Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stor plattnosbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Platyrhinus resinosus
Stor plattnosbagge Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8-15 mm lång skalbagge med klumpig kropp och huvudet förlängt till ett brett snyte. Kropp svart eller rödbrun, med en tät nedliggande svart, rödbrun och vit behåring. Huvudet och täckvingarnas spets är övervägande ljust behårade, ljusa partier finns också vid täckvingarnas bas och som två oregelbundna tvärband på täckvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för stor plattnosbagge Observationer i Sverige för stor plattnosbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd över en stor del av landet. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Europa och Nordafrika över Mellanöstern till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av olika kolkärnsvampar på lövträd. I Sydsverige främst på bokdyna (Hypoxylon fragiforme) på bok, men även björkdyna (H. multiforme) på björk, och förmodligen även aldyna (H. fuscum) på al. Norrut främst på skiktdyna (Daldinia loculata) som gärna växer på brandskadad björk. Uppgifter från stubbdyna (Ustulina deusta) och fnöskticka (Fomes fomentarius) finns också, liksom uppgifter om fynd på lind, avenbok och sälg. Utbredd över en stor del av landet. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (250-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (1000-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av olika dynsvampar på lövträd. I Sydsverige främst på bokdyna (Hypoxylon fragiforme) på bok, men även björkdyna (H. multiforme) på björk, och förmodligen även aldyna (H. fuscum) på al. Norrut främst på skiktdyna (Daldinia loculata) som gärna växer på brandskadad björk. Uppgifter från stubbdyna (Ustulina deusta) och fnöskticka (Fomes fomentarius) finns också, liksom uppgifter om fynd på lind, avenbok och sälg. Larven lever först i själva fruktkroppen, och går sedan in i veden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· klibbal
· klibbal
· rönn
· rönn
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Xylariales
· Xylariales
· Hypoxylon
· Hypoxylon
· aspdyna
· aspdyna
· björkdyna
· björkdyna
· björkskiktdyna
· björkskiktdyna
· bokdyna
· bokdyna
· skiktdynor
· skiktdynor
· stubbdyna
· stubbdyna
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Anthribidae (plattnosbaggar), Släkte Platyrhinus, Art Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) - stor plattnosbagge Synonymer Platyrrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av olika kolkärnsvampar på lövträd. I Sydsverige främst på bokdyna (Hypoxylon fragiforme) på bok, men även björkdyna (H. multiforme) på björk, och förmodligen även aldyna (H. fuscum) på al. Norrut främst på skiktdyna (Daldinia loculata) som gärna växer på brandskadad björk. Uppgifter från stubbdyna (Ustulina deusta) och fnöskticka (Fomes fomentarius) finns också, liksom uppgifter om fynd på lind, avenbok och sälg. Utbredd över en stor del av landet. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (250-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (1000-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En 8-15 mm lång skalbagge med klumpig kropp och huvudet förlängt till ett brett snyte. Kropp svart eller rödbrun, med en tät nedliggande svart, rödbrun och vit behåring. Huvudet och täckvingarnas spets är övervägande ljust behårade, ljusa partier finns också vid täckvingarnas bas och som två oregelbundna tvärband på täckvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stor plattnosbagge

Länsvis förekomst och status för stor plattnosbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stor plattnosbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd över en stor del av landet. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Europa och Nordafrika över Mellanöstern till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Anthribinae  
 • Tribus
  Platyrhinini  
 • Släkte
  Platyrhinus  
 • Art
  Platyrhinus resinosus(Scopoli, 1763) - stor plattnosbagge
  Synonymer
  Platyrrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Larvutvecklingen sker i fruktkroppar av olika dynsvampar på lövträd. I Sydsverige främst på bokdyna (Hypoxylon fragiforme) på bok, men även björkdyna (H. multiforme) på björk, och förmodligen även aldyna (H. fuscum) på al. Norrut främst på skiktdyna (Daldinia loculata) som gärna växer på brandskadad björk. Uppgifter från stubbdyna (Ustulina deusta) och fnöskticka (Fomes fomentarius) finns också, liksom uppgifter om fynd på lind, avenbok och sälg. Larven lever först i själva fruktkroppen, och går sedan in i veden.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· Hypoxylon (Viktig)
· aspdyna - Entoleuca mammata (Har betydelse)
· björkdyna - Jackrogersella multiformis (Har betydelse)
· björkskiktdyna - Daldinia loculata s. lat. (Viktig)
· bokdyna - Hypoxylon fragiforme (Viktig)
· skiktdynor - Daldinia (Viktig)
· stubbdyna - Kretzschmaria deusta (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Anthribinae  
 • Tribus
  Platyrhinini  
 • Släkte
  Platyrhinus  
 • Art
  Platyrhinus resinosus, (Scopoli, 1763) - stor plattnosbagge
  Synonymer
  Platyrrhinus resinosus (Scopoli, 1763)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015