Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stinksyskesäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora lineolea
Stinksyskesäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingar gulbruna med diffus vit framkantslinje och otydliga vita längsgående linjer på vingen. Bakvingar är ljusgrå. Huvud är vitockra och antenner är vita. Fjärilen och larvsäcken avbildas i Emmet (1996). Vingspann 11-14 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för stinksyskesäckmal Observationer i Sverige för stinksyskesäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förr var arten i Sverige endast känd från Kullaberg i Skåne, där dess larver först anträffades 1951. På den lokalen synes dock, enligt senare efterforskningar, populationen vara svag. Vidare har arten visat sig förekomma i Börringetrakten, samt vid Kjuge Kull, 14 km nordost om Kristianstad, där den nyupptäcktes 2004. 1990 upptäcktes en livskraftig population i Kilskär (Hållnäs s:n) i nordöstra Uppland, där fjärilen flög i ett vägdike. Efter det har den visat sig förekomma lokalt i lundskogsartade områden med värdväxten från Rådmansö, söder om Norrtälje upp till Gävletrakten. Danmark är det enda av de nordiska grannländerna där arten förekommer. Därutöver är den känd från Centraleuropa och England.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Endast känd från tre områden, Roslagen, Kullaberg och Börringe i Sverige. Arten som lever på stinksyska, Stachys palustris, i fuktiga lundskogar för en tynande tillvaro på Kullaberg, medan den har har en mer stabil förekomst längs Upplands- och södra Gästrikekusten. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (16-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (64-200) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Ekologi
Larven lever minerande från sin säck i bladen av stinksyska Stachys silvatica och besläktade örter. Den påträffas på hösten samt efter övervintring åter i maj. Fjärilen flyger i juni-juli i mer eller mindre fuktig lövskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· stinksyska
· stinksyska
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora lineolea (Haworth, 1828) - stinksyskesäckmal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Endast känd från tre områden, Roslagen, Kullaberg och Börringe i Sverige. Arten som lever på stinksyska, Stachys palustris, i fuktiga lundskogar för en tynande tillvaro på Kullaberg, medan den har har en mer stabil förekomst längs Upplands- och södra Gästrikekusten. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (16-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (64-200) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Framvingar gulbruna med diffus vit framkantslinje och otydliga vita längsgående linjer på vingen. Bakvingar är ljusgrå. Huvud är vitockra och antenner är vita. Fjärilen och larvsäcken avbildas i Emmet (1996). Vingspann 11-14 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stinksyskesäckmal

Länsvis förekomst och status för stinksyskesäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stinksyskesäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förr var arten i Sverige endast känd från Kullaberg i Skåne, där dess larver först anträffades 1951. På den lokalen synes dock, enligt senare efterforskningar, populationen vara svag. Vidare har arten visat sig förekomma i Börringetrakten, samt vid Kjuge Kull, 14 km nordost om Kristianstad, där den nyupptäcktes 2004. 1990 upptäcktes en livskraftig population i Kilskär (Hållnäs s:n) i nordöstra Uppland, där fjärilen flög i ett vägdike. Efter det har den visat sig förekomma lokalt i lundskogsartade områden med värdväxten från Rådmansö, söder om Norrtälje upp till Gävletrakten. Danmark är det enda av de nordiska grannländerna där arten förekommer. Därutöver är den känd från Centraleuropa och England.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora lineolea(Haworth, 1828) - stinksyskesäckmal

Larven lever minerande från sin säck i bladen av stinksyska Stachys silvatica och besläktade örter. Den påträffas på hösten samt efter övervintring åter i maj. Fjärilen flyger i juni-juli i mer eller mindre fuktig lövskog.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Triviallövskog, Ädellövskog, Myrbiotoper, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· stinksyska - Stachys sylvatica (Viktig)
Byte från lövskog till granskog samt dikning. Hårt kreatursbete kan slå ut lokala populationer, då speciellt kor gärna äter stinksyska och lätt trampar ner de känsliga plantorna.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Ädellövskogen måste bevaras och får ej dikas. Den kan gallras och föryngringshuggas i vanlig ordning - gärna dock i mindre partier åt gången. Eventuellt bete på områden med stinksyskesäckmal bör vara extensivt, gärna med olika fållor så att betet kan varieras och vissa partier får stå obetade vissa år.

Benander, P. 1960. Kullabergs småfjärilar. Kullabergs Natur 3.

Emmet, A. M., Langmaid, J. R., Bland, K. P., Corley, M.F.V., Razowski, J. Coleophoridae in Emmet, A. (ed.). 1996. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland.Volume 3.

Patzak, H. 1974. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera, Coleophoridae. Beitr. Ent. 24.

Razowski, J. 1990. Motyle (Lepidoptera) Polski 16- Coleophoridae. Monografie Fauny Polski. Panstwowe Wydawnictwo.Naukowe.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994, Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora lineolea, (Haworth, 1828) - stinksyskesäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994, Göran Palmqvist 2011.