Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strävt vaxskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phlebia cremeoalutacea
Strävt vaxskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Strävt vaxskinn är en utbredd skinnsvamp med tät, vaxlik, som äldre nästan pergamentartad fruktkropp. Färgen varierar med ålder och växtsätt och kan vara vit, gråvit, grårosa eller halmgul. I fruktkroppen finns stora, tjockväggiga cystider med vidgad bas och koniskt avsmalnande topp. Den övre halvan av cystiden är försedd med kristaller. Cystiderna kan iakttas i lupp. Sporerna är små och elliptiska. Den kan förväxlas med pergamentsvamp Phlebiopsis gigantea som emellertid skiljer sig genom att den saknar söljor på hyferna.
Utbredning
Länsvis förekomst för strävt vaxskinn Observationer i Sverige för strävt vaxskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
De svenska förekomsterna är koncentrerade till sydvästra delen av landet och ligger i Småland, Västergötland och Dalsland men det finns också uppgifter från Östergötland, Gästrikland och Uppland. Det finns vidare två norska fynd, ett från den sydligaste delen och ett från Mo i Rana samt ett fynd från Danmark. Arten är uppenbarligen mycket sällsynt även i övriga Europa. Det finns fynd från Estland, Tyskland, Slovakien och Kroatien och från de asiatiska delarna av Ryssland. Från Nordamerika finns endast ett fynd. Arten är rödlistad i Danmark, Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i murken ved, av bl.a. tall, gran, al och bok, i barr- och lövskog. Status oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art med mycket liten population. Missgynnas av brist på död ved i skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (50-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (4-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (16-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
En vedrötande svamp som växer på multnande lågor av både barrträd och lövträd. Den är funnen på bl.a. gran, tall, al och bok. Miljön förefaller vara ordinär barrskog eller blandskog under förutsättning att där finns gott om död ved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· bok
· bok
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Phlebia (vaxskinn), Art Phlebia cremeoalutacea (Parmasto) K.H.Larss. & Hjortstam - strävt vaxskinn Synonymer Metulodontia cremeoalutacea Parmasto, Hyphoderma cremeoalutaceum (Parmasto) Jülich, Phlebia cremeo-alutacea (Parmasto) K.H.Larss. & Hjortstam, Metulodontia cremeo-alutacea Parmasto

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i murken ved, av bl.a. tall, gran, al och bok, i barr- och lövskog. Status oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art med mycket liten population. Missgynnas av brist på död ved i skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (50-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (4-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (16-400) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Strävt vaxskinn är en utbredd skinnsvamp med tät, vaxlik, som äldre nästan pergamentartad fruktkropp. Färgen varierar med ålder och växtsätt och kan vara vit, gråvit, grårosa eller halmgul. I fruktkroppen finns stora, tjockväggiga cystider med vidgad bas och koniskt avsmalnande topp. Den övre halvan av cystiden är försedd med kristaller. Cystiderna kan iakttas i lupp. Sporerna är små och elliptiska. Den kan förväxlas med pergamentsvamp Phlebiopsis gigantea som emellertid skiljer sig genom att den saknar söljor på hyferna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strävt vaxskinn

Länsvis förekomst och status för strävt vaxskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strävt vaxskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.De svenska förekomsterna är koncentrerade till sydvästra delen av landet och ligger i Småland, Västergötland och Dalsland men det finns också uppgifter från Östergötland, Gästrikland och Uppland. Det finns vidare två norska fynd, ett från den sydligaste delen och ett från Mo i Rana samt ett fynd från Danmark. Arten är uppenbarligen mycket sällsynt även i övriga Europa. Det finns fynd från Estland, Tyskland, Slovakien och Kroatien och från de asiatiska delarna av Ryssland. Från Nordamerika finns endast ett fynd. Arten är rödlistad i Danmark, Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia cremeoalutacea(Parmasto) K.H.Larss. & Hjortstam - strävt vaxskinn
  Synonymer
  Metulodontia cremeoalutacea Parmasto
  Hyphoderma cremeoalutaceum (Parmasto) Jülich
  Phlebia cremeo-alutacea (Parmasto) K.H.Larss. & Hjortstam
  Metulodontia cremeo-alutacea Parmasto

En vedrötande svamp som växer på multnande lågor av både barrträd och lövträd. Den är funnen på bl.a. gran, tall, al och bok. Miljön förefaller vara ordinär barrskog eller blandskog under förutsättning att där finns gott om död ved.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av att kulturskogen innehåller för lite död ved och att alltför få områden med skog har lämnats till fri utveckling. Denna brist är särskilt uppenbar i sydvästra Sverige där arten har sin huvudsakliga utbredning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända lokaler bör inventeras och säkerställas. Fler områden med äldre skog och skog som får utvecklas fritt måste skyddas. Detta gäller särskilt i södra Sverige.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia cremeoalutacea, (Parmasto) K.H.Larss. & Hjortstam - strävt vaxskinn
  Synonymer
  Metulodontia cremeoalutacea Parmasto
  Hyphoderma cremeoalutaceum (Parmasto) Jülich
  Phlebia cremeo-alutacea (Parmasto) K.H.Larss. & Hjortstam
  Metulodontia cremeo-alutacea Parmasto
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.