Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  större vitbandsvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Xerocnephasia rigana
Större vitbandsvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvinge vitgrå med basfält, mittfält och utkant brungrå och med inslag av svarta vingfjäll. Costalfläck vitgrå med svartgrå framkantsfläckar. Bakvinge ljusgrå med brungrå fjäll som bildar linjer som ger ett retikulerat intryck. Arten skulle närmast kunna förväxlas med mindre vitbandvecklare Periclepsis cinctana som påträffas på liknande marker men denna är som regel något mindre och saknar det brungrå bandet vid utkanten. Vingspann 14-21 mm. Båda arterna är avbildade i Svensson (2006) och Razowski (2002).
Utbredning
Länsvis förekomst för större vitbandsvecklare Observationer i Sverige för större vitbandsvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer på sandfält och åskullar mycket lokalt i Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland och Bohuslän. På Öland och Gotland påträffas arten också på alvarmarker med vittringsgrus. I Norden finns större vitbandvecklare även i Danmark. De övriga förekomsterna i Europa finns i Baltikum, Ryssland, Mellan- och Sydeuropa men med stora luckor i utbredningen. Arten är transpalearktisk och fortsätter Ryssland österut till Sibirien, Mongoliet, Korea och norra Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Minskande torrmarksart med kraftigt fluktuerande population. Funnen i sju län i södra och västra Götaland, samt på Öland och Gotland. Larven lever på fältsippa (Pulsatilla pratensis). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (6336-80000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (28-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Större vitbandvecklare finns på lokaler med förekomster av värdväxterna fältsippa Pulsatilla pratensis och backsippa P. vulgaris. Fjärilen flyger i senare delen av maj in i juni och i en andra generation i början av augusti. Larven lever under de nedre bladen i vävrör i juni-juli och den sena generationen från augusti-september och övervintrar under dessa till april-maj nästkommande år.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backsippa
· backsippa
· fältsippa
· fältsippa
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Xerocnephasia, Art Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829) - större vitbandsvecklare Synonymer Cnephasia rigana (Sodoffsky, 1829), större vitbandvecklare

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Minskande torrmarksart med kraftigt fluktuerande population. Funnen i sju län i södra och västra Götaland, samt på Öland och Gotland. Larven lever på fältsippa (Pulsatilla pratensis). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (6336-80000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (28-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Framvinge vitgrå med basfält, mittfält och utkant brungrå och med inslag av svarta vingfjäll. Costalfläck vitgrå med svartgrå framkantsfläckar. Bakvinge ljusgrå med brungrå fjäll som bildar linjer som ger ett retikulerat intryck. Arten skulle närmast kunna förväxlas med mindre vitbandvecklare Periclepsis cinctana som påträffas på liknande marker men denna är som regel något mindre och saknar det brungrå bandet vid utkanten. Vingspann 14-21 mm. Båda arterna är avbildade i Svensson (2006) och Razowski (2002).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för större vitbandsvecklare

Länsvis förekomst och status för större vitbandsvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för större vitbandsvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer på sandfält och åskullar mycket lokalt i Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland och Bohuslän. På Öland och Gotland påträffas arten också på alvarmarker med vittringsgrus. I Norden finns större vitbandvecklare även i Danmark. De övriga förekomsterna i Europa finns i Baltikum, Ryssland, Mellan- och Sydeuropa men med stora luckor i utbredningen. Arten är transpalearktisk och fortsätter Ryssland österut till Sibirien, Mongoliet, Korea och norra Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Xerocnephasia  
 • Art
  Xerocnephasia rigana(Sodoffsky, 1829) - större vitbandsvecklare
  Synonymer
  Cnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
  större vitbandvecklare

Större vitbandvecklare finns på lokaler med förekomster av värdväxterna fältsippa Pulsatilla pratensis och backsippa P. vulgaris. Fjärilen flyger i senare delen av maj in i juni och i en andra generation i början av augusti. Larven lever under de nedre bladen i vävrör i juni-juli och den sena generationen från augusti-september och övervintrar under dessa till april-maj nästkommande år.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backsippa - Pulsatilla vulgaris (Har betydelse)
· fältsippa - Pulsatilla pratensis (Viktig)
Igenväxning eller skogsplantering till följd av att dessa naturbetesmarker inte längre brukas eller betas. Som exempel kan nämnas att habitat på sandområden i östra Skåne har minskat med 50 % på nio år. Explaoatering av markerna för anläggande av golfbanor, bebyggelse etc.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Åtgärder som missgynnar värdväxten (se ovan) bör undvikas, vilket innebär att skogsplantering, igenväxning och bebyggelse bör förhindras där arten förekommer. Naturbete bör ingå som en åtgärd på lokaler där arten finns för att hålla markerna öppna.
Razowski, J. 2002. Tortricidae of Europe. Volume 1 Tortricinae and Chlidanotinae. Bratislava.
Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae. Entomologiska Sällskapet i Lund
Tyler, T. 2003. Sandstäppens status vårvintern 2003. Botaniska notiser 136(4): 1-22.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011 © ArtDatabanken, SLU

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Xerocnephasia  
 • Art
  Xerocnephasia rigana, (Sodoffsky, 1829) - större vitbandsvecklare
  Synonymer
  Cnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
  större vitbandvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011 © ArtDatabanken, SLU