Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stinkande håltryffel

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Kollektivtaxon - Gautieria graveolens s.lat.
Stinkande håltryffel Storsvampar, Basidiesvampar

 1. 2 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stinkande håltryffel är en mjuk, valnötsstor tryffel som tillhör basidsvamparna. Fruktkroppen är oregelbundet rundad, som ung vit, senare gul- eller gråbrun, Hela svampen är genomdragen av labyrintlika gångar vilka även mynnar på ytan som därmed får ett gropigt utseende. Från fruktkroppens bas utgår en tunn, rotlik mycelsträng. Äldre exemplar har en stark, obehaglig lukt.
Utbredning
Länsvis förekomst för stinkande håltryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Stinkande håltryffel är trots sin storlek bara säkert anträffad på fem platser i landet. De första fynden gjordes 1900 utanför Uppsala och i Älvkarleby. Den förra lokalen uppges ha förstörts ett fåtal år efter upptäckten. Den är senare hittad ytterligare en gång i Uppland, i Jämtland och nyligen i Västerbotten. Ett äldre fynd från Gotland (1897) avviker i utseende och har beskrivits som en egen art (Gautieria retirugosa). Eftersom artavgränsningen inom släktet är oklar bör troligen detta fynd tills vidare räknas enbart som en avvikande form av stinkande håltryffel. Endast känd från 2 aktuella förekomster i landet (2005). Stort mörkertal, men samtidigt knuten till en exklusiv skogstyp. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200. Arten är funnen i Norge och Finland samt här och där i övriga Europa. Med hänsyn till osäkerheten om artens rätta avgränsning kan dock äldre litteraturuppgifter inte utan vidare accepteras.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med gran, i tjock barrförna i granskog på kalkrik mark. Stort mörkertal, men eftersökt och knuten till en exklusiv skogstyp. Total population i landet bedöms ha minskat och fortående minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre granskog. Bedömningen är gjord på arten i vid bemärkelse som troligen består av 3-4 arter i behov av taxonomisk revision. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (5-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (4-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran, i tjock barrförna, gärna under mossa, i granskog på kalkrik mark. Den första upptäckten orsakades av att en ekorre, som grävt upp en fruktkropp, överraskades med sitt byte i munnen. I litteraturen uppges den växa även under bok men det rör sig då förmodligen om andra former inom släktet. Som regel finns det bara fruktkroppar på någon enstaka till ett par platser per lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Gautieriaceae, Släkte Gautieria (håltryfflar), Kollektivtaxon Gautieria graveolens s.lat. - stinkande håltryffel Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, i tjock barrförna i granskog på kalkrik mark. Stort mörkertal, men eftersökt och knuten till en exklusiv skogstyp. Total population i landet bedöms ha minskat och fortående minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre granskog. Bedömningen är gjord på arten i vid bemärkelse som troligen består av 3-4 arter i behov av taxonomisk revision. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (5-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (4-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Stinkande håltryffel är en mjuk, valnötsstor tryffel som tillhör basidsvamparna. Fruktkroppen är oregelbundet rundad, som ung vit, senare gul- eller gråbrun, Hela svampen är genomdragen av labyrintlika gångar vilka även mynnar på ytan som därmed får ett gropigt utseende. Från fruktkroppens bas utgår en tunn, rotlik mycelsträng. Äldre exemplar har en stark, obehaglig lukt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stinkande håltryffel

Länsvis förekomst och status för stinkande håltryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.Stinkande håltryffel är trots sin storlek bara säkert anträffad på fem platser i landet. De första fynden gjordes 1900 utanför Uppsala och i Älvkarleby. Den förra lokalen uppges ha förstörts ett fåtal år efter upptäckten. Den är senare hittad ytterligare en gång i Uppland, i Jämtland och nyligen i Västerbotten. Ett äldre fynd från Gotland (1897) avviker i utseende och har beskrivits som en egen art (Gautieria retirugosa). Eftersom artavgränsningen inom släktet är oklar bör troligen detta fynd tills vidare räknas enbart som en avvikande form av stinkande håltryffel. Endast känd från 2 aktuella förekomster i landet (2005). Stort mörkertal, men samtidigt knuten till en exklusiv skogstyp. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200. Arten är funnen i Norge och Finland samt här och där i övriga Europa. Med hänsyn till osäkerheten om artens rätta avgränsning kan dock äldre litteraturuppgifter inte utan vidare accepteras.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Gautieriaceae  
 • Släkte
  Gautieria - håltryfflar 
 • Kollektivtaxon
  Gautieria graveolens s.lat. - stinkande håltryffel

Bildar mykorrhiza med gran, i tjock barrförna, gärna under mossa, i granskog på kalkrik mark. Den första upptäckten orsakades av att en ekorre, som grävt upp en fruktkropp, överraskades med sitt byte i munnen. I litteraturen uppges den växa även under bok men det rör sig då förmodligen om andra former inom släktet. Som regel finns det bara fruktkroppar på någon enstaka till ett par platser per lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Arten hotas främst av kalavverkning eftersom svampen är beroende av att lämpliga värdträd finns kvar och av förekomsten av ett tjockt barr- och mosstäcke som bevarar fuktigheten i marken.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända växtplatser måste säkerställas och helt undantas från skogsbruk. Arten måste eftersökas på i första hand äldre fyndplatser men även på andra för arten lämpliga platser.
Utländska namn – NO: Gropeknoll, FI: Haisutantereinen.

Fries, T. M. 1909. Skandinaviens tryfflar och tryffelliknande svampar. Svensk Bot. Tidskr. 3: 223–300.

Szemere, L. 1965. Die unterirdischen Pilze des Karpatenbeckens. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Gautieriaceae  
 • Släkte
  Gautieria - håltryfflar 
 • Kollektivtaxon
  Gautieria graveolens s.lat. - stinkande håltryffel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.