Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  större spetsnäsa

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Aelia rostrata
Större spetsnäsa Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hos den här arten är huvud och mellankropp tillsammans en triangulärt spetsig formade, liksom hos andra arter släktet Aelia. Grundfärgen är gulvit med ljusa och mörkbruna streck som går från huvud, mellankropp vidare till skutell. Även täckvingar tecknade i brunt och ljust gräddvitt. Kroppslängd 10–12 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för större spetsnäsa Observationer i Sverige för större spetsnäsa
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
I Sverige finns endast ett fåtal från Skåne (1), Öland (2), Gotland (4). Dessutom finns det ett tillfälligt fynd från Södermanland där arten troligtvis blev införd. Vi har inga fynd i Sverige efter 1942. De finns relativt få fynd även i Danmark men några av fynden är dock av senare datum. Arten är vanlig i Sydeuropa och österut.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten är utbredd i Medelhavsområdet och har sin nordligaste utbredning i södra Skandinavien. I Sverige är den funnen i Skåne (1 lokal), Öland (2), Gotland (4). Totalt föreligger 9 fynd av arten, inget efter 1942. Arten har förgäves eftersökt på lokaler på Öland, Gotland. Kan vara försvunnen. Är bedömd som RE i Danmark. Lever på gräs på torra, soliga ängsmarker som minskat pga ändrad markanvändning och exploatering. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-9000) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Arten lever på flera olika slags gräsarter, och ses framförallt suga på ax och frön. Förekommer framförallt på torra, soliga ängsmarker. Anses som stor skadegörare i Sydeuropa då den suger på axen av bla vete och korn. Kan under gynnsamma förhållanden massuppträda i Medelhavsområdet. Övervintrar som vuxen och lägger ägg på våren i små grupper på gräsblad. Den nya generationen uppträder senare på sommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gräs
· gräs
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Pentatomidae (bärfisar), Släkte Aelia (spetsnäsor), Art Aelia rostrata Boheman, 1852 - större spetsnäsa Synonymer Aelia glebana Ferris, 1874

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är utbredd i Medelhavsområdet och har sin nordligaste utbredning i södra Skandinavien. I Sverige är den funnen i Skåne (1 lokal), Öland (2), Gotland (4). Totalt föreligger 9 fynd av arten, inget efter 1942. Arten har förgäves eftersökt på lokaler på Öland, Gotland. Kan vara försvunnen. Är bedömd som RE i Danmark. Lever på gräs på torra, soliga ängsmarker som minskat pga ändrad markanvändning och exploatering. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-9000) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Hos den här arten är huvud och mellankropp tillsammans en triangulärt spetsig formade, liksom hos andra arter släktet Aelia. Grundfärgen är gulvit med ljusa och mörkbruna streck som går från huvud, mellankropp vidare till skutell. Även täckvingar tecknade i brunt och ljust gräddvitt. Kroppslängd 10–12 mm.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för större spetsnäsa

Länsvis förekomst och status för större spetsnäsa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för större spetsnäsa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns endast ett fåtal från Skåne (1), Öland (2), Gotland (4). Dessutom finns det ett tillfälligt fynd från Södermanland där arten troligtvis blev införd. Vi har inga fynd i Sverige efter 1942. De finns relativt få fynd även i Danmark men några av fynden är dock av senare datum. Arten är vanlig i Sydeuropa och österut.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Pentatomoidea - bärfisartade insekter 
 • Familj
  Pentatomidae - bärfisar 
 • Underfamilj
  Pentatominae  
 • Släkte
  Aelia - spetsnäsor 
 • Art
  Aelia rostrataBoheman, 1852 - större spetsnäsa
  Synonymer
  Aelia glebana Ferris, 1874

Arten lever på flera olika slags gräsarter, och ses framförallt suga på ax och frön. Förekommer framförallt på torra, soliga ängsmarker. Anses som stor skadegörare i Sydeuropa då den suger på axen av bla vete och korn. Kan under gynnsamma förhållanden massuppträda i Medelhavsområdet. Övervintrar som vuxen och lägger ägg på våren i små grupper på gräsblad. Den nya generationen uppträder senare på sommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gräs - Poaceae (Viktig)
Arten hotas troligtvis av igenväxning av magra ängsmarker med gynnsamt klimat. Arten lever i Sydsverige på nordgränsen till sin utbredning så ogynnsamt klimat kan periodvis hota arten. De få och isolerade lokalerna gör arten känslig för slumpmässiga förändringar.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Bevara torrängar på artens kända lokaler.
Utländska namn: DK – Stor bisbetæge.

Tolsgaard, S. 2001. Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Entomologiske Meddelelser 69: 3-46.

Wagner, E. 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands 54: 1-235.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Pentatomoidea - bärfisartade insekter 
 • Familj
  Pentatomidae - bärfisar 
 • Underfamilj
  Pentatominae  
 • Släkte
  Aelia - spetsnäsor 
 • Art
  Aelia rostrata, Boheman, 1852 - större spetsnäsa
  Synonymer
  Aelia glebana Ferris, 1874
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2010.