Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stor skogsbäckmossa

Organismgrupp Mossor Hygrohypnum subeugyrium
Stor skogsbäckmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Växer i gröna, gulaktiga eller brunaktiga kuddar. På soliga växtplatser blir arten ibland djupt röd. Skotten är 2-6 cm långa och sparsamt och oregelbundet förgrenade. Stambladen är äggrunda till äggrunt avlånga, kupade och kort avsmalnande till en kort eller trubbig spets. Bladen är upprätta, raka eller krökta nedåt, samt ej eller smalt nedlöpande. Bladnerven är oftast dubbel och når högst 25 % upp i bladet, sällan enkel och längre. Bladkanten är fintandad i övre delen med kraftigare tandning nära spetsen, och plan eller med ena kanten tillbakaböjd i nedre halvan. Bladspetsens tandning syns bäst hos unga blad. Cellerna i bladmitten är 50-111 µm långa och en del celler nära bladspetsen kan ha utskjutande övre celländar på bladets ryggsida. De kvadratiska, avlånga eller triangulära bashörnsgrupperna längs bladkanten är väl avgränsade, och består av kvadratiska till avlångt rektangulära, något vidgade och något tjockväggiga celler. Stammen saknar hyalodermis. Arten är samkönad. De inre honbladens kant är fintandad nära bladspetsen och bladskivans celler är släta. Sporerna är 13-20 µm.
Stor skogsmossa liknar skogsbäckmossa Hygrohypnum eugyrium, men den senare har mer långspetsade blad och mer regelbundna bashörnsceller. Vidare har skogsbäckmossan tunna yttre cellväggar hos stammens ytceller medan den stora skogsbäckmossan har tjockväggiga ytceller och bladen är hos skogsbäckmossan stjälkomfattande men inte hos den senare.
Utbredning
Länsvis förekomst för stor skogsbäckmossa Observationer i Sverige för stor skogsbäckmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sällsynt i västra Götaland och Svealand. Den förekommer även i Norge. Utanför Norden är den känd från relativt få växtplatser i Uralbergen (Hodgetts 2015), i Asien och Nordamerika (Jamieson 1976).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten växer på stränder av mindre sjöar och på stenar i vattendrag i skogstrakter. Den har en utbredning begränsad till södra Sveriges inland. Förekomsterna är små och sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9000 (20000-21000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (40-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Stor skogsbäckmossa växer i något basiska bäckar och åar i skogsbygder i låglandet. Förekommer även på våta klippor, ibland vid sjöstränder.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Triviallövskog
Triviallövskog
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Amblystegiaceae, Släkte Hygrohypnum (bäckmossor), Art Hygrohypnum subeugyrium (Renauld & Cardot) Broth. - stor skogsbäckmossa Synonymer Hypnum subeugyrium Renauld & Cardot, Hygrohypnum subeugyrium (Ren. & Card.) Broth.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten växer på stränder av mindre sjöar och på stenar i vattendrag i skogstrakter. Den har en utbredning begränsad till södra Sveriges inland. Förekomsterna är små och sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 9000 (20000-21000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (40-1000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Växer i gröna, gulaktiga eller brunaktiga kuddar. På soliga växtplatser blir arten ibland djupt röd. Skotten är 2-6 cm långa och sparsamt och oregelbundet förgrenade. Stambladen är äggrunda till äggrunt avlånga, kupade och kort avsmalnande till en kort eller trubbig spets. Bladen är upprätta, raka eller krökta nedåt, samt ej eller smalt nedlöpande. Bladnerven är oftast dubbel och når högst 25 % upp i bladet, sällan enkel och längre. Bladkanten är fintandad i övre delen med kraftigare tandning nära spetsen, och plan eller med ena kanten tillbakaböjd i nedre halvan. Bladspetsens tandning syns bäst hos unga blad. Cellerna i bladmitten är 50-111 µm långa och en del celler nära bladspetsen kan ha utskjutande övre celländar på bladets ryggsida. De kvadratiska, avlånga eller triangulära bashörnsgrupperna längs bladkanten är väl avgränsade, och består av kvadratiska till avlångt rektangulära, något vidgade och något tjockväggiga celler. Stammen saknar hyalodermis. Arten är samkönad. De inre honbladens kant är fintandad nära bladspetsen och bladskivans celler är släta. Sporerna är 13-20 µm.
Stor skogsmossa liknar skogsbäckmossa Hygrohypnum eugyrium, men den senare har mer långspetsade blad och mer regelbundna bashörnsceller. Vidare har skogsbäckmossan tunna yttre cellväggar hos stammens ytceller medan den stora skogsbäckmossan har tjockväggiga ytceller och bladen är hos skogsbäckmossan stjälkomfattande men inte hos den senare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stor skogsbäckmossa

Länsvis förekomst och status för stor skogsbäckmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stor skogsbäckmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sällsynt i västra Götaland och Svealand. Den förekommer även i Norge. Utanför Norden är den känd från relativt få växtplatser i Uralbergen (Hodgetts 2015), i Asien och Nordamerika (Jamieson 1976).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Hygrohypnum - bäckmossor 
 • Art
  Hygrohypnum subeugyrium(Renauld & Cardot) Broth. - stor skogsbäckmossa
  Synonymer
  Hypnum subeugyrium Renauld & Cardot
  Hygrohypnum subeugyrium (Ren. & Card.) Broth.

Stor skogsbäckmossa växer i något basiska bäckar och åar i skogsbygder i låglandet. Förekommer även på våta klippor, ibland vid sjöstränder.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Lövskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Artens sällsynthet gör att alla typer av ingrepp på och i anslutning till de kända lokalerna utgör hot mot artens fortbestånd i landet. Även försurning och eutrofiering av lokalerna torde utgöra potentiella hot.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Den stora skogsbäcksmossans kända lokaler bör återbesökas och dess habitatkrav fastställas. Sverige tycks ha ett stort ansvar för denna arts fortbestånd i ett europeiskt perspektiv eftersom den i Europa i övrigt endast är känd från Skottland, något som bör undersökas närmare. Efter att nämnda studier utförts bör det utvärderas hur ett åtgärdsprogram ska utformas för att säkra artens fortbestånd i landet och i Europa.

Hedenäs, L. 1995. Hygrohypnum-nyckel. Myrinia 5: 46-48.#

Hedenäs, L. 2014. Hygrohypnum subeugyrium stor skogsbäckmossa s. 88. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Hodgetts, N.G. 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. . Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.#

Jamieson, D. W. 1976. A monograph of the genus Hygrohypnum (Musci). Doktorsavhandling, University of British Columbia.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1997. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Amblystegiaceae  
 • Släkte
  Hygrohypnum - bäckmossor 
 • Art
  Hygrohypnum subeugyrium, (Renauld & Cardot) Broth. - stor skogsbäckmossa
  Synonymer
  Hypnum subeugyrium Renauld & Cardot
  Hygrohypnum subeugyrium (Ren. & Card.) Broth.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1997. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.