Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  större snabbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Anthicus sellatus
Större snabbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4 mm lång skalbagge med slank kropp, smal framkropp, långa ben och antenner. Kroppsformen påminner närmast om en liten jordlöpare (släktet Bembidion). Kroppen är svart med ben, antenner och täckvingarna vid basen och spetsen brungula.
Utbredning
Länsvis förekomst för större snabbagge Observationer i Sverige för större snabbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen i spridda landskap från Skåne till Lule Lappmark (fynd saknas från fjälltrakterna). Sentida fynd är kända från östra Skåne, Värmland och Ångermanland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever av växtrester på öppna, sandiga och ofta vegetationslösa stränder vid såväl floder och sjöar som vid havet, gärna stränder med ganska grov sand. Känd från spridda landskap från Skåne till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever av växtrester på öppna, sandiga och ofta vegetationslösa stränder vid såväl floder och sjöar som vid havet, gärna stränder med ganska grov sand. De vuxna skalbaggarna - som kan påträffas under så gott som hela vegetationsperioden - tillbringar dagarna nedgrävda i sanden under växtresterna. Larverna livnär sig av döda växtdelar.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Anthicidae (kvickbaggar), Släkte Anthicus, Art Anthicus sellatus (Panzer, 1797) - större snabbagge Synonymer Cordicomus sellatus (Panzer, 1797), Cordicollis sellatus (Panzer, 1797)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever av växtrester på öppna, sandiga och ofta vegetationslösa stränder vid såväl floder och sjöar som vid havet, gärna stränder med ganska grov sand. Känd från spridda landskap från Skåne till Lule lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 4 mm lång skalbagge med slank kropp, smal framkropp, långa ben och antenner. Kroppsformen påminner närmast om en liten jordlöpare (släktet Bembidion). Kroppen är svart med ben, antenner och täckvingarna vid basen och spetsen brungula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för större snabbagge

Länsvis förekomst och status för större snabbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för större snabbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen i spridda landskap från Skåne till Lule Lappmark (fynd saknas från fjälltrakterna). Sentida fynd är kända från östra Skåne, Värmland och Ångermanland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Anthicidae - kvickbaggar 
 • Underfamilj
  Anthicinae  
 • Tribus
  Anthicini  
 • Släkte
  Anthicus  
 • Art
  Anthicus sellatus(Panzer, 1797) - större snabbagge
  Synonymer
  Cordicomus sellatus (Panzer, 1797)
  Cordicollis sellatus (Panzer, 1797)

Lever av växtrester på öppna, sandiga och ofta vegetationslösa stränder vid såväl floder och sjöar som vid havet, gärna stränder med ganska grov sand. De vuxna skalbaggarna - som kan påträffas under så gott som hela vegetationsperioden - tillbringar dagarna nedgrävda i sanden under växtresterna. Larverna livnär sig av döda växtdelar.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Blottad mark, Sötvattensstrand

Exploatering av sandstränder; bl.a. sönderkörning av marken med cyklar och motorfordon samt intensivt badliv.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Öppna sandstränder där arten påträffas bör lämnas så ostörda som möjligt.

Nilsson, O. och Lundberg, S. 1985. Strandlevande skalbaggar vid Öre älv. Ent. Tidskr. 106: 27–36.

Roth, C. D. E. 1896. Bidrag till en bild af Skånes insektsfauna. I. Ent. Tidskr. 17: 273–278.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg & Bengt Ehnström 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Anthicidae - kvickbaggar 
 • Underfamilj
  Anthicinae  
 • Tribus
  Anthicini  
 • Släkte
  Anthicus  
 • Art
  Anthicus sellatus, (Panzer, 1797) - större snabbagge
  Synonymer
  Cordicomus sellatus (Panzer, 1797)
  Cordicollis sellatus (Panzer, 1797)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg & Bengt Ehnström 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.