Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stor blanklav

Organismgrupp Lavar Eopyrenula septemseptata
Stor blanklav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stor blanklav är en saprofytisk olicheniserad svamp (dvs. inte en lav) med tunn vitaktig bål. Perithecierna (fruktkropparna) är svarta och 0,2-0,35 mm i diameter. Sporerna är bruna, 5-7(-8)-septerade och 21-34 × 9-10 µm. Pykniden är svarta med makrokonidier vilka är (5-)7-septerade med mörka septa, 18-26 × 4-5 µm och mikrokonidier vilka är osepterade och (10-)13-16,5 µm långa. Blanklav Eopyrenula leucoplaca är lik och mikroskopering krävs för säker bestämning. Blanklav är en lav med trentepohlioid alg, har sporer vilka är 3-5-septerade och 18-26 × 6,5-10 µm, makrokonidier vilka har ett blekt septum och mikrokonidier vilka är 6,5-9,5 µm långa (Smith m.fl. 2009). Arten är lätt att förbise då den vitaktiga bålen är tämligen diskret. Perithecier saknas ibland men arten är då möjlig att artbestämma med hjälp av konidiernas form. Pykniden är dock små och lätta att förbise.
Utbredning
Länsvis förekomst för stor blanklav Observationer i Sverige för stor blanklav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara känd från omkring fem lokaler på Gotland (Artportalen 2016, Johansson & Hermansson 2000). Stor blanklav är inte känd från Danmark eller Finland men från Norge (ej rödlistad). Världsutbredningen omfattar enbart Storbritannien och Fennoskandia (Smith m.fl. 2009).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Arten växer på barken av ask och är bara känd från fyra lokaler på Gotland där den hittades på ett träd vardera. Askskottssjuka är ett hot. Trots att den eftersökts har den inte hittats på någon ytterligare lokal sedan den senast noterades 1998. Detta kombinerat med hotet från askskottssjuka gör att arten flyttar från VU till CR. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (8-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (4-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-4000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten förekommer i Sverige bara på askbark i halvöppna lövskogar och främst förekommer den på halvgamla träd. Lokalerna är mycket artrika med ett flertal andra rödlistade lavar på ädellövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Dothideomycetes, Ordning Pleosporales, Familj Dacampiaceae, Släkte Eopyrenula (blanklavar), Art Eopyrenula septemseptata Coppins - stor blanklav Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten växer på barken av ask och är bara känd från fyra lokaler på Gotland där den hittades på ett träd vardera. Askskottssjuka är ett hot. Trots att den eftersökts har den inte hittats på någon ytterligare lokal sedan den senast noterades 1998. Detta kombinerat med hotet från askskottssjuka gör att arten flyttar från VU till CR. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (8-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (4-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-4000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Stor blanklav är en saprofytisk olicheniserad svamp (dvs. inte en lav) med tunn vitaktig bål. Perithecierna (fruktkropparna) är svarta och 0,2-0,35 mm i diameter. Sporerna är bruna, 5-7(-8)-septerade och 21-34 × 9-10 µm. Pykniden är svarta med makrokonidier vilka är (5-)7-septerade med mörka septa, 18-26 × 4-5 µm och mikrokonidier vilka är osepterade och (10-)13-16,5 µm långa. Blanklav Eopyrenula leucoplaca är lik och mikroskopering krävs för säker bestämning. Blanklav är en lav med trentepohlioid alg, har sporer vilka är 3-5-septerade och 18-26 × 6,5-10 µm, makrokonidier vilka har ett blekt septum och mikrokonidier vilka är 6,5-9,5 µm långa (Smith m.fl. 2009). Arten är lätt att förbise då den vitaktiga bålen är tämligen diskret. Perithecier saknas ibland men arten är då möjlig att artbestämma med hjälp av konidiernas form. Pykniden är dock små och lätta att förbise.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stor blanklav

Länsvis förekomst och status för stor blanklav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stor blanklav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara känd från omkring fem lokaler på Gotland (Artportalen 2016, Johansson & Hermansson 2000). Stor blanklav är inte känd från Danmark eller Finland men från Norge (ej rödlistad). Världsutbredningen omfattar enbart Storbritannien och Fennoskandia (Smith m.fl. 2009).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Dacampiaceae  
 • Släkte
  Eopyrenula - blanklavar 
 • Art
  Eopyrenula septemseptataCoppins - stor blanklav

Arten förekommer i Sverige bara på askbark i halvöppna lövskogar och främst förekommer den på halvgamla träd. Lokalerna är mycket artrika med ett flertal andra rödlistade lavar på ädellövträd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
Eftersom arten enbart förekommer på ask i Sverige är askskottssjuka det största hotet. Då arten förekommer i halvöppna miljöer är även igenväxning av skogar och brynmiljöer med ask ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Den främsta åtgärden är att ta fram åtgärder som bevarar och utvecklar populationer av ask, eller trädslag med likartad barkstruktur. Igenväxning av halvöppna miljöer och mosaikartade landskap där arten förekommer bör undvikas genom upprätthållet bete eller annan hävd.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2016-11-12].

Johansson, P. & Hermansson, J. 2000. Eopyrenula septemseptata new to Sweden and notes on the occurrence of E. leucoplaca. Graphis Scripta 12: 19-23.

Smith, C.W., Aptroot, A., Coppins, B.J., Fletcher, A., Gilbert, O.L., James, P.W. & Wolseley, P.A. (red.) 2009. The lichens of Great Britain and Ireland. British Lichen Society, London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Dacampiaceae  
 • Släkte
  Eopyrenula - blanklavar 
 • Art
  Eopyrenula septemseptata, Coppins - stor blanklav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor