Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stor porina

Organismgrupp Lavar Pseudosagedia grandis
Stor porina Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stor porina är en grå till olivfärgad skorplav med Trentepohlia-alger. Perithecierna är 0,5–0,8 mm breda, svarta och halvklotformiga. Sporsäckarna är 150–250 × 12–20 µm, sporerna 4–7-septerade och 35–50 × 6–10 µm. Den är lik den allmänna arten långsporig porina Pseudosagedia guentheri men denna har perithecier som är 0,4–0,7 mm breda, sporsäckarna är 100–140 × 10–20 µm och sporerna 5–6 µm breda.
Utbredning
Länsvis förekomst för stor porina Observationer i Sverige för stor porina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast funnen på Omberg 1874 och den eftersöktes 1993 utan att återfinnas. I Norge finns den på tre lokaler i Hordaland och en i Nordland. Utanför Skandinavien är den bara funnen på några få lokaler i Skottland och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Endast funnen på Omberg 1874 där den eftersöktes 1993 utan att återfinnas. Växer på hård silikatsten i skuggiga och fuktiga miljöer. Orsaken till försvinnandet är okänd. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1874.
Ekologi
Arten växer på hård silikatsten i skuggiga och fuktiga miljöer. Närmare beskrivning av den svenska lokalen finns inte men i Norge anges arten växa på mer eller mindre vertikala, skuggade, något fuktiga silikatklippor (ibland något kalkhaltiga) under överhäng. Den anges växa tillsammans med arter som är vanliga på skuggade silikatklippor, exempelvis strandkollav Catillaria chalybeia, blodplättslav Haematomma ochroleucum var. porphyrium, Lecidella scabra (inte vanlig i Sverige), skuggklotterlav Opegrapha gyrocarpa, Porpidia glaucophaea, blocklav P. macrocarpa och klippgrönelav Scoliciosporum umbrinum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Porinaceae, Släkte Pseudosagedia (svartporinor), Art Pseudosagedia grandis (Körb.) Hafellner & Kalb - stor porina Synonymer Porina guentheri v. grandis (Körb.) Swinscow, Porina grandis (Körb.) Zahlbr.

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Endast funnen på Omberg 1874 där den eftersöktes 1993 utan att återfinnas. Växer på hård silikatsten i skuggiga och fuktiga miljöer. Orsaken till försvinnandet är okänd. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1874.
Stor porina är en grå till olivfärgad skorplav med Trentepohlia-alger. Perithecierna är 0,5–0,8 mm breda, svarta och halvklotformiga. Sporsäckarna är 150–250 × 12–20 µm, sporerna 4–7-septerade och 35–50 × 6–10 µm. Den är lik den allmänna arten långsporig porina Pseudosagedia guentheri men denna har perithecier som är 0,4–0,7 mm breda, sporsäckarna är 100–140 × 10–20 µm och sporerna 5–6 µm breda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stor porina

Länsvis förekomst och status för stor porina baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stor porina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast funnen på Omberg 1874 och den eftersöktes 1993 utan att återfinnas. I Norge finns den på tre lokaler i Hordaland och en i Nordland. Utanför Skandinavien är den bara funnen på några få lokaler i Skottland och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Porinaceae  
 • Släkte
  Pseudosagedia - svartporinor 
 • Art
  Pseudosagedia grandis(Körb.) Hafellner & Kalb - stor porina
  Synonymer
  Porina guentheri v. grandis (Körb.) Swinscow
  Porina grandis (Körb.) Zahlbr.

Arten växer på hård silikatsten i skuggiga och fuktiga miljöer. Närmare beskrivning av den svenska lokalen finns inte men i Norge anges arten växa på mer eller mindre vertikala, skuggade, något fuktiga silikatklippor (ibland något kalkhaltiga) under överhäng. Den anges växa tillsammans med arter som är vanliga på skuggade silikatklippor, exempelvis strandkollav Catillaria chalybeia, blodplättslav Haematomma ochroleucum var. porphyrium, Lecidella scabra (inte vanlig i Sverige), skuggklotterlav Opegrapha gyrocarpa, Porpidia glaucophaea, blocklav P. macrocarpa och klippgrönelav Scoliciosporum umbrinum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Då ekologin är dåligt känd är också hotbilden oklar. Arten var dock knuten till fuktiga silikatklippor vilka kan ha påverkats av luftföroreningar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör ytterligare eftersökas. Om arten återfinns måste ekologin och hotbilden klargöras och arten skyddas.
Kallades i rödlistan 2000 för Porina grandis.

Botnen, A. & Tønsberg, T. 1988. Additions to the lichen flora of Central Norway. Gunneria 58: 1–43.

Keissler, K. 1938. Pyrenulaceae bis Mycoporaceae, Coniocarpineae. Rabenhorst’s Kryptogamenflora 2. 9, 1, 2: 1–846. Leipzig.

Poelt, J. & Vezda, A. 1977. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Ergänzungsheft I. J. Cramer, Vaduz.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Porinaceae  
 • Släkte
  Pseudosagedia - svartporinor 
 • Art
  Pseudosagedia grandis, (Körb.) Hafellner & Kalb - stor porina
  Synonymer
  Porina guentheri v. grandis (Körb.) Swinscow
  Porina grandis (Körb.) Zahlbr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.