Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  storfläckig kungsnattslända

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Semblis phalaenoides
Storfläckig kungsnattslända Sländor, Nattsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Storfläckig kungsnattslända har gulvita vingar med svarta fläckar, bakvingarna har dessutom ett svart band längs bakkanten. Sländans finhåriga vingar ligger vid vila som ett v-format tak över kroppen. Kroppen är svart. Antennerna är tydligt kortare än framvingen som är 26–31 mm lång. Den enda förväxlingsbara arten i Sverige är släktingen Semblis atrata som är mindre, har brunfläckiga vingar och saknar band längs bakvingens bakkant. Larven blir upp till 45 mm lång, bakkroppens färg går åt rosa. Huvud, pronotum och ben har gul–rödgul grundfärg med bruna band och fläckar. Huset är upp till 70 mm långt, svagt böjt, tillverkat av tilltuggade växtdelar som är ordnade i 5–6 segment. Pupphuset liknar larvhuset, men båda ändarna är tilltäppta med mossa.
Utbredning
Länsvis förekomst för storfläckig kungsnattslända Observationer i Sverige för storfläckig kungsnattslända
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har arten en splittrad utbredning från området norr om Dalälven upp till Norrbotten. Det föreligger även ett fynd söder om Dalälven i norra Västmanland. Tidigare omfattade utbredningsområdet även Småland, Västergötland, Närke och Södermanland. Arten har påträffats i Nord- och Centraleuropa, i de norra, centrala och västra delarna av Ryssland samt i Mongoliet, Korea, norra Kina och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i rinnande vatten, inom ett smalt kemiskt-fysikaliskt spektrum. Känd från 12 landskap från Sm-Nb. Arten kan dock på grund av sina individfattiga populationer ha blivit underrepresenterad vid den reguljära provtagningen som inte omfattar artens mikrobiotoper. En viss kunskapsbrist föreligger således men arten tycks ändå kräva vatten med kemiska karaktärer inom ett så smalt spektrum att den troligen missgynnas av flera mänskliga aktiviteter. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)).
Ekologi
Den storfläckiga kungsnattsländans larv lever delvis gömd i sitt hus av växtmaterial och kryper ofta omkring på växtstjälkar. Larven är huvudsakligen ett rovdjur som lever av fjädermygglarver och av olika grupper av sländor, men kan också livnära sig på alger och växtdelar. Hittills har författaren endast funnit enstaka individer av denna art, samtliga i rinnande vatten. Flertalet av dessa vattendrag har varit små, sandiga/steniga och hastigt rinnande med tämligen tät vegetation av nate (Potamogeton), slinga (Myriophyllum), videört (Lysimachia) och starr (Carex). Vattnen har varit klara, humusfärgade, kyliga och syrgasrika med medelhöga pH-värden, ofta omgivna av tät och skuggande blandskog. Enligt Lepneva (1971) har arten påträffats i små stillastående eller sakta rinnande, vanligen träskliknande bäckar. Geografiskt sett ligger flertalet fyndlokaler i Sverige inom mycket försurningskänsliga marker. Här i landet har arten oftast påträffats tillsammans med nattsländan Sericostoma personatum, bäckbaggen Limnius volckmari samt dagsländorna Baetis niger och Leptophlebia marginata. Det råder stor brist på direkta studier av artens ekologi och miljökrav.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), "Allätare" (omnivor), Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Phryganeidae (broknattsländor), Släkte Semblis, Art Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) - storfläckig kungsnattslända Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i rinnande vatten, inom ett smalt kemiskt-fysikaliskt spektrum. Känd från 12 landskap från Sm-Nb. Arten kan dock på grund av sina individfattiga populationer ha blivit underrepresenterad vid den reguljära provtagningen som inte omfattar artens mikrobiotoper. En viss kunskapsbrist föreligger således men arten tycks ändå kräva vatten med kemiska karaktärer inom ett så smalt spektrum att den troligen missgynnas av flera mänskliga aktiviteter. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)).
Storfläckig kungsnattslända har gulvita vingar med svarta fläckar, bakvingarna har dessutom ett svart band längs bakkanten. Sländans finhåriga vingar ligger vid vila som ett v-format tak över kroppen. Kroppen är svart. Antennerna är tydligt kortare än framvingen som är 26–31 mm lång. Den enda förväxlingsbara arten i Sverige är släktingen Semblis atrata som är mindre, har brunfläckiga vingar och saknar band längs bakvingens bakkant. Larven blir upp till 45 mm lång, bakkroppens färg går åt rosa. Huvud, pronotum och ben har gul–rödgul grundfärg med bruna band och fläckar. Huset är upp till 70 mm långt, svagt böjt, tillverkat av tilltuggade växtdelar som är ordnade i 5–6 segment. Pupphuset liknar larvhuset, men båda ändarna är tilltäppta med mossa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för storfläckig kungsnattslända

Länsvis förekomst och status för storfläckig kungsnattslända baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för storfläckig kungsnattslända

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har arten en splittrad utbredning från området norr om Dalälven upp till Norrbotten. Det föreligger även ett fynd söder om Dalälven i norra Västmanland. Tidigare omfattade utbredningsområdet även Småland, Västergötland, Närke och Södermanland. Arten har påträffats i Nord- och Centraleuropa, i de norra, centrala och västra delarna av Ryssland samt i Mongoliet, Korea, norra Kina och Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Phryganeoidea  
 • Familj
  Phryganeidae - broknattsländor 
 • Släkte
  Semblis  
 • Art
  Semblis phalaenoides(Linnaeus, 1758) - storfläckig kungsnattslända

Den storfläckiga kungsnattsländans larv lever delvis gömd i sitt hus av växtmaterial och kryper ofta omkring på växtstjälkar. Larven är huvudsakligen ett rovdjur som lever av fjädermygglarver och av olika grupper av sländor, men kan också livnära sig på alger och växtdelar. Hittills har författaren endast funnit enstaka individer av denna art, samtliga i rinnande vatten. Flertalet av dessa vattendrag har varit små, sandiga/steniga och hastigt rinnande med tämligen tät vegetation av nate (Potamogeton), slinga (Myriophyllum), videört (Lysimachia) och starr (Carex). Vattnen har varit klara, humusfärgade, kyliga och syrgasrika med medelhöga pH-värden, ofta omgivna av tät och skuggande blandskog. Enligt Lepneva (1971) har arten påträffats i små stillastående eller sakta rinnande, vanligen träskliknande bäckar. Geografiskt sett ligger flertalet fyndlokaler i Sverige inom mycket försurningskänsliga marker. Här i landet har arten oftast påträffats tillsammans med nattsländan Sericostoma personatum, bäckbaggen Limnius volckmari samt dagsländorna Baetis niger och Leptophlebia marginata. Det råder stor brist på direkta studier av artens ekologi och miljökrav.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), "Allätare" (omnivor), Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas sannolikt av försurning och strandnära skogsbruk. Den torde dessutom skadas av syrgastärande föroreningar, grumling av vattnet samt av ändrad flödesrytmik.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Vid de vatten som idag hyser arten bör man bilda blandskogsbevuxna skyddszoner längs stränderna samt undvika reglering. Vidare bör man undvika vegetationsrensning och verksamheter som leder till grumling av och/eller syrgasbrist i vattnet. Förekomst eller tidigare förekomst avarten är ett argument för kalkningsinsatser om vattnen är försurade. Öka kunskapen om artens ekologi och miljökrav.

Berglind, S-Å., Eliasson, C., Engblom, E. & Lingdell, P-E. 1999. Naturligt sällsynta, hotade eller förbisedda? Nattsländorna Semblis phalaenoides och S. atrata i Sverige. Entomologisk tidskrift. 120: 1–16.

Degerman, E., Fernholm, B. och Lingdell, P-E. 1994. Bottenfauna och fisk i sjöar och vattendrag.

Naturvårdsverket rapport nr 4345: 143, 195.

Gullefors, B. 2002. Sveriges nattsländor (Trichoptera), en provinsalkatalog med nyare fynduppgifter. Entomologisk Tidskrift. 123: 131-147.

Illies, J. (ed.) (1978). Limnofauna Europaea. 2nd edn. Fisher, Stuttgart.

Lepneva, S.G. 1971. Trichoptera. Larvae and pupae of integripalpia. Israel program for Scientific Translations. Jerusalem. 700 pp.

Malicky, H.1983. Atlas of European Trichoptera. Dr. W. Junk Publishers. The Hauge-Boston.-London. 298pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Eva Engblom & Pär-Erik Lingdell 1995. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Phryganeoidea  
 • Familj
  Phryganeidae - broknattsländor 
 • Släkte
  Semblis  
 • Art
  Semblis phalaenoides, (Linnaeus, 1758) - storfläckig kungsnattslända
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Eva Engblom & Pär-Erik Lingdell 1995. Rev. Ulf Bjelke 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.