Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strömvapenfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Oxycera fallenii
Strömvapenfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Strömvapenfluga är en svart, 6–7 mm lång fluga med gula teckningar. Teckningarna består av en gul rand runt ögonen, två smala, gula längslinjer på ryggskölden som inte har kontakt med humeralfläckarna på sidorna, en linje på bröstsidan liksom en fläck vid vardera bakhörnen av mellankroppen. Skutellen, som har två bakåtriktade tornar är också gul, liksom benen. Bakkroppen har breda, gula sidofäckar på segment 2–4, som sträcker sig långt in mot mitten, vilket tillsammans med de separata längslinjerna på mellankroppens rygg, skiljer den från övriga arter inom släktet.
Utbredning
Länsvis förekomst för strömvapenfluga Observationer i Sverige för strömvapenfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Strömvapenfluga är påträffad sex gånger i Skåne med ett sentida fynd. Arten är även rapporterad från Halland och Uppland. Den är varken känd från Norge eller Finland, men däremot rapporterad från två lokaler i Danmark. I övrigt förekommer arten sparsamt i Central- och Västeuropa inklusive Storbritannien och är även uppgiven från Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
En Medelstor gulsvart vapenfluga som trivs vid strömmande vapen. Historisk utbredning i Skåne, Halland och Uppland. Sentida fynd (2013) från Skåne. Larverna lever i klart strömmande vatten i bäckar och åar. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 50 (100-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Larven lever i klart strömmande vatten i bäckar och åar. På Irland är den påträffad i alkärr med genomströmmande klart vatten. En kustnära lokal i York med kalkrika källflöden finns den också i öppen terräng (Stubbs & Drake 2001). Den fullbildade flugan uppehåller sig på vegetationen i anslutning till larvens utvecklingsplatser. Flygtiden är juli till slutet av augusti.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Vattenmassa
Vattenmassa
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Stratiomyidae (vapenflugor), Släkte Oxycera, Art Oxycera fallenii Staeger, 1844 - strömvapenfluga Synonymer Oxycera falleni Staeger, 1844

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation En Medelstor gulsvart vapenfluga som trivs vid strömmande vapen. Historisk utbredning i Skåne, Halland och Uppland. Sentida fynd (2013) från Skåne. Larverna lever i klart strömmande vatten i bäckar och åar. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 50 (100-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Strömvapenfluga är en svart, 6–7 mm lång fluga med gula teckningar. Teckningarna består av en gul rand runt ögonen, två smala, gula längslinjer på ryggskölden som inte har kontakt med humeralfläckarna på sidorna, en linje på bröstsidan liksom en fläck vid vardera bakhörnen av mellankroppen. Skutellen, som har två bakåtriktade tornar är också gul, liksom benen. Bakkroppen har breda, gula sidofäckar på segment 2–4, som sträcker sig långt in mot mitten, vilket tillsammans med de separata längslinjerna på mellankroppens rygg, skiljer den från övriga arter inom släktet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strömvapenfluga

Länsvis förekomst och status för strömvapenfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strömvapenfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Strömvapenfluga är påträffad sex gånger i Skåne med ett sentida fynd. Arten är även rapporterad från Halland och Uppland. Den är varken känd från Norge eller Finland, men däremot rapporterad från två lokaler i Danmark. I övrigt förekommer arten sparsamt i Central- och Västeuropa inklusive Storbritannien och är även uppgiven från Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Oxycera  
 • Art
  Oxycera falleniiStaeger, 1844 - strömvapenfluga
  Synonymer
  Oxycera falleni Staeger, 1844

Larven lever i klart strömmande vatten i bäckar och åar. På Irland är den påträffad i alkärr med genomströmmande klart vatten. En kustnära lokal i York med kalkrika källflöden finns den också i öppen terräng (Stubbs & Drake 2001). Den fullbildade flugan uppehåller sig på vegetationen i anslutning till larvens utvecklingsplatser. Flygtiden är juli till slutet av augusti.

Ekologisk grupp: Okänt, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Vattendrag, Vattenmassa, Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Förorening i form av näringsläckage eller bekämpningsmedel av de vattendrag, där arten utvecklas, är påtagliga hot. Även arbetsföretag som på annat sätt ändrar vattenkvaliteten genom grumling eller annan skadlig påverkan kan ha slagit ut förekomster av arten.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på opåverkade kalkrika alkärr och liknande lokaler med lämpliga förutsättningar för larvens utveckling i första hand i Skåne och Halland. Om arten skulle återfinnas måste berörda vattendrag skyddas mot alla former av föroreningar och andra ingrepp.

Lyneborg; L. 1960. Tovinger II. Danmarks fauna 66: 120. Rozkosny, R. 1973. The Stratiomyioidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 1: 107–109. Stubbs, A.E. & Drake M. 2001. British soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society. Dorset.

Wahlgren, E. 1907. Diptera 1. Svensk insektfauna XI:1: 2.

Wahlgren, E. 1907. Ent. tidskr. 28: 136–137.

Zetterstedt, J. W. 1842. Diptera Scandinaviae. I: 142.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Oxycera  
 • Art
  Oxycera fallenii, Staeger, 1844 - strömvapenfluga
  Synonymer
  Oxycera falleni Staeger, 1844
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.