Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  springkornsrotvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Pristerognatha penthinana
Springkornsrotvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 14–18 mm. Framvingarna är mörka, spräckliga av ljusare teckningar; blyglänsande fläckar och band, i synnerhet i rotfältet och inre mellanfältet men spridda sådana även därutanför. Rostgula fjäll och småfläckar är glest spridda över vingytan liksom enstaka gulvita fjäll, som samlar sig till tydligare ljusa fläckar mot fram- och bakkanten av inre mellanfältet, mot framkanten av yttre mellanfältet och särskilt mot bakhörnet, där den gulvita fläcken även bryter igenom de annars svartaktiga fransarna. Bakvingarna är svartgrå med utåt ljusare fransar, hanen (?) oftast med gulvit inre halva. Fjärilen kan lätt förväxlas med springkornstjälkvecklaren som emellertid ger ett mörkare intryck och framför allt saknar gulvitt genombrott i fransarna i bakhörnet. Arten omtalas av Benander (1950), avbildas i svartvitt av Svensson (1984) samt i färg av Bradley et al. (1979) och Razowski (2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för springkornsrotvecklare Observationer i Sverige för springkornsrotvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Springkornrotvecklaren är vida utbredd över Europa utom de nordliga delarna och vidare österut till Japan. Arten finns även Nordamerika men betecknas vanligtvis som sällsynt, vilket sannolikt mer skall tolkas som att den är mycket lokal liksom värdväxten. I Norden är den funnen över nästan hela Danmark genom sydvästra Sverige till sydöstra Norge. Den uppträder mycket lokal men ibland i stort antal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer på rika lundlokaler med springkorn (Impatiens noli tangere) utspridda och oftast från varandra isolerade i fem län i västra delarna av Götaland och Svealand. Larven lever i roten och nedre delen av stammen. Många springkornslokaler håller på att förändras pga ändrade brukningsformer och igenplantering. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 37000 (6252-62000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-120) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Fjärilen flyger i juni till början av juli helst i kvällssol i alkärr och fuktiga lövskogar där värdväxten springkorn Impatiens noli-tangere förekommer. Larven lever i nedre delen av stjälken och urholkar på slutet roten där den övervintrar till april (Svensson 1993). Den spinner upptill igen den i första noden avbrutna kvarstående vissna stjälken med ett fast lock i samma grågula färg, vilket gör att man lätt kan känna igen de bebodda några centimeter höga ”stubbarna”.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Barrskog
Barrskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· springkorn
· springkorn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Pristerognatha, Art Pristerognatha penthinana (Guenée, 1845) - springkornsrotvecklare Synonymer springkornrotvecklare

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer på rika lundlokaler med springkorn (Impatiens noli tangere) utspridda och oftast från varandra isolerade i fem län i västra delarna av Götaland och Svealand. Larven lever i roten och nedre delen av stammen. Många springkornslokaler håller på att förändras pga ändrade brukningsformer och igenplantering. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 37000 (6252-62000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-120) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Vingbredd 14–18 mm. Framvingarna är mörka, spräckliga av ljusare teckningar; blyglänsande fläckar och band, i synnerhet i rotfältet och inre mellanfältet men spridda sådana även därutanför. Rostgula fjäll och småfläckar är glest spridda över vingytan liksom enstaka gulvita fjäll, som samlar sig till tydligare ljusa fläckar mot fram- och bakkanten av inre mellanfältet, mot framkanten av yttre mellanfältet och särskilt mot bakhörnet, där den gulvita fläcken även bryter igenom de annars svartaktiga fransarna. Bakvingarna är svartgrå med utåt ljusare fransar, hanen (?) oftast med gulvit inre halva. Fjärilen kan lätt förväxlas med springkornstjälkvecklaren som emellertid ger ett mörkare intryck och framför allt saknar gulvitt genombrott i fransarna i bakhörnet. Arten omtalas av Benander (1950), avbildas i svartvitt av Svensson (1984) samt i färg av Bradley et al. (1979) och Razowski (2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för springkornsrotvecklare

Länsvis förekomst och status för springkornsrotvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för springkornsrotvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Springkornrotvecklaren är vida utbredd över Europa utom de nordliga delarna och vidare österut till Japan. Arten finns även Nordamerika men betecknas vanligtvis som sällsynt, vilket sannolikt mer skall tolkas som att den är mycket lokal liksom värdväxten. I Norden är den funnen över nästan hela Danmark genom sydvästra Sverige till sydöstra Norge. Den uppträder mycket lokal men ibland i stort antal.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pristerognatha  
 • Art
  Pristerognatha penthinana(Guenée, 1845) - springkornsrotvecklare
  Synonymer
  springkornrotvecklare

Fjärilen flyger i juni till början av juli helst i kvällssol i alkärr och fuktiga lövskogar där värdväxten springkorn Impatiens noli-tangere förekommer. Larven lever i nedre delen av stjälken och urholkar på slutet roten där den övervintrar till april (Svensson 1993). Den spinner upptill igen den i första noden avbrutna kvarstående vissna stjälken med ett fast lock i samma grågula färg, vilket gör att man lätt kan känna igen de bebodda några centimeter höga ”stubbarna”.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· springkorn - Impatiens noli-tangere (Viktig)
Torrläggning av lokalerna, granplantering, ibland också dämning eller nertrampning och bökning på platser med rik viltförekomst är hot.

Påverkan
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Torrläggning och uppdämning av alkärr och andra fuktiga lövskogar bör undvikas och för stora viltstammar bör nedbringas.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna 10. Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Bradley, J. D., Tremewan, W. G., Smith, A. 1979. 153 British Tortricoid Moths. The Ray Society, London.

Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. František Slamka, Racianska 61, SK-83102 BRATISLAVA.

Svensson, I. 1984. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1983. Ent. Tidskr. 106: 75–80.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Hans Hellberg. Lofotengatan 16 Husby, 164 33 KISTA.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pristerognatha  
 • Art
  Pristerognatha penthinana, (Guenée, 1845) - springkornsrotvecklare
  Synonymer
  springkornrotvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.