Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  större regnbroms

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Haematopota grandis
Större regnbroms Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Haematopota (regnbromsar) utmärks av de fläckiga vingarna som hålls taklagda och parallella över kroppen i vila. Större regnbroms är gråaktig med svagt gråmarmorerade vingar. Från närbesläktade arten kan den skiljas ut genom färg och form på antennernas första led, som är betydligt långsmalare än hos närbesläktade arter och brunaktig hos honan och svart–gråaktigt hos hanen. Arten är en av de större regnbromsarna i Europa, kroppslängd 10–14 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för större regnbroms Observationer i Sverige för större regnbroms
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
I Sverige är den bara känd från ett fynd på 1800-talet på okänd lokal i Småland. Om det har funnits en etablerad population är den antagligen sedan lång tid utdöd. I Danmark finns likaså bara ett fåtal fynd. Förekommer i England längs kusterna norrut till södra Skottland och anses där sällsynt. Huvudutbredningen ligger i Centraleuropa, Sydeuropa och österut längs floderna i Ukraina. Arten har sin nordligaste utbredning i Sydskandinavien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Bara känd genom ett exemplar från 1800-talet i Zetterstedts samling, etiketterat som småländskt. Troligen beroende av betade strandängar. Om en etablerad population förekommit är den antagligen sedan länge utdöd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1850.
Ekologi
Större regnbroms är i Centraleuropa framförallt funnen i fuktiga habitat längs med floder och sjöar, medan den i England är funnen längs kusterna. De vuxna honorna suger blod från djur, i synnerhet kor som betar strandängarna. Vuxna hanar av bromsar livnär sig generellt på nektar. Larven är ej känd, men larver av bromsar lever generellt som rovdjur i blöt jord och slam. De betande djurens tramp bidrar eventuellt till en bra miljö för larverna. Funnen från juni till september.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tabanidae (bromsar), Släkte Haematopota, Art Haematopota grandis Meigen, 1820 - större regnbroms Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Bara känd genom ett exemplar från 1800-talet i Zetterstedts samling, etiketterat som småländskt. Troligen beroende av betade strandängar. Om en etablerad population förekommit är den antagligen sedan länge utdöd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1850.
Släktet Haematopota (regnbromsar) utmärks av de fläckiga vingarna som hålls taklagda och parallella över kroppen i vila. Större regnbroms är gråaktig med svagt gråmarmorerade vingar. Från närbesläktade arten kan den skiljas ut genom färg och form på antennernas första led, som är betydligt långsmalare än hos närbesläktade arter och brunaktig hos honan och svart–gråaktigt hos hanen. Arten är en av de större regnbromsarna i Europa, kroppslängd 10–14 mm.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för större regnbroms

Länsvis förekomst och status för större regnbroms baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för större regnbroms

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är den bara känd från ett fynd på 1800-talet på okänd lokal i Småland. Om det har funnits en etablerad population är den antagligen sedan lång tid utdöd. I Danmark finns likaså bara ett fåtal fynd. Förekommer i England längs kusterna norrut till södra Skottland och anses där sällsynt. Huvudutbredningen ligger i Centraleuropa, Sydeuropa och österut längs floderna i Ukraina. Arten har sin nordligaste utbredning i Sydskandinavien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Haematopota  
 • Art
  Haematopota grandisMeigen, 1820 - större regnbroms

Större regnbroms är i Centraleuropa framförallt funnen i fuktiga habitat längs med floder och sjöar, medan den i England är funnen längs kusterna. De vuxna honorna suger blod från djur, i synnerhet kor som betar strandängarna. Vuxna hanar av bromsar livnär sig generellt på nektar. Larven är ej känd, men larver av bromsar lever generellt som rovdjur i blöt jord och slam. De betande djurens tramp bidrar eventuellt till en bra miljö för larverna. Funnen från juni till september.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Det är ej känt i vilket habitat arten levde i. Om det fanns en etablerad population är det sannolikt att minskat bete på strandängar påverkat den negativt.
Många andra arter är beroende av bete på strandängar. Återupptaget strandbete gynnar dessa arter såväl som större regnbroms.

Chvála, M., Lyneborg, L & Moucha, J. 1972. The horse flies of Europe. The Entomological Society of Copenhagen. E.W. Classey Ltd.

Stubbs, A.E. & Drake, M. 2001. British Soldierflies and their Allies. British Entomological and Natural History Society.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Haematopota  
 • Art
  Haematopota grandis, Meigen, 1820 - större regnbroms
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.