Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stjärnnästing

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Eutypella stellulata
Stjärnnästing Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktbäddarna hos denna sporsäcksvamp bildar rundat koniska kuddar som inte skjuter upp särskilt mycket över barkens yta. De har rundad omkrets, är 1--3 mm i diameter, innehåller 3--15 perithecier, och är regelbundet utplacerade eller ibland sammanflytande två och två. På ved är kuddarna mer variabla och svartfärgar ytan i små diffusa fläckar om 1--2 mm eller flyter samman till flera cm stora bildningar. Endostromat begränsas av en tydlig svart linje och substratet mellan perithecierna är starkt förändrat och gråbrunt. Perithecierna är klotformiga, ca 400 µm i diameter, och har lång hals. Peritheciehalsarna bildar grupper som är 0,5--2 mm i diameter. Varje peritheciehals är cylindrisk, har 3--5 djupa fåror, och är 150--250 µm i diameter. I ved är perithecierna ibland mer äggformiga och ihopträngda, mäter 200--400 × 400--500 µm och har kortare halsar som sticker ut en och en eller 2--3 tillsammans. Sporsäckarnas sporbärande del är 25--45 × 5--8 µm och skaftet 25--50 µm. Sporsäckarna har i toppen en apikalring som inte färgas blå i Melzers jodlösning. Sporerna är ljusgula, korvformiga och mäter 6,5--11 × 1,5--2 µm. Stjärnnästing kan förväxlas med till exempel önästing Quaternaria dissepta som också växer på alm, men denna har betydligt större sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för stjärnnästing Observationer i Sverige för stjärnnästing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Stjärnnästing är en ganska vanlig art men minskar till följd av almsjukan. Den är funnen i lövskogar med alm i Skåne, Småland, på Öland, i Västergötland, Östergötland och Uppland. I övrigt är den känd i ett flertal länder av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i bark och på grenar av alm. En vanligt förekommande art, funnen i lövskogar med alm från Skåne i söder till Uppland i norr. Färska fruktbäddar kan hittas från senhöst till vår, oftast på grenar av alm med kvarsittande bark. Total population i landet bedöms minska kraftigt de kommande 20 åren p.g.a. almsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (200-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (20-2000). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Under de kommande 20 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3ce).
Ekologi
Stjärnnästingens fruktbäddar hittas på grenar av alm Ulmus glabra med kvarsittande bark. Exemplar i god kondition kan hittas från senhöst till vår.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsalm
· skogsalm
Levande träd
Levande träd
· skogsalm
· skogsalm
Dött träd
Dött träd
· skogsalm
· skogsalm
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Xylariales, Familj Diatrypaceae, Släkte Eutypella, Art Eutypella stellulata (Fr.) Sacc. - stjärnnästing Synonymer Sphaeria stellulata Fr., Valsa stellulata (Fr.) Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3ce
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i bark och på grenar av alm. En vanligt förekommande art, funnen i lövskogar med alm från Skåne i söder till Uppland i norr. Färska fruktbäddar kan hittas från senhöst till vår, oftast på grenar av alm med kvarsittande bark. Total population i landet bedöms minska kraftigt de kommande 20 åren p.g.a. almsjukan. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (200-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (20-2000). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Under de kommande 20 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A3ce).
Fruktbäddarna hos denna sporsäcksvamp bildar rundat koniska kuddar som inte skjuter upp särskilt mycket över barkens yta. De har rundad omkrets, är 1--3 mm i diameter, innehåller 3--15 perithecier, och är regelbundet utplacerade eller ibland sammanflytande två och två. På ved är kuddarna mer variabla och svartfärgar ytan i små diffusa fläckar om 1--2 mm eller flyter samman till flera cm stora bildningar. Endostromat begränsas av en tydlig svart linje och substratet mellan perithecierna är starkt förändrat och gråbrunt. Perithecierna är klotformiga, ca 400 µm i diameter, och har lång hals. Peritheciehalsarna bildar grupper som är 0,5--2 mm i diameter. Varje peritheciehals är cylindrisk, har 3--5 djupa fåror, och är 150--250 µm i diameter. I ved är perithecierna ibland mer äggformiga och ihopträngda, mäter 200--400 × 400--500 µm och har kortare halsar som sticker ut en och en eller 2--3 tillsammans. Sporsäckarnas sporbärande del är 25--45 × 5--8 µm och skaftet 25--50 µm. Sporsäckarna har i toppen en apikalring som inte färgas blå i Melzers jodlösning. Sporerna är ljusgula, korvformiga och mäter 6,5--11 × 1,5--2 µm. Stjärnnästing kan förväxlas med till exempel önästing Quaternaria dissepta som också växer på alm, men denna har betydligt större sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stjärnnästing

Länsvis förekomst och status för stjärnnästing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stjärnnästing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Stjärnnästing är en ganska vanlig art men minskar till följd av almsjukan. Den är funnen i lövskogar med alm i Skåne, Småland, på Öland, i Västergötland, Östergötland och Uppland. I övrigt är den känd i ett flertal länder av Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Diatrypaceae  
 • Släkte
  Eutypella  
 • Art
  Eutypella stellulata(Fr.) Sacc. - stjärnnästing
  Synonymer
  Sphaeria stellulata Fr.
  Valsa stellulata (Fr.) Fr.

Stjärnnästingens fruktbäddar hittas på grenar av alm Ulmus glabra med kvarsittande bark. Exemplar i god kondition kan hittas från senhöst till vår.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Arten hotas, liksom många andra almspecialister, av almsjukan. Läget för almen förvärras hela tiden och minskingen kommer troligen att pågå tills endast isolerade randbestånd finns kvar av större träd. Småträd kan överleva. Initialt ökade substrat-tillgången för almsvampar men substratet nyligen döda grenar av alm minskar nu.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
Stjärnnästing bör eftersökas i nordliga eller andra bestånd av alm som kan tänkas överleva almsjukan.

Rappaz, F. (1987): Taxonomie et nomenclature des Diatrypacees à asques octospores. Mycologia Helvetica 2: 285-648.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Diatrypaceae  
 • Släkte
  Eutypella  
 • Art
  Eutypella stellulata, (Fr.) Sacc. - stjärnnästing
  Synonymer
  Sphaeria stellulata Fr.
  Valsa stellulata (Fr.) Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2011.