Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandfåfoting

Organismgrupp Mångfotingar Amphipauropus rhenanus
Strandfåfoting Mångfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vitaktig, mycket liten (ca 0,5–1 mm), masklik med korta ben och klubbformiga borst på kroppens översida. Alla ben är 5-segmenterade med påfallande korta och tjocka segment. Huvudets översida har klubbformiga borst, 9–11 på varje sida. Antenngrenarna är korta jämfört med andra fåfotingar. Analsegmentet är litet och borsten är korta, klubbformiga, tätt sittande och svåra att se. Se vidare detaljerad beskrivning i Nationalnyckeln.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandfåfoting Observationer i Sverige för strandfåfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Strandfåfoting är i Sverige känd endast från en lokal i sydöstra Skåne: Sandhammaren. I världen i övrigt är den enbart känd från fyra lokaler i Danmark, två i sydligaste Norge och en i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)
I Sverige endast känd från en lokal i sydöstra Skåne, Sandhammaren. I övriga världen endast sex fynd, fyra i Danmark, en i Norge och en i Tyskland. Föredrar mer eller mindre sandiga miljöer där den tycks leva på lite större djup i marken, sannolikt i anknytning till grundvattenytan. Endast insamlad med olika typer av fällor. Biologi och utbredningen för arten är ofullständigt känd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten tycks föredra mer eller mindre sandiga miljöer, som insjö- och havsstränder, där den förefaller leva på lite större djup, sannolikt i anknytning till grundvattenytan. Rör sig extremt långsamt. Därför klarar den sannolikt inte av den förhållandevis snabba rörelse i vertikalled som krävs för att parera mera ytnära temperatur- och luftfuktighetsvariationer.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pauropoda (fåfotingar), Ordning Tetramerocerata, Familj Pauropodidae (fåfotingar), Släkte Amphipauropus (strandfåfotingar), Art Amphipauropus rhenanus (Hüther, 1971) - strandfåfoting Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation I Sverige endast känd från en lokal i sydöstra Skåne, Sandhammaren. I övriga världen endast sex fynd, fyra i Danmark, en i Norge och en i Tyskland. Föredrar mer eller mindre sandiga miljöer där den tycks leva på lite större djup i marken, sannolikt i anknytning till grundvattenytan. Endast insamlad med olika typer av fällor. Biologi och utbredningen för arten är ofullständigt känd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Vitaktig, mycket liten (ca 0,5–1 mm), masklik med korta ben och klubbformiga borst på kroppens översida. Alla ben är 5-segmenterade med påfallande korta och tjocka segment. Huvudets översida har klubbformiga borst, 9–11 på varje sida. Antenngrenarna är korta jämfört med andra fåfotingar. Analsegmentet är litet och borsten är korta, klubbformiga, tätt sittande och svåra att se. Se vidare detaljerad beskrivning i Nationalnyckeln.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandfåfoting

Länsvis förekomst och status för strandfåfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandfåfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Strandfåfoting är i Sverige känd endast från en lokal i sydöstra Skåne: Sandhammaren. I världen i övrigt är den enbart känd från fyra lokaler i Danmark, två i sydligaste Norge och en i Tyskland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Amphipauropus - strandfåfotingar 
 • Art
  Amphipauropus rhenanus(Hüther, 1971) - strandfåfoting

Arten tycks föredra mer eller mindre sandiga miljöer, som insjö- och havsstränder, där den förefaller leva på lite större djup, sannolikt i anknytning till grundvattenytan. Rör sig extremt långsamt. Därför klarar den sannolikt inte av den förhållandevis snabba rörelse i vertikalled som krävs för att parera mera ytnära temperatur- och luftfuktighetsvariationer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Sjöar

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten förs till kategorin Kunskapsbrist (DD) på grundval av att den bara är känd från en enda lokal, men det kan finnas ett avsevärt mörkertal. Så länge som utbredning och biologi är mycket bristfälligt kända är det svårt att veta vilka faktorer som påverkar arten. Förändrad hydrologi och vattenkvalitet torde dock påverka arten.
Arten bör aktivt eftersökas för att klarlägga dess utbredning och levnadssätt och eventuella hotfaktorer.

Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2008. Katalog över Nordens mångfotingar. Entomologisk Tidskrift 129: 173-190.

Hüther, W. 1971. Zwei interessante Pauropoden aus dem Oberrheingebiet. Mitteilungen der Pollichia, (3)18(132), 170-177.

Scheller, U. 1998. The pauropoda of Norway. Fauna norvegica B 45: 1-10.

Scheller,U. 2005. Strandfåfoting, sid. 297-298. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Scheller, U., Fjellberg, A. & E. Olafsson. 2006. New records of Myriapoda (Arthropoda) from Iceland and the Faroe Islands. Entomologiske Meddelelser, 74, 87-90.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 2007. Rev. Ulf Gärdenfors 2008. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Pauropoda - fåfotingar 
 • Ordning
  Tetramerocerata  
 • Familj
  Pauropodidae - fåfotingar 
 • Släkte
  Amphipauropus - strandfåfotingar 
 • Art
  Amphipauropus rhenanus, (Hüther, 1971) - strandfåfoting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Scheller 2007. Rev. Ulf Gärdenfors 2008. Rev. Göran Andersson & Ulf Scheller 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.