Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stor tratticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Polyporus badius
Stor tratticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stor tratticka är en stor ticka med upp till 20 cm bred hatt och sidoställd eller ibland central fot. Översidan är slät och glänsande ljust rödbrun till mörkbrun, i regel mörkare mot mitten. Hattkanten är buktande och vågig. Porlagret är vitt och porerna små. Porlagret löper ner på den gråsvarta till mörkbruna, ganska korta och tjocka foten. Stor tratticka kan förväxlas med tratticka Polyporus melanopus som dock är mindre, har smalare, helsvart fot och som ung en fin behåring på hatten. Mikrospopiskt kan de båda arterna lätt skiljas åt emedan stor tratticka saknar söljor på hyferna.
Utbredning
Länsvis förekomst för stor tratticka Observationer i Sverige för stor tratticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Stor tratticka är mycket sällsynt och hittills mest påträffad i Skåne. De övriga fynden härrör från Småland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Hälsingland samt Öland och Gotland och är alla av senare datum vilket möjligen kan antyda att arten är under spridning norrut. Arten finns i Danmark och södra Finland och är rödlistad i dessa bägge länder. Den är vidare spridd genom hela Europa och har en circumpolär världsutbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i grova lågor och grenar, men även rötter och stubbar av alm, bok och sälg. Påträffas i alm- och bokskog och park, samt norrut i landet i blandad lövskog. En stor iögonfallande ticka med mycket liten population. Svårt att bedöma ev. minskning. Missgynnas av brist på substrat av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (120-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (20-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (112-800) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Stor tratticka är en vedrötande svamp som orsakar vitröta hos lövträd. Den kan växa på de flesta slag av lövträd men är i Sverige mest funnen på alm eller bok i ädellövskog, någon gång i en park. Växtplatserna har varit kullfallna stammar eller vid basen av levande träd. Från Tyskland uppges den växa i fuktiga, aldominerade skogar längs sjöar och vattendrag. Fruktkropparna uppträder tidigt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsalm
· skogsalm
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporaceae, Släkte Polyporus (fottickor), Art Polyporus badius (Pers.) Schwein. - stor tratticka Synonymer Royoporus badius (Pers.) A.B. De

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i grova lågor och grenar, men även rötter och stubbar av alm, bok och sälg. Påträffas i alm- och bokskog och park, samt norrut i landet i blandad lövskog. En stor iögonfallande ticka med mycket liten population. Svårt att bedöma ev. minskning. Missgynnas av brist på substrat av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (120-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (20-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (112-800) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Stor tratticka är en stor ticka med upp till 20 cm bred hatt och sidoställd eller ibland central fot. Översidan är slät och glänsande ljust rödbrun till mörkbrun, i regel mörkare mot mitten. Hattkanten är buktande och vågig. Porlagret är vitt och porerna små. Porlagret löper ner på den gråsvarta till mörkbruna, ganska korta och tjocka foten. Stor tratticka kan förväxlas med tratticka Polyporus melanopus som dock är mindre, har smalare, helsvart fot och som ung en fin behåring på hatten. Mikrospopiskt kan de båda arterna lätt skiljas åt emedan stor tratticka saknar söljor på hyferna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stor tratticka

Länsvis förekomst och status för stor tratticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stor tratticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Stor tratticka är mycket sällsynt och hittills mest påträffad i Skåne. De övriga fynden härrör från Småland, Östergötland, Södermanland, Uppland och Hälsingland samt Öland och Gotland och är alla av senare datum vilket möjligen kan antyda att arten är under spridning norrut. Arten finns i Danmark och södra Finland och är rödlistad i dessa bägge länder. Den är vidare spridd genom hela Europa och har en circumpolär världsutbredning.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Polyporus - fottickor 
 • Art
  Polyporus badius(Pers.) Schwein. - stor tratticka
  Synonymer
  Royoporus badius (Pers.) A.B. De

Stor tratticka är en vedrötande svamp som orsakar vitröta hos lövträd. Den kan växa på de flesta slag av lövträd men är i Sverige mest funnen på alm eller bok i ädellövskog, någon gång i en park. Växtplatserna har varit kullfallna stammar eller vid basen av levande träd. Från Tyskland uppges den växa i fuktiga, aldominerade skogar längs sjöar och vattendrag. Fruktkropparna uppträder tidigt.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av äldre lövskog med stort inslag av död ved utgör det främsta hotet. Även missriktad städning och parkskötsel kan missgynna arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
De svenska fyndplatserna bör återbesökas och artens status kartläggas. Om arten finns kvar måste växtplatsen skyddas. För att klara artens överlevnad på sikt bör lövskog med stort inslag av äldre träd och död ved generellt undantas från skogsbruk och annan exploatering. Även små bestånd kan vara ytterst värdefulla för stor tratticka. Lövskog bör ej ersättas med gran på platser där stor tratticka förekommer.
Utländska namn – DK: Kastaniebrun stilkporesvamp, FI: Kastanjakääpä.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Pilze der Schweiz. Band 2. Mykologia, Luzern.

Jahn, H. 1979. Pilze die an Holz wachsen. Busse, Herford.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Polyporus - fottickor 
 • Art
  Polyporus badius, (Pers.) Schwein. - stor tratticka
  Synonymer
  Royoporus badius (Pers.) A.B. De
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.