Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stor bäckharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Tipula obscuriventris
Stor bäckharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stor bäckharkrank har en kroppslängd som hos hannarna är 13-16 mm och hos honorna 17–19 mm. Vinglängden är 17–22 mm. Vuxna individer skiljs från sina närmaste släktingar genom gråfärgade fält på huvudet samt genom utseendet på könsdelarna. För bilder på artskiljande karaktärer se Dufour (1991). Larvernas artspecifika utseende är inte kända men generellt för släktet Tipula är att larverna är vitgrå, segmenterade och kännetecknas av en stjärnformad serie av sex bihang i bakre änden. Huvudet kan dras in och syns därför sällan vilket särskilt gäller för insamlade och konserverade djur. Ofta är larverna betydligt större än de vuxna insekterna.
Utbredning
Länsvis förekomst för stor bäckharkrank Observationer i Sverige för stor bäckharkrank
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten endast känd från Skåne men i en Schweizisk artikel menar C. Dufour (1991) att de individer som Bo Tjeder (1979) beskriver från Lappland, och som där anges som en obestämd art, Tipula (Emodotipula) sp. i själva verket är T. obscuriventris. Om detta är korrekt kan arten ha en betydligt större utbredning i Sverige än vad som tidigare varit känt. ArtDatabanken har under 2008 undersökt förekomsten av detta material i zoologiska museet i Lund men dessvärre förefaller dessa individer inte ingå i Tjeders samlingar, vilket omöjliggör en bekräftelse. I en brevväxling menar dock Dufour att T. obscuriventris är den enda i Sverige troligt förekommande arten i undersläktet Emodotipula. Artens sannolika utbredning i Sverige kommer att utredas ytterligare under arbetet med 2010 års rödlista. Artens totala utbredning sträcker sig över stora delar av Europa och vidare österut i Turkiet, Iran och Armenien. I Norden i övrigt har den påträffats i Finland och Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Tidigare endast känd från Skåne men sedan 2011 även i Halland, (det finns även en tveksam uppgift från Lule Lappmark). Bunden till kalla klara bäckar med starkt strömmande vatten, där larverna utvecklas bland mossa och andra vattenväxter. Fyndet i Halland 2011 har biotopbeskrivningen: Örtrik ädellövskog vid källbäck på åssluttning. Vattenkvaliteten i Skånska vattendrag har starkt påverkats av olika miljöstörningar som möjligen minskat artens habitat. Arten är en dålig flygare och har sannolikt mycket begränsad förmåga att sprida sig mellan vattendrag. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (50-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Dåligt känd men arten förekommer i ravinbildningar vid skogsbäckar. Anses bunden till kalla klara bäckar med starkt strömmande vatten, där larverna troligen utvecklas bland mossa och andra vattenväxter. Kunskapsbrist gör dock att uppgifterna om habitatval är osäkra.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Småvatten
Småvatten
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Tipula, Art Tipula obscuriventris Strobl, 1900 - stor bäckharkrank Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Tidigare endast känd från Skåne men sedan 2011 även i Halland, (det finns även en tveksam uppgift från Lule Lappmark). Bunden till kalla klara bäckar med starkt strömmande vatten, där larverna utvecklas bland mossa och andra vattenväxter. Fyndet i Halland 2011 har biotopbeskrivningen: Örtrik ädellövskog vid källbäck på åssluttning. Vattenkvaliteten i Skånska vattendrag har starkt påverkats av olika miljöstörningar som möjligen minskat artens habitat. Arten är en dålig flygare och har sannolikt mycket begränsad förmåga att sprida sig mellan vattendrag. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (50-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Stor bäckharkrank har en kroppslängd som hos hannarna är 13-16 mm och hos honorna 17–19 mm. Vinglängden är 17–22 mm. Vuxna individer skiljs från sina närmaste släktingar genom gråfärgade fält på huvudet samt genom utseendet på könsdelarna. För bilder på artskiljande karaktärer se Dufour (1991). Larvernas artspecifika utseende är inte kända men generellt för släktet Tipula är att larverna är vitgrå, segmenterade och kännetecknas av en stjärnformad serie av sex bihang i bakre änden. Huvudet kan dras in och syns därför sällan vilket särskilt gäller för insamlade och konserverade djur. Ofta är larverna betydligt större än de vuxna insekterna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stor bäckharkrank

Länsvis förekomst och status för stor bäckharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stor bäckharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast känd från Skåne men i en Schweizisk artikel menar C. Dufour (1991) att de individer som Bo Tjeder (1979) beskriver från Lappland, och som där anges som en obestämd art, Tipula (Emodotipula) sp. i själva verket är T. obscuriventris. Om detta är korrekt kan arten ha en betydligt större utbredning i Sverige än vad som tidigare varit känt. ArtDatabanken har under 2008 undersökt förekomsten av detta material i zoologiska museet i Lund men dessvärre förefaller dessa individer inte ingå i Tjeders samlingar, vilket omöjliggör en bekräftelse. I en brevväxling menar dock Dufour att T. obscuriventris är den enda i Sverige troligt förekommande arten i undersläktet Emodotipula. Artens sannolika utbredning i Sverige kommer att utredas ytterligare under arbetet med 2010 års rödlista. Artens totala utbredning sträcker sig över stora delar av Europa och vidare österut i Turkiet, Iran och Armenien. I Norden i övrigt har den påträffats i Finland och Danmark.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Emodotipula)  
 • Art
  Tipula obscuriventrisStrobl, 1900 - stor bäckharkrank

Dåligt känd men arten förekommer i ravinbildningar vid skogsbäckar. Anses bunden till kalla klara bäckar med starkt strömmande vatten, där larverna troligen utvecklas bland mossa och andra vattenväxter. Kunskapsbrist gör dock att uppgifterna om habitatval är osäkra.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Småvatten, Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Troligtvis känslig för störningar och försämrad vattenkvalitet på sina få isolerade lokaler.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
Återinventera och skydda kända lokaler samt öka kunskapen om såväl artens ekologi som utbredning.

Catalogue of Craneflies of the World: http://nlbif.eti.uva.nl/ccw/index.php

Dufour, C. 1991. The identity of Tipula (Emodotipula) saginata Bergroth and T. (E.) obscuriventris Strobl, and the description of Tipula (E.) leo sp. n. from the Sierra Nevada in Spain (Diptera, Tipulidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 64: 81-91.

Dufour, C. 2003. Contribution a letude des Tipulidae des Alpes du Sud et de la Cote dAzur (Diptera, Tipulidae). Bulletin de la Societe Neuchateloise des Sciences Naturelles 126: 81-92.

Petersen, F.T. & Jong, H. de. 2001. Tipulidae. In: Petersen, F.T.; Meier, R. (eds), A preliminary list of the Diptera of Denmark. Steenstrupia 26: 161-163.

Przhiboro, A.A. & Kluge, N.J. 2005. First record of Tipula (Emodotipula) obscuriventris from NW Russia (Diptera: Tipulidae). Zoosystematica Rossica 14: 164.

Tjeder, B. 1955. Catalogus insectorum Sueciae. Diptera fam. Tipulidae. Opuscula entomologica. 20: 229-247.

Tjeder, B. 1979. Presence of abdominal sacculi laterales in females of Tipula subgenus Emodotipula (Diptera: Tipulidae). Entomologica Scandinavica. 10:241-243.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Emodotipula)  
 • Art
  Tipula obscuriventris, Strobl, 1900 - stor bäckharkrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.