Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stäppvargspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Alopecosa schmidti
Stäppvargspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor vargspindel med en kroppslängd på 11–18 mm. Arten är tecknad i olika bruna nyanser. Artbestämning kräver noggrann undersökning av kopulationsorganen (se Almquist 2005, Lugetti & Tongiorgi 1969 och Heimer & Nentwig 1991).
Utbredning
Länsvis förekomst för stäppvargspindel Observationer i Sverige för stäppvargspindel
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Funnen 1949 i Skåne på en enda lokal (Ö. Hoby, mellan Långeören och Norrekås). 3 hanar och 3 honor påträffades vid två olika tillfällen på en strandtorräng (Elymus-vegetation) med flis-klapper på sand vid havet nära Norrekås. Inget fynd av arten har senare gjorts i landet trots eftersök. Den ursprungliga lokalen är numera delvis förstörd då den eroderat bort av havet (L. Jonsson, muntl. uppg.). För övrigt är arten inte känd från Fennoskandien men är utbredd i östra delarna av Centraleuropa och har i övrigt en vid palearktisk utbredning. I Tyskland är dess förekomst i stort sätt begränsad till östra Tyskland. Arten är klassad som hotad i den tyska rödlistan (1998).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Arten har en sydlig utbredning. I Sverige är arten endast funnen på en lokal vid två tillfällen i sydöstra Skåne (Norrekås 1949, Lohmander). Arten lever på sandiga solexponerade marker nära havet. De ursprungliga fyndplatsen är numera försvunnen, borteroderad av havet. Arten är eftersökt men ej återfunnen. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1949.
Ekologi
Värmekrävande art som bl. a. håller till under stenar och buskar på torra, exponerade lokaler. Samtliga tre hanar på lokalen i Skåne togs i slutet av september. I Tyskland har aktiva djur tagits med fallfällor i mars-april och augusti-oktober, vilket tyder på att fullvuxna exemplar uppträder på hösten och övervintrar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Lycosidae (vargspindlar), Släkte Alopecosa, Art Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) - stäppvargspindel Synonymer Tarentula schmidti (Hahn, 1834)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning. I Sverige är arten endast funnen på en lokal vid två tillfällen i sydöstra Skåne (Norrekås 1949, Lohmander). Arten lever på sandiga solexponerade marker nära havet. De ursprungliga fyndplatsen är numera försvunnen, borteroderad av havet. Arten är eftersökt men ej återfunnen. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1949.
En stor vargspindel med en kroppslängd på 11–18 mm. Arten är tecknad i olika bruna nyanser. Artbestämning kräver noggrann undersökning av kopulationsorganen (se Almquist 2005, Lugetti & Tongiorgi 1969 och Heimer & Nentwig 1991).

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för stäppvargspindel

Länsvis förekomst och status för stäppvargspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stäppvargspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen 1949 i Skåne på en enda lokal (Ö. Hoby, mellan Långeören och Norrekås). 3 hanar och 3 honor påträffades vid två olika tillfällen på en strandtorräng (Elymus-vegetation) med flis-klapper på sand vid havet nära Norrekås. Inget fynd av arten har senare gjorts i landet trots eftersök. Den ursprungliga lokalen är numera delvis förstörd då den eroderat bort av havet (L. Jonsson, muntl. uppg.). För övrigt är arten inte känd från Fennoskandien men är utbredd i östra delarna av Centraleuropa och har i övrigt en vid palearktisk utbredning. I Tyskland är dess förekomst i stort sätt begränsad till östra Tyskland. Arten är klassad som hotad i den tyska rödlistan (1998).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Lycosidae - vargspindlar 
 • Släkte
  Alopecosa  
 • Art
  Alopecosa schmidti(Hahn, 1835) - stäppvargspindel
  Synonymer
  Tarentula schmidti (Hahn, 1834)

Värmekrävande art som bl. a. håller till under stenar och buskar på torra, exponerade lokaler. Samtliga tre hanar på lokalen i Skåne togs i slutet av september. I Tyskland har aktiva djur tagits med fallfällor i mars-april och augusti-oktober, vilket tyder på att fullvuxna exemplar uppträder på hösten och övervintrar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Arten är klassad som försvunnen i Sverige eftersom den ursprungliga lokalen är förstörd och inga nya fynd rapporterats under lång tid. Det är inte uteslutet att den förekommer på någon annan torrmarkslokal i närområdet till den plats, där den en gång påträffades. Förändring av torrmarksmiljöer, såsom igenväxning och exploatering, i närområdet utgör därför ett potentiellt hot.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Skydd av lämpliga strandnära torrmarkslokaler längs det aktuella kustavsnittet och skötsel åtgärder som bibehåller lämplig öppenhet och sannolikt blottad sand.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Broen, B. v. 1993. Nachweise selten gefundener oder gefährdeter Spinnen (Araneae) in der Mark Brandenburg. Arachnol. Mitt. 6: 12-25.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Lohmander, H. 1950. Faunistiskt fältarbete 1949 (östra Skåne). Göteborgs Musei Årstryck 1949-1950: 148-160.

Lugetti. G. & Tongiorgi, P. 1969. Ricerche sul genere Alopecosa Simon (Araneae-Lycosidae). Atti della Società toscana di Scienze naturali, Memorie B 76: 1-100.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Lycosidae - vargspindlar 
 • Släkte
  Alopecosa  
 • Art
  Alopecosa schmidti, (Hahn, 1835) - stäppvargspindel
  Synonymer
  Tarentula schmidti (Hahn, 1834)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.