Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stor brunalgfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Helcomyza ustulata
Stor brunalgfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stor brunalgfluga är en grå, 7–8 mm stor fluga. Ryggen har fyra bruna längslinjer. Benen är grå utom tarserna och delvis skenbenen, som är gulaktiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för stor brunalgfluga Observationer i Sverige för stor brunalgfluga
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Stor brunalgfluga är i Sverige endast tagen vid Skälderviken i Skåne och på södra Hallands sandstränder. Enstaka belägg finns även från Danmark, Sydnorge och Island. Totalt sett förekommer arten utefter kusten från Norge till Frankrike och Storbritannien och Irland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Stor brunalgfluga har en utbredning inskränkt till sandstränderna vid Skälderviken i Skåne (Ängelholm 1922), södra Halland och Bohuslän (Orust 1916). Larven lever på tämligen torr tång, som är nerbäddad i sanden. Under 1900-talet har tångbankarna drastiskt ändrat karaktär pga att tång är överväxt med grönalger. Arten är inte påträffad i Sverige sedan 1953 men misstänks kunna finnas någonstans längs Bohuskusten eftersom den finns kvar på de danska Skagerak och Kattegattkusterna. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (0-6500) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde (eftersökt men ej påträffad längs Skånes västkust och där troligen utdöd), förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Kvalittén på ilandfluten och översandad tång (larvens föda) har försämrats pga påväxtalger. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)).
Ekologi
Arten hör hemma på sandstränder. Larven lever på ganska torr tång, som är inbäddad i lös sand. Flugan uppträder främst på sand nära vattnet, men kan även påträffas högre upp på stranden och dynerna.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· brunalger
· brunalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Helcomyzidae, Släkte Helcomyza, Art Helcomyza ustulata Curtis, 1825 - stor brunalgfluga Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Stor brunalgfluga har en utbredning inskränkt till sandstränderna vid Skälderviken i Skåne (Ängelholm 1922), södra Halland och Bohuslän (Orust 1916). Larven lever på tämligen torr tång, som är nerbäddad i sanden. Under 1900-talet har tångbankarna drastiskt ändrat karaktär pga att tång är överväxt med grönalger. Arten är inte påträffad i Sverige sedan 1953 men misstänks kunna finnas någonstans längs Bohuskusten eftersom den finns kvar på de danska Skagerak och Kattegattkusterna. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (0-6500) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde (eftersökt men ej påträffad längs Skånes västkust och där troligen utdöd), förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Kvalittén på ilandfluten och översandad tång (larvens föda) har försämrats pga påväxtalger. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv)c(iv)).
Stor brunalgfluga är en grå, 7–8 mm stor fluga. Ryggen har fyra bruna längslinjer. Benen är grå utom tarserna och delvis skenbenen, som är gulaktiga.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för stor brunalgfluga

Länsvis förekomst och status för stor brunalgfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stor brunalgfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Stor brunalgfluga är i Sverige endast tagen vid Skälderviken i Skåne och på södra Hallands sandstränder. Enstaka belägg finns även från Danmark, Sydnorge och Island. Totalt sett förekommer arten utefter kusten från Norge till Frankrike och Storbritannien och Irland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Sciomyzoidea  
 • Familj
  Helcomyzidae  
 • Släkte
  Helcomyza  
 • Art
  Helcomyza ustulataCurtis, 1825 - stor brunalgfluga

Arten hör hemma på sandstränder. Larven lever på ganska torr tång, som är inbäddad i lös sand. Flugan uppträder främst på sand nära vattnet, men kan även påträffas högre upp på stranden och dynerna.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· brunalger - Phaeophyceae (Viktig)
Schaktning och bortrensning av uppspolade tångvallar på sandstränder sker på alla de tidigare lokalerna för att göra stränderna attraktiva för badturism. Det är huvudsakligen den massiva nedskräpningen till havs som gör uppstädning nödvändig. Men också det faktum att tången delvis har ersatts av, eller har kraftig påväxt av trådalger av olika slag på grund av övergödningen av kustvattnen, gör att tången i de tidigare ”rena” tångvallarna numer snabbt ruttnar och upplevs som sett sanitärt problem. Sannolikt har också tångvallarna som substrat för brunalgflugan till stor del förstörts.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Bevara havsvattnet längs våra kuster så rent och friskt att brunalger trivs. Stoppa det oförsvarligt stora näringsläckaget från jordbruket i Skåne och Halland genom att skapa rejäla kantzoner som skydd för näringsläckage från åkermark till vattendragen. Återskapa meandrande lopp och fångstdammar för närsalter i nedre delen av åarnas utflöden längs kusten. Undvik rensning av tång på sand- och dynstränder, som inte redan är utbyggda som badorter t.ex. i befintliga naturreservat på Hallandskusten.

Ardö, P. 1957. Studies in the marine shore dune ecosystem with special reference to the dipterous fauna. Opusc. ent. Suppl. 14: 120–121, 174–175.

Egglishaw, H. J. 1960. The life-history of Helcomyza ustulata Curt. (Dipt. Dryomyzidae). Ent. mon. Mat. 96: 39–42.

Ringdahl, O. 1917. Fyndorter för Diptera. Ent. tidskr. 38: 302–311.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Sciomyzoidea  
 • Familj
  Helcomyzidae  
 • Släkte
  Helcomyza  
 • Art
  Helcomyza ustulata, Curtis, 1825 - stor brunalgfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.