Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandblombagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Nacerdes carniolica
Strandblombagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8-12 mm lång, långsträckt skalbagge. Benen och antennerna är långa. Honorna är större och helt annorlunda färgade än hanarna. De är nästan helt gulbruna på ovansidan medan huvudet är mörkt. Hos hanarna är huvud och halssköld svarta medan täckvingarna är gula med två svarta breda längsband. Bakkroppen (under täckvingarna) är svart hos hanen och gul hos honan.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandblombagge Observationer i Sverige för strandblombagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Norden endast påträffad på Gotska Sandön och på Fårön. Världsutbredningen omfattar för övrigt Sydeuropa och de östra delarna av Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Larvutvecklingen sker i döda delvis översandade barrträdsstammar (helst tall) samt i gamla brädlappar och drivved, helst i varma flygsandområden. I Norden endast funnen på Gotska Sandön och på Fårön. Har av allt att döma en stabil och individrik population på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (6-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (50-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (24-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i lågor av barrträd, främst av tall. Larverna gnager långa slingrande gångar i den döda veden som kan vara gammal. Larvutvecklingen spänner över flera år. Puppor har påträffats i början av juli, och kläckts kring 10 juli. I Sverige uppges arten främst förekomma på flygsandstränder, i delvis översandade barrträdsstammar samt i gamla brädlappar och drivved. På Gotska sandön har dock såväl puppor (som sedan kläcktes) som fullbildade skalbaggar (i puppkammare) observerats i lågor angripna av raggbock i halvöppna skogsmiljöer. Den fullbildade skalbaggen är aktiv från juni till slutet av juli. Den besöker gärna vita blommor samt blommande strandgräs.
Landskapstyper
Skog
Skog
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Oedemeridae (blombaggar), Släkte Nacerdes, Art Nacerdes carniolica (Gistel, 1834) - strandblombagge Synonymer avlång blombagge, Xanthochroa carniolica (Gistel, 1834)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i döda delvis översandade barrträdsstammar (helst tall) samt i gamla brädlappar och drivved, helst i varma flygsandområden. I Norden endast funnen på Gotska Sandön och på Fårön. Har av allt att döma en stabil och individrik population på Gotska Sandön. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (6-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (50-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (24-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En 8-12 mm lång, långsträckt skalbagge. Benen och antennerna är långa. Honorna är större och helt annorlunda färgade än hanarna. De är nästan helt gulbruna på ovansidan medan huvudet är mörkt. Hos hanarna är huvud och halssköld svarta medan täckvingarna är gula med två svarta breda längsband. Bakkroppen (under täckvingarna) är svart hos hanen och gul hos honan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandblombagge

Länsvis förekomst och status för strandblombagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandblombagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Norden endast påträffad på Gotska Sandön och på Fårön. Världsutbredningen omfattar för övrigt Sydeuropa och de östra delarna av Mellaneuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Oedemeridae - blombaggar 
 • Underfamilj
  Oedemerinae  
 • Tribus
  Nacerdini  
 • Släkte
  Nacerdes  
 • Art
  Nacerdes carniolica(Gistel, 1834) - strandblombagge
  Synonymer
  avlång blombagge
  Xanthochroa carniolica (Gistel, 1834)

Larvutvecklingen sker i lågor av barrträd, främst av tall. Larverna gnager långa slingrande gångar i den döda veden som kan vara gammal. Larvutvecklingen spänner över flera år. Puppor har påträffats i början av juli, och kläckts kring 10 juli. I Sverige uppges arten främst förekomma på flygsandstränder, i delvis översandade barrträdsstammar samt i gamla brädlappar och drivved. På Gotska sandön har dock såväl puppor (som sedan kläcktes) som fullbildade skalbaggar (i puppkammare) observerats i lågor angripna av raggbock i halvöppna skogsmiljöer. Den fullbildade skalbaggen är aktiv från juni till slutet av juli. Den besöker gärna vita blommor samt blommande strandgräs.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Havsstrand

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten har en mycket begränsad utbredning i landet och enbart detta kan utsätta den för stokastiska olyckor. Brist på lämpliga utvecklingssubstrat, med kontinuitetsglapp, är ett annat hot. Eftersom arten gärna uppträder på lokaler med ett rikt badliv kan även de fullbildade skalbaggarna störas av detta.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
På Gotska Sandön bör knappast någon fara uppstå för framtida tillgång på föda vilket lätt kan bli fallet på de övriga lokalerna. Man bör därför ej samla ihop och elda upp gammalt barrträdsvirke på passande ställen. Man bör även inventera de lokaler som finns på Fårön och även leta efter den på huvudön för att få en bättre överblick över artens populationer.

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1969. Die Käfer Mitteleuropas Bd. 8.84.

Jansson, A. 1925. Die Insekten-, Myriapoden und Isopoden-fauna der Gotska Sandön:107-108.

Jansson, A. 1950. Fjärde resan till Gotska Sandön. I. Ent. Tidskr. 71: 199–220.

Kaudern, W. 1906. Bidrag till kännedon om Sandöns insektsfauna. Ent. Tidskr. 27: 132.

Lindroth, C.-H. 1933. Olikfotade skalbaggar. - Svensk Insektfauna 27:130.

Mjöberg, E. 1905. Några för vårt land nya Coleoptera. Ent. Tidskr. 26: 199–200.

Widenfalk, R. 1967. Anteckningar om svenska skalbaggar. 2. Ent. Tidskr. 88: 226–228.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Oedemeridae - blombaggar 
 • Underfamilj
  Oedemerinae  
 • Tribus
  Nacerdini  
 • Släkte
  Nacerdes  
 • Art
  Nacerdes carniolica, (Gistel, 1834) - strandblombagge
  Synonymer
  avlång blombagge
  Xanthochroa carniolica (Gistel, 1834)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.