Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandblocklav

Organismgrupp Lavar Porpidia hydrophila
Strandblocklav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Strandblocklav har en sprucket areolerad, mer eller mindre slät bål, som vanligtvis är vit-, grå- eller brunaktig. Apothecier är svarta med tjock svart kant, men ibland gråpruinösa, 0,5–1,2 mm breda, ofta få och spridda, som unga nedsänkta, men senare sittande på bålen. Hymeniet är i övre delen kraftigt blågrönt. Sporerna är encelliga och 18–23 × 6–9 µm. Arten kan förväxlas med andra arter i släktet men känns framför allt igen på den intensivt blågröna färgen i hymeniet och på sin ekologi.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandblocklav Observationer i Sverige för strandblocklav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Strandblocklav är känd från Småland, Halland och Värmland. Det finns också obekräftade uppgifter från Bohuslän och Västergötland. Fynden visar på en västlig tendens men arten kan vara förbisedd och ha en vidare utbredning än vad som nu är känt. Arten har eftersökts på flera av sina gamla lokaler och återfunnits på flertalet av dessa. Flera nyfynd har också gjorts och den är nu känd från ett 15-tal vattendrag (lokalområden). Arten finns även i Norge, på Brittiska öarna, Färöarna och i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en västlig utbredning och är känd från Halland till Värmland. Flera nyfynd har gjorts den senaste 15-årsperioden och nu är den känd från ett 15-tal vattendrag (lokalområden). Växer på tidvis översvämmade stenar och block vid bäckar, åar och sjöar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (300-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6560 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (60-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Strandblocklav växer på tidvis översvämmad silikatsten vid bäckar, större åar och på sjöstränder. Lokalerna varierar från helt öppna, omgivna av åkermark, till relativt slutna och omgivna av skog.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecideales, Familj Lecideaceae, Släkte Porpidia (blocklavar), Art Porpidia hydrophila (Fr.) Hertel & A.J.Schwab - strandblocklav Synonymer Lecidea hydrophila Fr., Lecidea macrocarpa ssp. convexa v. hydrophila (Fr.) Th.Fr., Haplocarpon hydrophilum (Fr.) V.Wirth, Huilia hydrophila (Fr.) Hertel

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en västlig utbredning och är känd från Halland till Värmland. Flera nyfynd har gjorts den senaste 15-årsperioden och nu är den känd från ett 15-tal vattendrag (lokalområden). Växer på tidvis översvämmade stenar och block vid bäckar, åar och sjöar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (300-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6560 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (60-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Strandblocklav har en sprucket areolerad, mer eller mindre slät bål, som vanligtvis är vit-, grå- eller brunaktig. Apothecier är svarta med tjock svart kant, men ibland gråpruinösa, 0,5–1,2 mm breda, ofta få och spridda, som unga nedsänkta, men senare sittande på bålen. Hymeniet är i övre delen kraftigt blågrönt. Sporerna är encelliga och 18–23 × 6–9 µm. Arten kan förväxlas med andra arter i släktet men känns framför allt igen på den intensivt blågröna färgen i hymeniet och på sin ekologi.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandblocklav

Länsvis förekomst och status för strandblocklav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandblocklav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Strandblocklav är känd från Småland, Halland och Värmland. Det finns också obekräftade uppgifter från Bohuslän och Västergötland. Fynden visar på en västlig tendens men arten kan vara förbisedd och ha en vidare utbredning än vad som nu är känt. Arten har eftersökts på flera av sina gamla lokaler och återfunnits på flertalet av dessa. Flera nyfynd har också gjorts och den är nu känd från ett 15-tal vattendrag (lokalområden). Arten finns även i Norge, på Brittiska öarna, Färöarna och i Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecideales  
 • Familj
  Lecideaceae  
 • Släkte
  Porpidia - blocklavar 
 • Art
  Porpidia hydrophila(Fr.) Hertel & A.J.Schwab - strandblocklav
  Synonymer
  Lecidea hydrophila Fr.
  Lecidea macrocarpa ssp. convexa v. hydrophila (Fr.) Th.Fr.
  Haplocarpon hydrophilum (Fr.) V.Wirth
  Huilia hydrophila (Fr.) Hertel

Strandblocklav växer på tidvis översvämmad silikatsten vid bäckar, större åar och på sjöstränder. Lokalerna varierar från helt öppna, omgivna av åkermark, till relativt slutna och omgivna av skog.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Vattendrag, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Sjöar

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Artens egenhet att växa på tidvis översvämmade stenar och block innebär att den lätt kan drabbas av ändrad vattenföring, t.ex. genom reglering eller dikning av skogs- och myrmark.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersöka ytterligare på lämpliga lokaler. På lokaler där arten finns bör vattenföringen ej ändras.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fritz, Ö. 1998. Nya och intressanta lavfynd från södra Sverige, särskilt Halland. Graphis Scripta 9: 11–14.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecideales  
 • Familj
  Lecideaceae  
 • Släkte
  Porpidia - blocklavar 
 • Art
  Porpidia hydrophila, (Fr.) Hertel & A.J.Schwab - strandblocklav
  Synonymer
  Lecidea hydrophila Fr.
  Lecidea macrocarpa ssp. convexa v. hydrophila (Fr.) Th.Fr.
  Haplocarpon hydrophilum (Fr.) V.Wirth
  Huilia hydrophila (Fr.) Hertel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.