Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stiftärrlav

Organismgrupp Lavar Sticta fuliginosa
Stiftärrlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stiftärrlav har en brett och runt loberad bål, 5–10 cm i diameter. Ovansidan är brun och matt, med grupper av cylindriska, ogrenade till grenade isidier och ibland med små fjäll men aldrig med soral. Undersidan är brun, filtartad, med talrika porer (cypheller) som varierar i storlek inom en och samma bål. Apothecier är mycket sällsynta. Arten kan något likna ärrlav Sticta sylvatica, som dock har mer eller mindre glänsande och smalare lober (–1,5 cm breda) med små inskärningar här och var, samt jämnstora, runda porer på undersidan av bålen.
Utbredning
Länsvis förekomst för stiftärrlav Observationer i Sverige för stiftärrlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Värmland, Dalsland och Dalarna. Arten har försvunnit från nästan alla gamla lokaler och är nu bara känd från tre individfattiga lokaler i Dalsland och Östergötland. Stiftärrlav förekommer även i södra Norge, på Färöarna, i större delen av Västeuropa och i Centraleuropa bort till Kaukasus. Den har en vid utbredning i de tropiska och subtropiska regionerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Tidigare känd från ett flertal lokaler i södra och mellersta Sverige men är nu bara känd från fyra individfattiga lokaler i Dalsland, Östergötland och Dalarna. En ny lokal hittades överraskande i Dalarna 2008. En suboceanisk art som växer på mossiga trädbaser och klippor. Framtida populationsutveckling beror till stor del på hur åtgärdsprogrammet för arten genomförs. Antalet reproduktiva individer skattas till 16 (8-24). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (4-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3112 km² och förekomstarean (AOO) till 32 (16-48) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (40-90) % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (40-90) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Stiftärrlav växer på sina aktuella lokaler på mossiga ädellövträd och klippor (grönsten) i skuggiga lägen, dock aldrig direkt på sten eller bark. Förr växte arten ofta tillsammans med andra suboceaniska lavar som lunglavar Lobaria, västlig njurlav Nephroma laevigatum samt andra ärrlavar Sticta.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Barrskog
Barrskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· triviallövträd
· triviallövträd
Levande träd
Levande träd
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· mossor
· mossor
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Lobariaceae, Släkte Sticta (ärrlavar), Art Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach. - stiftärrlav Synonymer Lichen fuliginosus Dicks., Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Tidigare känd från ett flertal lokaler i södra och mellersta Sverige men är nu bara känd från fyra individfattiga lokaler i Dalsland, Östergötland och Dalarna. En ny lokal hittades överraskande i Dalarna 2008. En suboceanisk art som växer på mossiga trädbaser och klippor. Framtida populationsutveckling beror till stor del på hur åtgärdsprogrammet för arten genomförs. Antalet reproduktiva individer skattas till 16 (8-24). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (4-12). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3112 km² och förekomstarean (AOO) till 32 (16-48) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (40-90) % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (40-90) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Fastställt
Stiftärrlav har en brett och runt loberad bål, 5–10 cm i diameter. Ovansidan är brun och matt, med grupper av cylindriska, ogrenade till grenade isidier och ibland med små fjäll men aldrig med soral. Undersidan är brun, filtartad, med talrika porer (cypheller) som varierar i storlek inom en och samma bål. Apothecier är mycket sällsynta. Arten kan något likna ärrlav Sticta sylvatica, som dock har mer eller mindre glänsande och smalare lober (–1,5 cm breda) med små inskärningar här och var, samt jämnstora, runda porer på undersidan av bålen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stiftärrlav

Länsvis förekomst och status för stiftärrlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stiftärrlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från Skåne, Blekinge, Småland, Halland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Värmland, Dalsland och Dalarna. Arten har försvunnit från nästan alla gamla lokaler och är nu bara känd från tre individfattiga lokaler i Dalsland och Östergötland. Stiftärrlav förekommer även i södra Norge, på Färöarna, i större delen av Västeuropa och i Centraleuropa bort till Kaukasus. Den har en vid utbredning i de tropiska och subtropiska regionerna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Peltigerineae  
 • Familj
  Lobariaceae  
 • Släkte
  Sticta - ärrlavar 
 • Art
  Sticta fuliginosa(Dicks.) Ach. - stiftärrlav
  Synonymer
  Lichen fuliginosus Dicks.
  Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach.

Stiftärrlav växer på sina aktuella lokaler på mossiga ädellövträd och klippor (grönsten) i skuggiga lägen, dock aldrig direkt på sten eller bark. Förr växte arten ofta tillsammans med andra suboceaniska lavar som lunglavar Lobaria, västlig njurlav Nephroma laevigatum samt andra ärrlavar Sticta.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Barrskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Avverkning av lokalerna är det största hotet. På lång sikt är igenväxning med åtföljande utskuggning av arten sannolikt ett hot. Att det finns få förekomster gör att det finns en stor risk för att arten skall försvinna p.g.a. slumpfaktorer. Arten är dessutom mycket känslig för luftföroreningar.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Alla lokaler måste skyddas och skötselföreskrifter utarbetas. Framtida populationsutveckling kommer att till stor del bero på hur åtgärdsprogrammet för arten genomförs.

Åtgärdsprogram Fastställt
Stiftärrlav är fridlyst i Sverige. Utländska namn – NO: Rund porelav.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Degelius, G. 1935. Das ozeanische Element der Strauch- und Laubflechtenflora von Skandinavien. Acta Phytogeogr. Suec. 7.

Kannesten, C. 2002. Rapport över två floraväktararter: ärrlav och stiftärrlav i Värmland och Dalsland. Lavbulletinen 2002(2): 16-17.

Löfgren, O. & Moberg, R. 1984. Oceaniska lavar i Sverige och deras tillbakagång. SNV PM 1819.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Ulf Arup 1999, Göran Thor 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Peltigerineae  
 • Familj
  Lobariaceae  
 • Släkte
  Sticta - ärrlavar 
 • Art
  Sticta fuliginosa, (Dicks.) Ach. - stiftärrlav
  Synonymer
  Lichen fuliginosus Dicks.
  Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Ulf Arup 1999, Göran Thor 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.