Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stillfröjordloppa

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Psylliodes tricolor
Stillfröjordloppa Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,8–3,6 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med blå metallglans, huvud och halssköld röda (halsskölden kan i sällsynta fall vara svart), ben och antenner brunaktiga. Arten är svår att identifiera, och bestämningen bör därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för stillfröjordloppa Observationer i Sverige för stillfröjordloppa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Stillfröjordloppan är sällsynt påträffad på spridda lokaler från Skåne till Dalarna. Efter 1985 finns det fynd från Skåne, Halland, Öland, Östergötland och Dalarna. Arten är funnen i alla våra grannländer inklusive Baltikum. I Norge anses den som regionalt utdöd, I Finland som sårbar. I Danmark anses den som sällsynt men inte hotad. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på stillfrö på ruderatmarker och längs vägkanter. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Uppland, på senare år funnen i Skåne, Halland, Öland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på stillfrö, Descurainia sophia, på öppna och torra marker, gärna på sandiga trädesåkrar men också i gårdsmiljöer, på avfallsplatser och andra ruderatmarker. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas främst under augusti-september. Värdväxten har ofta sporadiska och kortvariga förekomster och stillfröjordloppan är en långflygare specialiserad på att söka upp dessa förekomster.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· stillfrö
· stillfrö
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Psylliodes, Art Psylliodes tricolor Weise, 1888 - stillfröjordloppa Synonymer Psylliodes sophiae Heikertinger, 1914

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på stillfrö på ruderatmarker och längs vägkanter. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Uppland, på senare år funnen i Skåne, Halland, Öland och Östergötland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-640) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,8–3,6 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med blå metallglans, huvud och halssköld röda (halsskölden kan i sällsynta fall vara svart), ben och antenner brunaktiga. Arten är svår att identifiera, och bestämningen bör därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stillfröjordloppa

Länsvis förekomst och status för stillfröjordloppa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stillfröjordloppa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Stillfröjordloppan är sällsynt påträffad på spridda lokaler från Skåne till Dalarna. Efter 1985 finns det fynd från Skåne, Halland, Öland, Östergötland och Dalarna. Arten är funnen i alla våra grannländer inklusive Baltikum. I Norge anses den som regionalt utdöd, I Finland som sårbar. I Danmark anses den som sällsynt men inte hotad. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Psylliodes  
 • Art
  Psylliodes tricolorWeise, 1888 - stillfröjordloppa
  Synonymer
  Psylliodes sophiae Heikertinger, 1914

Lever på stillfrö, Descurainia sophia, på öppna och torra marker, gärna på sandiga trädesåkrar men också i gårdsmiljöer, på avfallsplatser och andra ruderatmarker. Larvutvecklingen sker under sommaren, och fullbildade individer påträffas främst under augusti-september. Värdväxten har ofta sporadiska och kortvariga förekomster och stillfröjordloppan är en långflygare specialiserad på att söka upp dessa förekomster.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· stillfrö - Descurainia sophia (Viktig)
Någon markant tillbakagång har ej observerats. Stillfrö, som är artens värdväxt är ettårig gårdsogräs, som ofta har kortlivade förekomster på stöd, näringsrik mark. Den har gått starkt tillbaka under senare hälften av 1900-talet. Lämpliga miljöer såsom sandiga trädor minskar på många håll. Även täktrestaurering kan vara ett hot. Även täktrestaurering kan vara ett hot.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och grustäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Psylliodes  
 • Art
  Psylliodes tricolor, Weise, 1888 - stillfröjordloppa
  Synonymer
  Psylliodes sophiae Heikertinger, 1914
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.