Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stor sönderfallslav

Organismgrupp Lavar Bactrospora dryina
Stor sönderfallslav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stor sönderfallslav har en tunn, gråvit eller rosavit bål av löst sammanvävda hyfer. Apothecier är talrika och 0,2–1,0 mm breda. Disken är plan till konvex, svart, har oregelbundet rynkig yta med tunn kant av diskens färg. Hypotheciet reagerar I+ blekt blått i övre delen, men mörkt blått i nedre delen. Sporerna är först nålformiga och tätsepterade, sent sönderfallande i (5–)10–25 µm långa segment bestående av en eller några få celler, men i sporsäcken oftast mer eller mindre hela. Cellerna behåller sin ursprungliga rektangulära form. Pyknid saknas. Arten är svår att skilja från liten sönderfallslav Bactrospora corticola utan mikroskopering. Jämförelser med liten sönderfallslav B. corticola finns under denna art.
Utbredning
Länsvis förekomst för stor sönderfallslav Observationer i Sverige för stor sönderfallslav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Stor sönderfallslav förefaller att ha en östlig tyngdpunkt och är känd från Skåne till Uppland. Antalet förekomster har minskat och bara omkring 20 aktuella lokaler är kända. Världsutbredningen utanför Sverige är begränsad till Danmark (rödlistad) och delar av övriga Europa och arten är sällsynt även där. På Brittiska öarna anses arten vara hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Omkring 25 aktuella förekomster är kända från Skåne till Uppland. Växer på ekar eller sällsynt på andra ädellövträd i gamla skogar med hög och jämn luftfuktighet.Igenväxning av öppna skogar är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (50-450). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-225). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-900) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (5-30) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (5-20) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten växer huvudsakligen på hård bark på medelgamla till gamla ekar, mer sällan andra ädellövträd, i halvöppen till relativt skuggig ädellövskog eller hagmark, ofta stadda i igenväxning. Fynd finns även på ek i torr tallskog. Växtplatserna ligger dock oftast nära sjöar eller havet och luftfuktigheten är hög. Lokaler med arten är alla mycket rika på rödlistade lavar och har lång trädkontinuitet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Arthoniales, genera incertae sedis, Släkte Bactrospora (sönderfallslavar), Art Bactrospora dryina (Ach.) A.Massal. - stor sönderfallslav Synonymer Lecanactis dryina (Ach.) Vain., Lecanactis dryophila Lettau

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Omkring 25 aktuella förekomster är kända från Skåne till Uppland. Växer på ekar eller sällsynt på andra ädellövträd i gamla skogar med hög och jämn luftfuktighet.Igenväxning av öppna skogar är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (50-450). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-225). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-900) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (5-30) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (5-20) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Stor sönderfallslav har en tunn, gråvit eller rosavit bål av löst sammanvävda hyfer. Apothecier är talrika och 0,2–1,0 mm breda. Disken är plan till konvex, svart, har oregelbundet rynkig yta med tunn kant av diskens färg. Hypotheciet reagerar I+ blekt blått i övre delen, men mörkt blått i nedre delen. Sporerna är först nålformiga och tätsepterade, sent sönderfallande i (5–)10–25 µm långa segment bestående av en eller några få celler, men i sporsäcken oftast mer eller mindre hela. Cellerna behåller sin ursprungliga rektangulära form. Pyknid saknas. Arten är svår att skilja från liten sönderfallslav Bactrospora corticola utan mikroskopering. Jämförelser med liten sönderfallslav B. corticola finns under denna art.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stor sönderfallslav

Länsvis förekomst och status för stor sönderfallslav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stor sönderfallslav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Stor sönderfallslav förefaller att ha en östlig tyngdpunkt och är känd från Skåne till Uppland. Antalet förekomster har minskat och bara omkring 20 aktuella lokaler är kända. Världsutbredningen utanför Sverige är begränsad till Danmark (rödlistad) och delar av övriga Europa och arten är sällsynt även där. På Brittiska öarna anses arten vara hotad.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Bactrospora - sönderfallslavar 
 • Art
  Bactrospora dryina(Ach.) A.Massal. - stor sönderfallslav
  Synonymer
  Lecanactis dryina (Ach.) Vain.
  Lecanactis dryophila Lettau

Arten växer huvudsakligen på hård bark på medelgamla till gamla ekar, mer sällan andra ädellövträd, i halvöppen till relativt skuggig ädellövskog eller hagmark, ofta stadda i igenväxning. Fynd finns även på ek i torr tallskog. Växtplatserna ligger dock oftast nära sjöar eller havet och luftfuktigheten är hög. Lokaler med arten är alla mycket rika på rödlistade lavar och har lång trädkontinuitet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog, Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Stor sönderfallslav hotas av att arealen trädbevuxen, traditionellt brukad slåtter- och betesmark minskar eller växer igen. Även i andra naturtyper i jordbrukslandskapet minskar antalet grova ädellövträd i halvöppna till öppna lägen. Eutrofiering eller andra luftföroreningar är möjligen också negativt.

Påverkan
 • Försurning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Även om arten tål en tämligen kraftig beskuggning så utgör en kraftig igenväxning ett hot mot de ekar som arten växer på. Därför måste sly och större träd hållas borta från de stammar som arten växer på. Hävden bör återupptas eller bibehållas på traditionellt betad eller slåttrad mark.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Nordin, A., Löfgren, L. & Wilhelmsson, J. 1994. SLF-möte i Arboga. Graphis Scripta 6: 77–84.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Bactrospora - sönderfallslavar 
 • Art
  Bactrospora dryina, (Ach.) A.Massal. - stor sönderfallslav
  Synonymer
  Lecanactis dryina (Ach.) Vain.
  Lecanactis dryophila Lettau
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.