlantiskt påverkade delarna av Europa. Sprickborstskinn är en vednedbrytande svamp som orsakar vitröta. Den växer på såväl stående döda stammar som liggande stammar och grenar. Fruktkropparna på hasselstammar sträcker sig gärna från basen och upp emot en meter upp längs stammen. Fruktkropparna är relativt långlivade och arten bör därför kunna påträffas under stora delar av året. På platser där den trivs kan den uppträda riktligt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· avenbok
· avenbok
· hassel
· hassel
· slån
· slån
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetaceae, Släkte Hymenochaetopsis, Art Hymenochaetopsis corrugata (Fr.:Fr.) S.H.He & Jiao Yang - sprickborstskinn Synonymer Hymenochaete corrugata (Fr.:Fr.) Lév., Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév., Thelephora corrugata Fr.:Fr., Pseudochaete corrugata (Fr.:Fr.) S.H.He & Y.C.Dai, Corticium corrugatum (Fr.:Fr.) Fr., Xerocarpus corrugatus (Fr.:Fr.) P.Karst.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i ved av lövträd, bl.a. hassel och avenbok, ibland även på slån. Påträffas huvudsakligen i ädellövskog. Två kända aktuella lokaler i landet: Stenshuvud i Skåne samt Hallands väderö. En art med höga krav på sin livsmiljö, och som dessutom är förhållandevis lätt att upptäcka. Total population i landet liten och svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (20-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (2-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 324 km² och förekomstarean (AOO) till 12 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Sprickborstskinn bildar helt vidväxta. grå till café-au-lait-färgade fruktkroppar som ganska snart får ett rutnät av sprickor. Svampen är hård och torr. Under lupp ser svampen ut att ha mörk skäggborst. Det är en typ av cystider som kallas setae och som finns hos alla arter i Hymenochaete och hos de flesta av dess nära släktingar i ticksläktena Phellinus och Inonotus. Om man observerar förekomsten av setae bör arten inte kunna förväxlas med något annat skinn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sprickborstskinn

Länsvis förekomst och status för sprickborstskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sprickborstskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige förekommer sprickborstskinn enbart på Hallands Väderö och Stenshuvud i nordvästra resp. sydöstra Skåne. På båda dessa platser har svampen varit känd länge och förefaller att ha stabila populationer. Båda lokalerna är skyddade områden med speciell natur och sannolikt finns det inte så många andra lämpliga platser för arten i vårt land. Mörkertalet är ändå satt till 50 och det skattade antalet lokaler till 100. Sprickborstskinn är sällsynt i Danmark, förekommer fåtaligt i Vest-Agder i södra Norge och i landskapet Satakunta norr om Åbo i Finland. I Europa har arten en västlig utbredning men förekommer på enstaka lokaler genom Mellaneuropa och in i forna Sovjetunionen. Arten har en vid utbredning och förekommer i såväl Asien som Nordamerika och även ner i subtropiska och tropiska områden som Jamaica och Colombia. Den är även uppgiven från Nya Zeeland. Arten bedöms i Danmark som sårbar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Hymenochaetopsis  
 • Art
  Hymenochaetopsis corrugata(Fr.:Fr.) S.H.He & Jiao Yang - sprickborstskinn
  Synonymer
  Hymenochaete corrugata (Fr.:Fr.) Lév.
  Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév.
  Thelephora corrugata Fr.:Fr.
  Pseudochaete corrugata (Fr.:Fr.) S.H.He & Y.C.Dai
  Corticium corrugatum (Fr.:Fr.) Fr.
  Xerocarpus corrugatus (Fr.:Fr.) P.Karst.

Sprickborstskinn växer på allehanda lövträd. De svenska fynden är främst från hassel och avenbok. Den anses kräva klimatiskt gynnade lokaler och är vanligare i de atlantiskt påverkade delarna av Europa. Sprickborstskinn är en vednedbrytande svamp som orsakar vitröta. Den växer på såväl stående döda stammar som liggande stammar och grenar. Fruktkropparna på hasselstammar sträcker sig gärna från basen och upp emot en meter upp längs stammen. Fruktkropparna är relativt långlivade och arten bör därför kunna påträffas under stora delar av året. På platser där den trivs kan den uppträda riktligt.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· slån - Prunus spinosa (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas inte på sina växtplatser men kan på lång sikt påverkas av att populationen är liten och fragmenterad.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Arten bör övervakas genom återkommande inventering. Det skulle också vara värdefullt att försöka uppskatta antalet individer på lokalerna.
Utländska namn – FI: pähkinävuotikka, NO: Rutebroddsopp

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Pilze der Schweiz, Band 2. Verlag Mykologia, Lucerne.

Jahn, H. 1971. Stereoide Pilze in Europa (Stereaceae Pil. emend. Parm. y. a., Hymenochaete). Westfählische Pilzbriefe 8: 69-176.

Léger, J-C. 1998. Le genre Hymenochaete Léveillé. Bibliotheca Mycologica 171. J. Cramer, Berlin - Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Hymenochaetopsis  
 • Art
  Hymenochaetopsis corrugata, (Fr.:Fr.) S.H.He & Jiao Yang - sprickborstskinn
  Synonymer
  Hymenochaete corrugata (Fr.:Fr.) Lév.
  Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév.
  Thelephora corrugata Fr.:Fr.
  Pseudochaete corrugata (Fr.:Fr.) S.H.He & Y.C.Dai
  Corticium corrugatum (Fr.:Fr.) Fr.
  Xerocarpus corrugatus (Fr.:Fr.) P.Karst.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2005.