Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stiftklotterlav

Organismgrupp Lavar Opegrapha vermicellifera
Stiftklotterlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stiftklotterlav är en skorplav med tjock, grå till grågrönaktig bål som har rikligt med vitpudrade stiftformiga pyknid. Apothecier är relativt sällsynta. De är svarta, långa och smala, samt böjda eller S-formade. Stiftklotterlav liknar gammelgranslav Lecanactis abietina men skiljer sig genom att pyknidens pruina är C– medan de hos gammelgranslav reagerar C+ rosa.
Utbredning
Länsvis förekomst för stiftklotterlav Observationer i Sverige för stiftklotterlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är spridd i södra Sverige men är vanligast i Skåne och Halland. Den förekommer på omkring 150 lokaler upp till Bohuslän, Västergötland, Östergötland och Gotland. Laven är huvudsakligen en låglandsart. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 60% av sina gamla lokaler. Den är rödlistad som hänsynskrävande i Danmark. Den förekommer i Norge men inte i Finland. Dess övriga utbredning omfattar östra, centrala och västra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i ädellövskog i skuggiga lundar, raviner, branter och bäckdalar. Växer på bark av bok, alm, ek och ask, ofta vid basen. Lämpliga träd nyskapas i begränsad omfattning. Almsjuka och askskottssjukan är ett hot då uppskattningsvis 30% av den svenska populationen växer på dessa trädslag. Populationsminskningen beräknas nu bli något lägre än tidigare trott varför arten flyttas från VU till NT. Antalet reproduktiva individer skattas till 3500 (2520-4200). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (180-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (720-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 25 (10-40) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Stiftklotterlav förekommer i olika typer av ädellövskog i skuggiga lundar, raviner, branter och bäckdalar. Laven växer på olika ädellövträd, främst ek, bok och alm, men även ask, lönn, hassel och lind. I sydligaste Sverige förekommer den främst på bok medan ek är det vanligaste substratet längre norrut. Laven förekommer främst vid trädens bas men under gynnsamma förhållanden påträffas den också högre upp på stammarna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· lundalm
· lundalm
· rönn
· rönn
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Opegraphaceae, Släkte Opegrapha (klotterlavar), Art Opegrapha vermicellifera (Kunze) J.R.Laundon - stiftklotterlav Synonymer Opegrapha hapaleoides Nyl., Opegrapha fuscella (Fr.)Almb.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i ädellövskog i skuggiga lundar, raviner, branter och bäckdalar. Växer på bark av bok, alm, ek och ask, ofta vid basen. Lämpliga träd nyskapas i begränsad omfattning. Almsjuka och askskottssjukan är ett hot då uppskattningsvis 30% av den svenska populationen växer på dessa trädslag. Populationsminskningen beräknas nu bli något lägre än tidigare trott varför arten flyttas från VU till NT. Antalet reproduktiva individer skattas till 3500 (2520-4200). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (180-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (720-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 25 (10-40) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Typisk art i 9110 Näringsfattig bokskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 9130 Näringsrik bokskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Stiftklotterlav är en skorplav med tjock, grå till grågrönaktig bål som har rikligt med vitpudrade stiftformiga pyknid. Apothecier är relativt sällsynta. De är svarta, långa och smala, samt böjda eller S-formade. Stiftklotterlav liknar gammelgranslav Lecanactis abietina men skiljer sig genom att pyknidens pruina är C– medan de hos gammelgranslav reagerar C+ rosa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stiftklotterlav

Länsvis förekomst och status för stiftklotterlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stiftklotterlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är spridd i södra Sverige men är vanligast i Skåne och Halland. Den förekommer på omkring 150 lokaler upp till Bohuslän, Västergötland, Östergötland och Gotland. Laven är huvudsakligen en låglandsart. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 60% av sina gamla lokaler. Den är rödlistad som hänsynskrävande i Danmark. Den förekommer i Norge men inte i Finland. Dess övriga utbredning omfattar östra, centrala och västra Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Opegraphaceae  
 • Släkte
  Opegrapha - klotterlavar 
 • Art
  Opegrapha vermicellifera(Kunze) J.R.Laundon - stiftklotterlav
  Synonymer
  Opegrapha hapaleoides Nyl.
  Opegrapha fuscella (Fr.)Almb.

Stiftklotterlav förekommer i olika typer av ädellövskog i skuggiga lundar, raviner, branter och bäckdalar. Laven växer på olika ädellövträd, främst ek, bok och alm, men även ask, lönn, hassel och lind. I sydligaste Sverige förekommer den främst på bok medan ek är det vanligaste substratet längre norrut. Laven förekommer främst vid trädens bas men under gynnsamma förhållanden påträffas den också högre upp på stammarna.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· lundalm - Ulmus minor (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Laven hotas genom de åldriga lövskogarnas tillbakagång och genom plantering av sådan mark med barrskog. Gamla ädellövskogar och grova parkträd nyskapas också i begränsad omfattning.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Naturskogsartade ädellövskogsbestånd med rika populationer av laven bör skyddas.

Almborn, O. 1948. Distribution and ecology of some south Scandinavian lichens. Bot. Not. suppl. 1(2).

Arvidsson, L., Lindström, M., Muhr, L.-E., Ståhl, B., & Wall, S. 1988. Lavfloran i Näverkärrsskogen i Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 82: 167–192.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Opegraphaceae  
 • Släkte
  Opegrapha - klotterlavar 
 • Art
  Opegrapha vermicellifera, (Kunze) J.R.Laundon - stiftklotterlav
  Synonymer
  Opegrapha hapaleoides Nyl.
  Opegrapha fuscella (Fr.)Almb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1984. Rev. Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.