Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  storsporig kraterlav

Organismgrupp Lavar Gyalecta derivata
Storsporig kraterlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Storsporig kraterlav har en mycket tunn, grå till grågrön bål. Apothecier är urnformiga, mer eller mindre insänkta i substratet och 0,2–0,4 mm breda. Disken är konkav, orange eller gulbrun till brun och kanten gul- eller brunaktig, slät och tjock. Sporerna är cigarrformade med 5–13 tvärsepta och ibland med något enstaka längsgående septum. Arten är mycket lik mörk kraterlav Gyalecta truncigena, men denna art har sporer som i genomsnitt är kortare och bredare, mer murformade och med flera längsväggar.
Utbredning
Länsvis förekomst för storsporig kraterlav Observationer i Sverige för storsporig kraterlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Storsporig kraterlav har bara ett 15-tal förekomster i södra och mellersta Sverige. Tidigare sammanblandad den med den likaså rödlistade mörk kraterlav Gyalecta truncigena och inte möjlig att skilja från denna utan mikroskopering är utbredningen är därför fortfarande något oklar. På praktiskt taget alla lokaler finns den endast på ett eller två träd. Arten är dessutom känd från Norge, samt Central- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A3bc+4bc; D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har ett 15-tal lokaler i södra och mellersta Sverige. Arten kan i fält förväxlas med den likaså rödlistade mörk kraterlav Gyalecta truncigena. Växer på gamla ädellövträd (till mer än 80% på ask men någon gång lönn) i gamla skogar med hög luftfuktighet. På praktiskt taget alla lokaler finns den endast på ett eller två träd. Askskottssjuka är ett hot varför arten flyttas från VU till EN. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (80-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (17-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (68-440) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-25) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 70 (60-90) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (40-80) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (A3bc+4bc; D).
Ekologi
Arten är funnen på gamla ädellövträd som ask och alm samt på gamla flädrar. Miljöerna varierar från ljusa branter till sluten ädellövskog. Lokalerna har lång skoglig kontinuitet, har hög luftfuktighet och ligger ofta nära vatten. Ett visst mått av näringsrikt stoft förefaller gynna arten. På lokalerna finns andra rödlistade lavar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· fläder
· fläder
· lundalm
· lundalm
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Gyalectaceae, Släkte Gyalecta (kraterlavar), Art Gyalecta derivata (Nyl.) H.Olivier - storsporig kraterlav Synonymer Gyalecta truncigena v. derivata (Nyl.) Boistel, Gyalecta truncigena v. croatica (Schuler & Zahlbr.) Vězda, Gyalecta truncigena v. biformis (Körb.) Vězda, Gyalecta croatica Schuler & Zahlbr., Lecidea derivata Nyl.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A3bc+4bc; D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har ett 15-tal lokaler i södra och mellersta Sverige. Arten kan i fält förväxlas med den likaså rödlistade mörk kraterlav Gyalecta truncigena. Växer på gamla ädellövträd (till mer än 80% på ask men någon gång lönn) i gamla skogar med hög luftfuktighet. På praktiskt taget alla lokaler finns den endast på ett eller två träd. Askskottssjuka är ett hot varför arten flyttas från VU till EN. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (80-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (17-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (68-440) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-25) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 70 (60-90) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (40-80) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (A3bc+4bc; D).
Storsporig kraterlav har en mycket tunn, grå till grågrön bål. Apothecier är urnformiga, mer eller mindre insänkta i substratet och 0,2–0,4 mm breda. Disken är konkav, orange eller gulbrun till brun och kanten gul- eller brunaktig, slät och tjock. Sporerna är cigarrformade med 5–13 tvärsepta och ibland med något enstaka längsgående septum. Arten är mycket lik mörk kraterlav Gyalecta truncigena, men denna art har sporer som i genomsnitt är kortare och bredare, mer murformade och med flera längsväggar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för storsporig kraterlav

Länsvis förekomst och status för storsporig kraterlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för storsporig kraterlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Storsporig kraterlav har bara ett 15-tal förekomster i södra och mellersta Sverige. Tidigare sammanblandad den med den likaså rödlistade mörk kraterlav Gyalecta truncigena och inte möjlig att skilja från denna utan mikroskopering är utbredningen är därför fortfarande något oklar. På praktiskt taget alla lokaler finns den endast på ett eller två träd. Arten är dessutom känd från Norge, samt Central- och Sydeuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Gyalecta - kraterlavar 
 • Art
  Gyalecta derivata(Nyl.) H.Olivier - storsporig kraterlav
  Synonymer
  Gyalecta truncigena v. derivata (Nyl.) Boistel
  Gyalecta truncigena v. croatica (Schuler & Zahlbr.) Vězda
  Gyalecta truncigena v. biformis (Körb.) Vězda
  Gyalecta croatica Schuler & Zahlbr.
  Lecidea derivata Nyl.

Arten är funnen på gamla ädellövträd som ask och alm samt på gamla flädrar. Miljöerna varierar från ljusa branter till sluten ädellövskog. Lokalerna har lång skoglig kontinuitet, har hög luftfuktighet och ligger ofta nära vatten. Ett visst mått av näringsrikt stoft förefaller gynna arten. På lokalerna finns andra rödlistade lavar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· fläder - Sambucus nigra (Har betydelse)
· lundalm - Ulmus minor (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Avverkning av gamla ädellövträd och bortröjning av gamla flädrar i buskmarker utgör de största hoten.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Alla lokaler bör skyddas.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Hultengren, S. 1994. Nya eller intressanta epifytiska lavar från sydvästra Sverige. Graphis Scripta 7: 43–47.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Gyalecta - kraterlavar 
 • Art
  Gyalecta derivata, (Nyl.) H.Olivier - storsporig kraterlav
  Synonymer
  Gyalecta truncigena v. derivata (Nyl.) Boistel
  Gyalecta truncigena v. croatica (Schuler & Zahlbr.) Vězda
  Gyalecta truncigena v. biformis (Körb.) Vězda
  Gyalecta croatica Schuler & Zahlbr.
  Lecidea derivata Nyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.