Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stentäckvävare

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Centromerus persimilis
Stentäckvävare Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten art (cirka 1,5 mm) inom underfamiljen mattvävarspindlar (Linyphiinae) som karaktäriseras av kopulationsorganens byggnad (illustr. bl.a. i Roberts 1987 och Heimer & Nentwig 1991).
Utbredning
Länsvis förekomst för stentäckvävare Observationer i Sverige för stentäckvävare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast känd från Uppland, där den tagits på Kärsö (ö. om Lovö). I Finland är arten känd från Åbolands skärgård och den är upptagen på den finska rödlistan (NT). Från England finns mycket få fynd och arten är upptagen på den brittiska rödlistan som "insufficiently known". För övrigt är C. persimilis noterad från Irland, Holland, Belgien, Schweiz, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Polen, Ukraina och Ryssland (Ural).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten är i Sverige endast känd från Kärsö (Lovö), Uppland, i ett sydexponerat blandskogsbryn vid en eutrof strand av Mälaren. Arten har en Centraleuropeisk utbredning, närmast funnen i Finland. Det kan föreligga ett väsentligt mörkertal, bl.a. då den tillhör en grupp av spindlar med relativt få samlare, dessutomär arten är aktiv under tidig vår. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
I Sverige har flera exemplar av arten (dock endast hannar) påträffats i ett sydexponerat blandskogsbryn vid en eutrof strand av Mälaren nära Stockholm. Arten övervintrar som fullvuxen och är aktiv på marken under kallare delen av året (höst och vår). Flest observationer över arten har gjorts i Tyskland, framför allt i häckar och sydexponerade skogsbryn, där exemplar, liksom i Sverige, tagits med fallfällor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Centromerus, Art Centromerus persimilis (O.Pickard-Cambridge, 1912) - stentäckvävare Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten är i Sverige endast känd från Kärsö (Lovö), Uppland, i ett sydexponerat blandskogsbryn vid en eutrof strand av Mälaren. Arten har en Centraleuropeisk utbredning, närmast funnen i Finland. Det kan föreligga ett väsentligt mörkertal, bl.a. då den tillhör en grupp av spindlar med relativt få samlare, dessutomär arten är aktiv under tidig vår. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En liten art (cirka 1,5 mm) inom underfamiljen mattvävarspindlar (Linyphiinae) som karaktäriseras av kopulationsorganens byggnad (illustr. bl.a. i Roberts 1987 och Heimer & Nentwig 1991).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stentäckvävare

Länsvis förekomst och status för stentäckvävare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stentäckvävare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd från Uppland, där den tagits på Kärsö (ö. om Lovö). I Finland är arten känd från Åbolands skärgård och den är upptagen på den finska rödlistan (NT). Från England finns mycket få fynd och arten är upptagen på den brittiska rödlistan som "insufficiently known". För övrigt är C. persimilis noterad från Irland, Holland, Belgien, Schweiz, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Polen, Ukraina och Ryssland (Ural).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Linyphiinae - mattvävarspindlar 
 • Släkte
  Centromerus  
 • Art
  Centromerus persimilis(O.Pickard-Cambridge, 1912) - stentäckvävare

I Sverige har flera exemplar av arten (dock endast hannar) påträffats i ett sydexponerat blandskogsbryn vid en eutrof strand av Mälaren nära Stockholm. Arten övervintrar som fullvuxen och är aktiv på marken under kallare delen av året (höst och vår). Flest observationer över arten har gjorts i Tyskland, framför allt i häckar och sydexponerade skogsbryn, där exemplar, liksom i Sverige, tagits med fallfällor.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
Arten verkar vara sällsynt men är dåligt eftersökt och eventuell hotbild går ej att fastställa på grund av det dåliga kunskapsläget.
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Blick, T 1991. Zur Ökologie, Phänologie und Verbreitung von Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge 1912) (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). Senckenbergiana biologica 71: 129–137.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch. Parey, Berlin & Hamburg.

Kronestedt, T. 1968. Notes on the Swedish species of the genus Centromerus F. Dahl (Araneae, Linyphiidae). A faunistic report with ecological remarks. Entomologisk Tidskrift 89: 111–127.

Merrett, P. 1991. Centromerus persimilis.i: British Red Data Books: 3. Invertebrates other than insects (ed. J. H.

Bratton): 214. Joint Nature Concervation Committee, Peterborough.

Mikhailov, K. G. 1997. Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union (Arachnida, Aranei). Sbornik Trudov Zoologicheskogo Muzeya MGU 37: 1–416.

Roberts, M. J. 1987. The spiders of Great Britain and Ireland. Vol. 2. Harley Books, Colchester.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Linyphiinae - mattvävarspindlar 
 • Släkte
  Centromerus  
 • Art
  Centromerus persimilis, (O.Pickard-Cambridge, 1912) - stentäckvävare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.