Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stor granspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius bovinus
Stor granspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för stor granspindling Observationer i Sverige för stor granspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran, ev. även tall i ängsgranskog och barrblandskog på kalkrik mark.Växer helst i äldre skogsbestånd bland örter eller i djup mossa. Flera närstående arter med likartad ekologi ingår i komplexet varför arten här behandlas i vid bemärkelse. Total population i landet bedöms fortgående minska p.g.a. slutavverkningar av äldre kalkbarrskogar och försämrade habitatkvaliteér. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (300-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (15-300). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Ängsgran-, ängbok- och ängekskog. Kalkrik mark. Med gran, bok och ek.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius bovinus Fr. sl. - stor granspindling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, ev. även tall i ängsgranskog och barrblandskog på kalkrik mark.Växer helst i äldre skogsbestånd bland örter eller i djup mossa. Flera närstående arter med likartad ekologi ingår i komplexet varför arten här behandlas i vid bemärkelse. Total population i landet bedöms fortgående minska p.g.a. slutavverkningar av äldre kalkbarrskogar och försämrade habitatkvaliteér. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (300-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (15-300). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stor granspindling

Länsvis förekomst och status för stor granspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stor granspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius bovinusFr. sl. - stor granspindling

Ängsgran-, ängbok- och ängekskog. Kalkrik mark. Med gran, bok och ek.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius bovinus, Fr. sl. - stor granspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.