Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stillfrövivel

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Ceutorhynchus sophiae
Stillfrövivel Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,2–2,8 mm lång vivel med rätt bred kropp, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en gråbrun-svartbrun fjällbeklädnad. Gulbruna fjäll bildar en fläck vid skutellen, och enstaka ljusare fjäll ger täckvingarna ett aningen spräckligt eller längsstrimmigt utseende. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör därför granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för stillfrövivel Observationer i Sverige för stillfrövivel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Länge endast känd genom en litteraturuppgift från Södermanland (tidigt 1900-tal). På 1960-talet återfanns arten i nordöstra Skåne, och har sedan dess påträffats på ett tiotal lokaler i Skåne (främst i den nordöstra delen). Ej funnen i de övriga nordiska länderna, närmast i Baltikum (Litauen) och i Karelen. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till mellersta Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på stillfrö på torrmarker. Påträffad i Skåne och Södermanland. Sentida fynd endast i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (25-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 140 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på stillfrö (Descurainia sophia). I torra och varma miljöer såsom slänter i grustag, trädesåkrar på sandjord, vägslänter och åkerkanter. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De anträffas på värdväxten dels under sensommaren-hösten, dels under våren och försommaren då fortplantningen sker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· stillfrö
· stillfrö
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Ceutorhynchus, Art Ceutorhynchus sophiae Gyllenhal, 1837 - stillfrövivel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på stillfrö på torrmarker. Påträffad i Skåne och Södermanland. Sentida fynd endast i Skåne. Antalet lokalområden i landet skattas till 35 (25-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 140 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2,2–2,8 mm lång vivel med rätt bred kropp, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en gråbrun-svartbrun fjällbeklädnad. Gulbruna fjäll bildar en fläck vid skutellen, och enstaka ljusare fjäll ger täckvingarna ett aningen spräckligt eller längsstrimmigt utseende. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör därför granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stillfrövivel

Länsvis förekomst och status för stillfrövivel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stillfrövivel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Länge endast känd genom en litteraturuppgift från Södermanland (tidigt 1900-tal). På 1960-talet återfanns arten i nordöstra Skåne, och har sedan dess påträffats på ett tiotal lokaler i Skåne (främst i den nordöstra delen). Ej funnen i de övriga nordiska länderna, närmast i Baltikum (Litauen) och i Karelen. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till mellersta Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus sophiaeGyllenhal, 1837 - stillfrövivel

Lever på stillfrö (Descurainia sophia). I torra och varma miljöer såsom slänter i grustag, trädesåkrar på sandjord, vägslänter och åkerkanter. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De anträffas på värdväxten dels under sensommaren-hösten, dels under våren och försommaren då fortplantningen sker.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· stillfrö - Descurainia sophia (Viktig)
Artens begränsade utbredning i kombination med att dess miljöer är utsatta för igenväxningshot gör den sårbar för t.ex. ändringar i brukningsformer eller täktrestaurering.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Bibehåll extensiva brukningsformer med trädesperioder på sandiga åkrar. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och lertäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Baranowski, R. & Sörensson, M. 1981. Bland sandmarksskalbaggar vid östskånska Ripa. Entomologisk Tidskrift 102: 17-21.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Ceutorhynchus  
 • Art
  Ceutorhynchus sophiae, Gyllenhal, 1837 - stillfrövivel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.