Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  starrkrabbspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Xysticus chippewa
Starrkrabbspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor krabbspindelart (kroppslängd 4,5–8 mm). Båda könen är tecknade i brunt och en ljusare gul- eller rödaktig ton. Yngre adulta honor verkar generellt vara ljusare än gamla honor. Framkroppen har mörkare sidoband och en mörkare, kilformig markering där­emellan. För säker artbestämning kräver undersökning av kopulationsorganens byggnad. Arten gör dock bon som de spunnit längst uppe i vass och starr som till utseendet är ovanligt för krabbspindlar. X. chippewa kan förväxlas med den närståen­de arten X. ulmi, som har ett liknande utseende och gör liknande (men betydligt glesare vävda) bon. Illustrationer finns i Dondale & Redner 1978, Almquist 2006, och Sandström & Hedman 2009.
Utbredning
Länsvis förekomst för starrkrabbspindel Observationer i Sverige för starrkrabbspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige känd från östkusten från Gotland till Medelpad. Länge var arten länge känd endast från Älvkarleby-området i norra Uppland, Båtfors (Tullgren 1952, under namnet X. acquiescens) och senare i Mararna. Därefter har arten påträffats i norra Uppland, Gästrikland, Medelpad och på Gotland. I Europa i övrigt är den känd från flera lokaler i Estland. Arten beskrevs ursprungligen från Nordamerika, där spridda fynd gjorts i norra USA och i Canada.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en holarktisk utbredning. I Sverige är arten känd dels från ett äldre fynd i Uppland, Båtforsområdet, där påträffats under 1940- och 1960-talet, dels från sentida fynd i norra Uppland och Medelpad (2008-09) och Gotland (2013). De sentida fynden kan indikera en östlig utbredning och att arten kan vara utbredd i södra Norrland kusttrakter, där få letat spindlar. Märkligt nog saknas fynd i Finland. Fynden är från vass och starr i kärr i närhet till vatten vilket stämmer väl överens med fynduppgifter från Nordamerika. Negativa förändringar i artens habitat kan inte uteslutas. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (10000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (40-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
De svenska fynden har gjorts på olika kärr-lokaler med starr och vass, ofta nära kusten. Även de estniska fynden har gjorts i kärr. I Nordamerika har arten tagits genom slaghåvning på örter i skogsmark, samt på mossar och sjöstränder.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Thomisidae (krabbspindlar), Släkte Xysticus, Art Xysticus chippewa Gertsch, 1953 - starrkrabbspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en holarktisk utbredning. I Sverige är arten känd dels från ett äldre fynd i Uppland, Båtforsområdet, där påträffats under 1940- och 1960-talet, dels från sentida fynd i norra Uppland och Medelpad (2008-09) och Gotland (2013). De sentida fynden kan indikera en östlig utbredning och att arten kan vara utbredd i södra Norrland kusttrakter, där få letat spindlar. Märkligt nog saknas fynd i Finland. Fynden är från vass och starr i kärr i närhet till vatten vilket stämmer väl överens med fynduppgifter från Nordamerika. Negativa förändringar i artens habitat kan inte uteslutas. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (10000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (40-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En medelstor krabbspindelart (kroppslängd 4,5–8 mm). Båda könen är tecknade i brunt och en ljusare gul- eller rödaktig ton. Yngre adulta honor verkar generellt vara ljusare än gamla honor. Framkroppen har mörkare sidoband och en mörkare, kilformig markering där­emellan. För säker artbestämning kräver undersökning av kopulationsorganens byggnad. Arten gör dock bon som de spunnit längst uppe i vass och starr som till utseendet är ovanligt för krabbspindlar. X. chippewa kan förväxlas med den närståen­de arten X. ulmi, som har ett liknande utseende och gör liknande (men betydligt glesare vävda) bon. Illustrationer finns i Dondale & Redner 1978, Almquist 2006, och Sandström & Hedman 2009.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för starrkrabbspindel

Länsvis förekomst och status för starrkrabbspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för starrkrabbspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige känd från östkusten från Gotland till Medelpad. Länge var arten länge känd endast från Älvkarleby-området i norra Uppland, Båtfors (Tullgren 1952, under namnet X. acquiescens) och senare i Mararna. Därefter har arten påträffats i norra Uppland, Gästrikland, Medelpad och på Gotland. I Europa i övrigt är den känd från flera lokaler i Estland. Arten beskrevs ursprungligen från Nordamerika, där spridda fynd gjorts i norra USA och i Canada.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Thomisidae - krabbspindlar 
 • Släkte
  Xysticus  
 • Art
  Xysticus chippewaGertsch, 1953 - starrkrabbspindel

De svenska fynden har gjorts på olika kärr-lokaler med starr och vass, ofta nära kusten. Även de estniska fynden har gjorts i kärr. I Nordamerika har arten tagits genom slaghåvning på örter i skogsmark, samt på mossar och sjöstränder.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Förändring av våtmarker (t. ex. igenväxning, vattenståndsförändring) där arten förekommer. Båtforsområdet och fleara andra lokaler är skyddade som naturreservat och Natura 2000-områden.
De aktuella kärren status bör följas upp. Artens bör även eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.
Artepitetet chippewa är en engelsk version av namnet på en av de större indianstammarna som bod­de vid de stora sjöarna i gränsområdet mellan USA och Kanada.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. - Insect Systematics & Evolution Suppl. 63: 285-603.

Dondale, C. D. & Redner, J. H. 1978. The Crab spiders of Canada and Alaska (Araneae: Philodromidae and Thomisidae). The Insects and Arachnids of Canada 5: 1–255.

Dondale, C.D., Kronestedt, T. & Buckle, D.J. 2006. Con­firmation of the presence of Xysticus chippewa in Eu­rope (Araneae, Thomisidae). - Bulletin of the British Arachnological Society 13: 361-364.

Sandström, J. & Hedman, Å. 2009. Krabbspindlar i kärr. Fauna och Flora 104: 14-19.

Tullgren, A. 1952. Zur Kenntnis schwedischer Spinnen. I. Entomologisk Tidskrift 73: 151–177.

Vilbaste, A. 1987. Eesti ämblikud (Aranei). Annoteeritud nimestik. Valgus, Tallinn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 1999. Rev. Jonas Sandström 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Thomisidae - krabbspindlar 
 • Släkte
  Xysticus  
 • Art
  Xysticus chippewa, Gertsch, 1953 - starrkrabbspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 1999. Rev. Jonas Sandström 2015.