Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stolt trampört

Organismgrupp Kärlväxter Polygonum aviculare subsp. excelsius
Stolt trampört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stolt trampört är en 30–85 cm hög, upprätt trampört som mera påminner om en “urblekt” bitterpilört Persicaria hydropiper än om de vanligare trampörtsunderarterna. Blomställningen saknar till stor del stödblad, varför den, trots de glest ansatta blommorna gör intryck av att ha en axliknande blomställning.
Utbredning
Länsvis förekomst för stolt trampört Observationer i Sverige för stolt trampört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Stolt trampört är i Sverige främst känd från Bohuslän, där den anträffats på ett tjugotal lokaler från Marstrand och norrut. De flesta lokalerna är belägna i de norra delarna av landskapet. Nyligen har den upptäckts på en lokal i Blekinge, i östra delarna. För övrigt är växten blott känd från sydöstra Norge och är således såvitt känt en nordisk endem.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer främst i Bohuslän men med enstaka lokaler i Blekinge och på Öland. Stolt trampört växer bland annat i obetade, saltpåverkade strandängsfragment. Kraftig igenväxning samt exploatering av marken är de främsta hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (1000-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (20-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30232 (25000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (80-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på underartens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att underarten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Stolt trampört växer i Bohuslän i obetade, saltpåverkade strandängsfragment, ibland tillsammans med stor sötväppling Melilotus altissimus (som här är inhemsk). Förekomsterna kan vara mycket små, men arten förefaller trots detta vara relativt stabil på de lokaler som följts över flera år.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Polygonaceae (slideväxter), Släkte Polygonum (trampörter), Underart Polygonum aviculare subsp. excelsius Karlsson - stolt trampört Synonymer Polygonum aviculare excelsius, Polygonum aviculare ssp. excelsius Karlsson

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer främst i Bohuslän men med enstaka lokaler i Blekinge och på Öland. Stolt trampört växer bland annat i obetade, saltpåverkade strandängsfragment. Kraftig igenväxning samt exploatering av marken är de främsta hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (1000-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (20-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30232 (25000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (80-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på underartens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att underarten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Stolt trampört är en 30–85 cm hög, upprätt trampört som mera påminner om en “urblekt” bitterpilört Persicaria hydropiper än om de vanligare trampörtsunderarterna. Blomställningen saknar till stor del stödblad, varför den, trots de glest ansatta blommorna gör intryck av att ha en axliknande blomställning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stolt trampört

Länsvis förekomst och status för stolt trampört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stolt trampört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Stolt trampört är i Sverige främst känd från Bohuslän, där den anträffats på ett tjugotal lokaler från Marstrand och norrut. De flesta lokalerna är belägna i de norra delarna av landskapet. Nyligen har den upptäckts på en lokal i Blekinge, i östra delarna. För övrigt är växten blott känd från sydöstra Norge och är således såvitt känt en nordisk endem.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Polygonaceae - slideväxter 
 • Släkte
  Polygonum - trampörter 
 • Art
  Polygonum aviculare - trampört 
 • Underart
  Polygonum aviculare subsp. excelsiusKarlsson - stolt trampört
  Synonymer
  Polygonum aviculare excelsius
  Polygonum aviculare ssp. excelsius Karlsson

Stolt trampört växer i Bohuslän i obetade, saltpåverkade strandängsfragment, ibland tillsammans med stor sötväppling Melilotus altissimus (som här är inhemsk). Förekomsterna kan vara mycket små, men arten förefaller trots detta vara relativt stabil på de lokaler som följts över flera år.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Stolt trampört hotas av den tilltagande sommarstugebebyggelsen och hamnutbyggnaden i norra Bohuslän, vilken berövar växten dess livsrum. Även intensivt badliv kan verka i samma riktning. Hårt bete, framför allt av får, är inte gynnsamt för arten.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Lokalerna med stolt trampört bör övervakas regelbundet av floraväktare. Det är även viktigt att information om trampörtens sällsynthet och hotbild når berörda personer på kommuner och närboende till lokalerna. På sikt kan även skydd för någon/några av de mest utsatta lokalerna övervägas.
Utländska namn – NO: Ranktungras.

Aronsson, M. 2000. Kärlväxter: Gott kunskapsläge tack vare floraprojekten. Svensk Bot. Tidskr. 94: 165–168.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Karlsson, T. 2000. Polygonum. I. Jonsell, B. (red.) Flora Nordica 1: 254–273. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Polygonaceae - slideväxter 
 • Släkte
  Polygonum - trampörter 
 • Art
  Polygonum aviculare - trampört 
 • Underart
  Polygonum aviculare subsp. excelsius, Karlsson - stolt trampört
  Synonymer
  Polygonum aviculare excelsius
  Polygonum aviculare ssp. excelsius Karlsson
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.