Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  större småstjärna

Organismgrupp Lavar Ramonia chrysophaea
Större småstjärna Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Större småstjärna är som namnet antyder en av de större arterna i det mycket småväxta släktet småstjärnor Ramonia. Laven tillhör familjen Gyalectaceae där bl.a. släktet kraterlavar Gyalecta ingår. Kännetecknande för familjen är att de har gropformiga, och i bålen eller substratet nedsänkta fruktkroppar. Släktet Ramonia är särpräglade med sina små apothecier där i stort sett enbart mynningarna av fruktkropparna är synliga. De ser ut som mikroskopiska ”kulhål” i fuktig bark och ved. Eftersom de är små kan de vara svåra att upptäcka i fält. Bålen är nedsänkt i substratet och den har trentepohlioid alg. Större småstjärna har en ljus disk med en ljus kant och själva poren (apotheciemynningen) är relativt stor, ca 0,5 mm i diameter. Sporerna är färglösa, flersepterade (8-14 septa) och 45-75 × 4 µm. Arten påminner om mellansmåstjärna Ramonia interjecta men den arten har mindre apothecier (-0,25 mm i diameter) och betydligt kortare sporer (24-43 × 4,5-7 µm).
Utbredning
Länsvis förekomst för större småstjärna Observationer i Sverige för större småstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Större småstjärna är funnen på ett fåtal lokaler i sydvästra Sverige (Skåne, Småland och Bohuslän) samt i Uppland (Artportalen 2016, Coppins m.fl. 1994, Nordin m.fl. 2011, Thor & Hultengren 2001). Större småstjärna förekommer i Danmark och Finland men är inte känd från Norge. Den är rödlistad i Danmark (Akut hotad CR, Wind & Pihl 2010) och i Finland (Akut hotad CR, Jääskeläinen m.fl. 2010). Världsutbredningen omfattar enbart Europa (Smith m.fl. 2009).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Arten förekommer i lövskogar med hög och jämn luftfuktighet. Det finns bara två rapporterade fynd, ett på alm i Bohuslän och ett på Hallands Väderö (okänt trädslag). Trots att arten är eftersökt av flera personer har ytterligare lokaler inte hittats. Almsjuka och avverkning av lövskog med lång trädkontinuitet är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (8-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (4-500). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten påträffas på grova lövträd i nemorala ädellövskogar med hög och jämn luftfuktighet. Den växer på porös och fuktig bark av alm men också på bark av ask, sälg och ek.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· skogstry
· skogstry
· triviallövträd
· triviallövträd
· viden
· viden
· ädellövträd
· ädellövträd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Gyalectaceae, Släkte Ramonia (småstjärnor), Art Ramonia chrysophaea (Pers.) Vězda - större småstjärna Synonymer Stictis chrysophaea (Pers.) Pers., Peziza chrysophaea Pers.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten förekommer i lövskogar med hög och jämn luftfuktighet. Det finns bara två rapporterade fynd, ett på alm i Bohuslän och ett på Hallands Väderö (okänt trädslag). Trots att arten är eftersökt av flera personer har ytterligare lokaler inte hittats. Almsjuka och avverkning av lövskog med lång trädkontinuitet är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (8-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (4-500). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Större småstjärna är som namnet antyder en av de större arterna i det mycket småväxta släktet småstjärnor Ramonia. Laven tillhör familjen Gyalectaceae där bl.a. släktet kraterlavar Gyalecta ingår. Kännetecknande för familjen är att de har gropformiga, och i bålen eller substratet nedsänkta fruktkroppar. Släktet Ramonia är särpräglade med sina små apothecier där i stort sett enbart mynningarna av fruktkropparna är synliga. De ser ut som mikroskopiska ”kulhål” i fuktig bark och ved. Eftersom de är små kan de vara svåra att upptäcka i fält. Bålen är nedsänkt i substratet och den har trentepohlioid alg. Större småstjärna har en ljus disk med en ljus kant och själva poren (apotheciemynningen) är relativt stor, ca 0,5 mm i diameter. Sporerna är färglösa, flersepterade (8-14 septa) och 45-75 × 4 µm. Arten påminner om mellansmåstjärna Ramonia interjecta men den arten har mindre apothecier (-0,25 mm i diameter) och betydligt kortare sporer (24-43 × 4,5-7 µm).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för större småstjärna

Länsvis förekomst och status för större småstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för större småstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Större småstjärna är funnen på ett fåtal lokaler i sydvästra Sverige (Skåne, Småland och Bohuslän) samt i Uppland (Artportalen 2016, Coppins m.fl. 1994, Nordin m.fl. 2011, Thor & Hultengren 2001). Större småstjärna förekommer i Danmark och Finland men är inte känd från Norge. Den är rödlistad i Danmark (Akut hotad CR, Wind & Pihl 2010) och i Finland (Akut hotad CR, Jääskeläinen m.fl. 2010). Världsutbredningen omfattar enbart Europa (Smith m.fl. 2009).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Ramonia - småstjärnor 
 • Art
  Ramonia chrysophaea(Pers.) Vězda - större småstjärna
  Synonymer
  Stictis chrysophaea (Pers.) Pers.
  Peziza chrysophaea Pers.

Arten påträffas på grova lövträd i nemorala ädellövskogar med hög och jämn luftfuktighet. Den växer på porös och fuktig bark av alm men också på bark av ask, sälg och ek.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogstry - Lonicera xylosteum (Har betydelse)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Arten hotas av minskad areal av fuktiga ädellövskogar med grova ädellövträd, men framförallt av almsjuka och askskottssjuka, eftersom alm och ask är viktiga substrat för arten. Då arten förekommer i öppna till halvöppna miljöer är även igenväxning av skogar och brynmiljöer ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Många av artens växtplatser finns inom skyddade områden och den främsta åtgärden är att ta fram åtgärder som bevarar och utvecklar populationer av ask och alm, eller trädslag med likartad barkstruktur. Igenväxning av sådana miljöer och landskap där arten förekommer motverkas bäst genom bete eller annan hävd.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2016-10-08].

Coppins, B., Thor, G. & Nordin, A. 1994. The genus Ramonia in Sweden. Graphis Scripta 6: 89-91.

Jääskeläinen, K., Pykälä, J. Rämä, H., Vitikainen, O., Haikonen, V., Högnabba, F., Lommi S. & Puolasmaa, A. 2010. Lichens. I: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (red.). The 2010 Red List of Finnish Species. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki, sid. 278-310.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-10-21]

Smith, C. W., Aptroot, A., Coppins, B. J., Fletcher, A., Gilbert, O.L. James, P.W. & Wolseley, P.A. 2009. The Lichens of Great Britain and Ireland. British Lichen Society, London.

Thor, G. & Hultengren, S. 2001. Bidrag till Bohusläns lavflora med Porina leptalea ny för Sverige. Graphis Scripta 12: 59-62.

Wind, P. & Pihl, S. (red.) 2010. Den danske rødliste. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet [2004]-. redlist.dmu.dk [http://redlist.dmu.dk/] (opdatered april 2010) [uttag 2016-10-08].

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren & Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Ramonia - småstjärnor 
 • Art
  Ramonia chrysophaea, (Pers.) Vězda - större småstjärna
  Synonymer
  Stictis chrysophaea (Pers.) Pers.
  Peziza chrysophaea Pers.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren & Göran Thor