Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stranddvärgmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Trifurcula eurema
Stranddvärgmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvudet är orange eller rostbrunt hos hanen, gråbrunt hos honan. Framvingen är mörkt gråbrun, ute vid spetsen grovfjällig. Stranddvärgmal är en av våra minsta dvärgmalar som bara kan förväxlas med käringtandsdvärgmal Trifurcula cryptella. Den skiljer sig dock från denna genom att ha två ljusa fläckar på fram- och bakkanten mitt för varandra ca 2/3 ut från vingbasen. Ibland är dessa fläckar förenade till ett svagt tvärband. Bakvingen är grå. Vingspann 4,5-5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för stranddvärgmal Observationer i Sverige för stranddvärgmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fjärilen har hittills endast påträffats vid två tillfällen, 26 juni respektive 1 juli 1984, på en grusig havsstrand söder om Slite på Gotland. Vidare gjordes ett larvfynd 10 juli 1991. Arten är dock sannolikt något mer utbredd på ön. I övrigt är den känd från Danmark (västra Jylland), Norge (2 lokaler i Aust-Agder och en i Sogn och Fjordane) samt i Mellan- och Sydeuropa men utbredningen har sin tyngdpunkt i västra halvan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Endast känd från en mycket liten strandäng på NÖ Gotland trots att den eftersökts på flera lämpliga lokaler. Lokalens litenhet, strandremsan är ca 100 m lång, gör att arten är mycket sårbar för yttre förändringar. På senare år har det funnits tecken på viss igenväxning, men artens värdväxt käringtand (Lotus corniculatus) bör gynnas av de störningar som förhoppningsvis sker då och då på den ruderatmark som gränsar till havet. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². -2010. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Ekologi
Larven uppträder i två generationer per år men om detta gäller i Sverige är osäkert. Den gör först en gångmina som senare vidgas till fläckmina i blad av käringtand Lotus corniculatus och klöverärt Tetragonolobus maritimus. I Danmark har den påträffats på stor käringtand Lotus pedunculatus. Förpuppningen sker inuti minan. Arten antas i England föredra låglandsbiotoper.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· käringtand
· käringtand
· sumpkäringtand
· sumpkäringtand
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Nepticulidae (dvärgmalar), Släkte Trifurcula, Art Trifurcula eurema (Tutt, 1899) - stranddvärgmal Synonymer Nepticula eurema Tutt, 1899, dubbel käringtanddvärgmal

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Endast känd från en mycket liten strandäng på NÖ Gotland trots att den eftersökts på flera lämpliga lokaler. Lokalens litenhet, strandremsan är ca 100 m lång, gör att arten är mycket sårbar för yttre förändringar. På senare år har det funnits tecken på viss igenväxning, men artens värdväxt käringtand (Lotus corniculatus) bör gynnas av de störningar som förhoppningsvis sker då och då på den ruderatmark som gränsar till havet. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 20 (4-40) km². -2010. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Huvudet är orange eller rostbrunt hos hanen, gråbrunt hos honan. Framvingen är mörkt gråbrun, ute vid spetsen grovfjällig. Stranddvärgmal är en av våra minsta dvärgmalar som bara kan förväxlas med käringtandsdvärgmal Trifurcula cryptella. Den skiljer sig dock från denna genom att ha två ljusa fläckar på fram- och bakkanten mitt för varandra ca 2/3 ut från vingbasen. Ibland är dessa fläckar förenade till ett svagt tvärband. Bakvingen är grå. Vingspann 4,5-5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stranddvärgmal

Länsvis förekomst och status för stranddvärgmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stranddvärgmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fjärilen har hittills endast påträffats vid två tillfällen, 26 juni respektive 1 juli 1984, på en grusig havsstrand söder om Slite på Gotland. Vidare gjordes ett larvfynd 10 juli 1991. Arten är dock sannolikt något mer utbredd på ön. I övrigt är den känd från Danmark (västra Jylland), Norge (2 lokaler i Aust-Agder och en i Sogn och Fjordane) samt i Mellan- och Sydeuropa men utbredningen har sin tyngdpunkt i västra halvan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Trifurcula  
 • Art
  Trifurcula eurema(Tutt, 1899) - stranddvärgmal
  Synonymer
  Nepticula eurema Tutt, 1899
  dubbel käringtanddvärgmal

Larven uppträder i två generationer per år men om detta gäller i Sverige är osäkert. Den gör först en gångmina som senare vidgas till fläckmina i blad av käringtand Lotus corniculatus och klöverärt Tetragonolobus maritimus. I Danmark har den påträffats på stor käringtand Lotus pedunculatus. Förpuppningen sker inuti minan. Arten antas i England föredra låglandsbiotoper.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· käringtand - Lotus corniculatus (Viktig)
· sumpkäringtand - Lotus pedunculatus (Har betydelse)
Exploatering av havsstranden genom grustäkt, bebyggelse etc.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Den nu kala, grusiga utfyllnad vid havsstranden som utgör artens enda kända svenska lokal bör bevaras oförändrad. Nya lokaler i trakten bör eftersökas.

Bengtsson, B.Å. m.fl. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar- säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Heath, J. 1976. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, vol. 1.

Johansson, R., Nielsen, E.S., van Nieukerken, E.J. & Gustafsson, B. 1990. The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe. Fauna Ent. Scand. 23(1): 265-267.

Svensson, I. 1985. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1984. Ent. Tidskr. 106: 80.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994, Bengt Å. Bengtsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Trifurcula  
 • Art
  Trifurcula eurema, (Tutt, 1899) - stranddvärgmal
  Synonymer
  Nepticula eurema Tutt, 1899
  dubbel käringtanddvärgmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994, Bengt Å. Bengtsson 2011.