Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  större aspvårvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Acleris roscidana
Större aspvårvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska stor vecklare med en vingbredd på 23-28 mm. Framvingens grundfärg grå med mycket små mörka prickar och linjer samt några färre och större utspridda diffusa mörka fläckar. Bakvingarna något glänsande och ljust beigegrå med svag nätteckning. Fjärilen är ganska konstant och föga variabel i grundfärg och teckning (Svensson 2006).
Utbredning
Länsvis förekomst för större aspvårvecklare Observationer i Sverige för större aspvårvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Från Småland upp till Dalarna och Gästrikland. Ej rapporterad från Gotland, Gotska sandön, Västergötland, Västmanland och Värmland (Svensson et al. 1994). Arten förekommer i ett flertal europeiska länder, men är närmast ej funnen i Danmark eller i Storbritannien. Inte heller Iberiska halvön, forna Jugoslavien, Bulgarien, Grekland eller Medelhavsöarna (Razowski, 1996). I Sverige betraktas den som ganska ovanlig och mycket lokal (Svensson, 2006).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Stor aspvårvecklare är känd från 10 landskap i Götaland och Svealand. Den finns på minst 50 lokaler i Sverige, men med tanke på dess höga krav på biotopen beräknas den finnas på högst 500 lokaler. Generellt sett är vecklaren fragmenterad. Arten hör hemma i naturskog med grov asp, som är larvens värdväxt, men den finns inte i varje skogsparti med äldre asp, med andra ord är arten förmodligen kraftigt fragmenterad. Om dagen sitter den gärna på stammarna, troligen ganska högt upp. Vecklaren kräver kontinuitetsskog och hotas av skogsavverkning där hänsyn till gammal asp negligeras. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (200-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Stor aspvårvecklare förekommer i löv- och blandskog med mycket asp. Arten verkar vara en ren skogsart som sällan påträffas i öppna miljöer med aspbestånd. Främst verkar den föredra ganska opåverkade skogsmarker med lång kontinuitet, gärna med olikåldriga träd och inslag av död ved. Fjärilen övervintrar. Den kläcks på hösten och flyger från september till oktober, men påträffas likt många andra arter relativt sällan innan övervintringen utan oftare på våren. Arten börjar flyga när det blivit barmark och plusgrader om nätterna, främst i april månad. Den kan dock flyga länge och påträffas även i början på juni. Fjärilen vilar ganska högt upp i kronan men kan lockas till ljus eller bankas ned från aspstammar. Larven förmodas endast leva på asp Populus tremula från slutet av juni genom juli månad (Razowski 2001, Svensson 2006).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· asp
· asp
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Acleris, Art Acleris roscidana (Hübner, 1799) - större aspvårvecklare Synonymer stor aspvårvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Stor aspvårvecklare är känd från 10 landskap i Götaland och Svealand. Den finns på minst 50 lokaler i Sverige, men med tanke på dess höga krav på biotopen beräknas den finnas på högst 500 lokaler. Generellt sett är vecklaren fragmenterad. Arten hör hemma i naturskog med grov asp, som är larvens värdväxt, men den finns inte i varje skogsparti med äldre asp, med andra ord är arten förmodligen kraftigt fragmenterad. Om dagen sitter den gärna på stammarna, troligen ganska högt upp. Vecklaren kräver kontinuitetsskog och hotas av skogsavverkning där hänsyn till gammal asp negligeras. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (200-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En ganska stor vecklare med en vingbredd på 23-28 mm. Framvingens grundfärg grå med mycket små mörka prickar och linjer samt några färre och större utspridda diffusa mörka fläckar. Bakvingarna något glänsande och ljust beigegrå med svag nätteckning. Fjärilen är ganska konstant och föga variabel i grundfärg och teckning (Svensson 2006).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för större aspvårvecklare

Länsvis förekomst och status för större aspvårvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för större aspvårvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Från Småland upp till Dalarna och Gästrikland. Ej rapporterad från Gotland, Gotska sandön, Västergötland, Västmanland och Värmland (Svensson et al. 1994). Arten förekommer i ett flertal europeiska länder, men är närmast ej funnen i Danmark eller i Storbritannien. Inte heller Iberiska halvön, forna Jugoslavien, Bulgarien, Grekland eller Medelhavsöarna (Razowski, 1996). I Sverige betraktas den som ganska ovanlig och mycket lokal (Svensson, 2006).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Acleris  
 • Art
  Acleris roscidana(Hübner, 1799) - större aspvårvecklare
  Synonymer
  stor aspvårvecklare

Stor aspvårvecklare förekommer i löv- och blandskog med mycket asp. Arten verkar vara en ren skogsart som sällan påträffas i öppna miljöer med aspbestånd. Främst verkar den föredra ganska opåverkade skogsmarker med lång kontinuitet, gärna med olikåldriga träd och inslag av död ved. Fjärilen övervintrar. Den kläcks på hösten och flyger från september till oktober, men påträffas likt många andra arter relativt sällan innan övervintringen utan oftare på våren. Arten börjar flyga när det blivit barmark och plusgrader om nätterna, främst i april månad. Den kan dock flyga länge och påträffas även i början på juni. Fjärilen vilar ganska högt upp i kronan men kan lockas till ljus eller bankas ned från aspstammar. Larven förmodas endast leva på asp Populus tremula från slutet av juni genom juli månad (Razowski 2001, Svensson 2006).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· asp - Populus tremula (Viktig)
Slutavverkning av skog. Arten förekommer främst i skogsmiljöer med relativt lång kontinuitet och en slutavverkad naturskog tar lång tid att återskapa. Plantering av gran istället för lövträd skapar artfattiga monokulturer där det inte finns förutsättningar för skogsarter knutna till lövträd. Fragmentering av lövrika miljöer med mycket asp. Det är osäkert hur benägen arten är att sprida sig, men det ser ut att vara väldigt sällan som den påträffas utanför sitt habitat.

Påverkan
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Skydd av löv- och blandskog med lång kontinuitet. Gynna lövföryngring, särskilt asp. Där det finns behov kan det vara nödvändigt att stängsla av från vilt under några år eftersom skotten gärna äts, särskilt asp. Stor aspvårvecklare flyger även i blandskog med gran, men denna bör hållas efter så den inte blir dominerande och tränger ut lövträden.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe: a distribunal checklist. Apollo books, Stenstrup.

Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. Bestimmung - verbreitung - flugstandort - lebensweise der raupen. Bratislava 2001.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Förlag Hans Hellberg, Kista.

Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson, B., Hellberg, H., Imby, L. & Palmquist, G. 1994. Catalogus lepidopterorum suecicae. Naturhistoriska riksmuseet & Entomologiska föreningen, Stockholm.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare - The Nordic Tortricidae. Entomologiska sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindeborg 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Acleris  
 • Art
  Acleris roscidana, (Hübner, 1799) - större aspvårvecklare
  Synonymer
  stor aspvårvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindeborg 2015.