Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  större fältmalörtsrotvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Cochylidia richteriana
Större fältmalörtsrotvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för större fältmalörtsrotvecklare Observationer i Sverige för större fältmalörtsrotvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige förekommer C. richteriana mycket lokalt och mestadels sällsynt på Stora alvaret på Öland, i Kolmården i Östergötland och på Kinnekulle i Västergötland. Arten förekommer även mycket lokalt i Norge och Finland, men är ej känd från Danmark. Mer utbredd är den i Mellan- och Östeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer på torrmarker med fältmalört (Artemisia campestris) främst på delar av Ölands alvar, men även vid Kolmården (senast1970) och på Kinnekulle (1970) där den dock ej kunnat återfinnas under senare år. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (244-26650) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-120) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)).
Ekologi
Larven övervintrar och lever fram till april i roten av fältmalört, Artemisia campestris. Fjärilen flyger på kalkmarker, huvudsakligen i juni.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Cochylidia, Art Cochylidia richteriana (F.v Röslerstam, 1837) - större fältmalörtsrotvecklare Synonymer större fältmalörtrotvecklare

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer på torrmarker med fältmalört (Artemisia campestris) främst på delar av Ölands alvar, men även vid Kolmården (senast1970) och på Kinnekulle (1970) där den dock ej kunnat återfinnas under senare år. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (244-26650) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-120) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för större fältmalörtsrotvecklare

Länsvis förekomst och status för större fältmalörtsrotvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för större fältmalörtsrotvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige förekommer C. richteriana mycket lokalt och mestadels sällsynt på Stora alvaret på Öland, i Kolmården i Östergötland och på Kinnekulle i Västergötland. Arten förekommer även mycket lokalt i Norge och Finland, men är ej känd från Danmark. Mer utbredd är den i Mellan- och Östeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylidia  
 • Art
  Cochylidia richteriana(F.v Röslerstam, 1837) - större fältmalörtsrotvecklare
  Synonymer
  större fältmalörtrotvecklare

Larven övervintrar och lever fram till april i roten av fältmalört, Artemisia campestris. Fjärilen flyger på kalkmarker, huvudsakligen i juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
Upphörande bete med åtföljande igenväxning eller skogsplantering. Restaurering av stenbrott och andra ruderatmarker.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bevara lämpliga biotoper genom att hålla betesmarker öppna och avstå från restaurering av stenbrott etc.

Hannemann, H.-J. 1964. Die Wickler (s.l.)(Cochylidae und Carposinidae. Die Zünslerartigen (Pyraloidea). Die Tierwelt Deutschlands, 50. Teil.

Spuler, A. 1910, Die Schmetterlige Europas, band II-III.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylidia  
 • Art
  Cochylidia richteriana, (F.v Röslerstam, 1837) - större fältmalörtsrotvecklare
  Synonymer
  större fältmalörtrotvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.