Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandflenört

Organismgrupp Kärlväxter Scrophularia umbrosa
Strandflenört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Strandflenört är en perenn 80-150 cm hög ört. Stjälken är upprätt men mjuk och därför ibland något nedliggande. Stjälken är fyrkantig, centimetergrov och brett vingkantad. Bladen är vasst sågade med en rundad bas. Blomställningen är yvig, väsentligt större och många gånger mer rikblommig än hos flenört Scrophularia nodosa. Kronan är 6-8 mm med rödbrun färg och grönaktig bas (Tyler 2012). Strandflenört skiljer sig från flenört, utöver att vara större och grövre, genom att ha tydligt vingkantad stjälk, tydligt hinnkantade foderflikar och trubbig (i stället för spetsig) fruktkapsel (Anderberg & Anderberg 2000).
Utbredning
Länsvis förekomst för strandflenört Observationer i Sverige för strandflenört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Strandflenört är i Sverige enbart funnen på en plats, i sydöstra Skåne. Upptäckten gjordes 2012. Strandflenört odlas och har även uppträtt tillfälligt som ruderatväxt på torrare mark (Tyler 2007). Arten är relativt spridd och tämligen allmänt förekommande i Danmark och norra Tyskland. I övriga delar av Norden saknas arten. Arten har en förbryllande oregelbunden utbredning på de Brittiska öarna, där den upptäcktes 1840, och ökar stadigt (BSBI & BRC 2015). Strandflenört har en vid, huvudsakligen kontinental utbredning i mellersta, södra och östra Europa, genom Asien till Tibet och Mongoliet (Hultén & Fries 1986, Kamelin & Darijmaa 2004).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Strandflenört hittades på en lokal i sydöstra Skåne 2012, där den verkade vara väletablerad i en för arten karakteristisk växtmiljö, en lundartad bäckravin, varför den bedöms som bofast i landet sedan minst 10 år. Tidigare har arten påträffats tillfälligt i södra och mellersta Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 35 (25-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Strandflenört uppträder på fuktig till våt skogsmark, vid vattendammar, i kärr, bäckar och bäckraviner, alltid på näringsrik mark. I Skåne växer arten på fuktig mark i högvattenlinjen i en bäckravin med rinnande vatten (Tyler 2012). På de Brittiska öarna växer arten ofta med andra högvuxna och näringsgynnade arter, som rörflen Phalaris arundinacea, blomvass Butomus umbellatus, kabbleka Caltha palustris, svärdslilja Iris pseudacorus och skogssäv Scirpus sylvaticus (BSBI & BRC 2015). Strandflenört pollineras av steklar som lockas till de ovanligt färgade blommorna av doften (Brodmann m.fl. 2012).
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Lövskog
Lövskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Scrophulariaceae (flenörtsväxter), Släkte Scrophularia (flenörter), Art Scrophularia umbrosa Dumort. - strandflenört Synonymer Vingad flenört, Scrophularia aquatica L., nom. rej.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Strandflenört hittades på en lokal i sydöstra Skåne 2012, där den verkade vara väletablerad i en för arten karakteristisk växtmiljö, en lundartad bäckravin, varför den bedöms som bofast i landet sedan minst 10 år. Tidigare har arten påträffats tillfälligt i södra och mellersta Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 35 (25-50). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Strandflenört är en perenn 80-150 cm hög ört. Stjälken är upprätt men mjuk och därför ibland något nedliggande. Stjälken är fyrkantig, centimetergrov och brett vingkantad. Bladen är vasst sågade med en rundad bas. Blomställningen är yvig, väsentligt större och många gånger mer rikblommig än hos flenört Scrophularia nodosa. Kronan är 6-8 mm med rödbrun färg och grönaktig bas (Tyler 2012). Strandflenört skiljer sig från flenört, utöver att vara större och grövre, genom att ha tydligt vingkantad stjälk, tydligt hinnkantade foderflikar och trubbig (i stället för spetsig) fruktkapsel (Anderberg & Anderberg 2000).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandflenört

Länsvis förekomst och status för strandflenört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandflenört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Strandflenört är i Sverige enbart funnen på en plats, i sydöstra Skåne. Upptäckten gjordes 2012. Strandflenört odlas och har även uppträtt tillfälligt som ruderatväxt på torrare mark (Tyler 2007). Arten är relativt spridd och tämligen allmänt förekommande i Danmark och norra Tyskland. I övriga delar av Norden saknas arten. Arten har en förbryllande oregelbunden utbredning på de Brittiska öarna, där den upptäcktes 1840, och ökar stadigt (BSBI & BRC 2015). Strandflenört har en vid, huvudsakligen kontinental utbredning i mellersta, södra och östra Europa, genom Asien till Tibet och Mongoliet (Hultén & Fries 1986, Kamelin & Darijmaa 2004).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Scrophulariaceae - flenörtsväxter 
 • Släkte
  Scrophularia - flenörter 
 • Art
  Scrophularia umbrosaDumort. - strandflenört
  Synonymer
  Vingad flenört
  Scrophularia aquatica L., nom. rej.

Strandflenört uppträder på fuktig till våt skogsmark, vid vattendammar, i kärr, bäckar och bäckraviner, alltid på näringsrik mark. I Skåne växer arten på fuktig mark i högvattenlinjen i en bäckravin med rinnande vatten (Tyler 2012). På de Brittiska öarna växer arten ofta med andra högvuxna och näringsgynnade arter, som rörflen Phalaris arundinacea, blomvass Butomus umbellatus, kabbleka Caltha palustris, svärdslilja Iris pseudacorus och skogssäv Scirpus sylvaticus (BSBI & BRC 2015). Strandflenört pollineras av steklar som lockas till de ovanligt färgade blommorna av doften (Brodmann m.fl. 2012).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Sötvattensstrand, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Strandflenört hotas generellt om växtplatsen torkar ut eller växer igen, liksom av slutavverkning.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Arten bör övervakas genom årliga besök och markägaren underrättas kontinuerligt om beståndets utveckling.
Nils Lilja (1838) angav i den första upplagan av Skånes flora att strandflenört ”bör sökas i Skåne”... ”helst som den inte är sällsynt i Danmark och norra Tyskland”.

Anderberg, A. & Anderberg, A.-L. 2000. Strandflenört. I: Den virtuella floran. http://linnaeus.nrm.se/flora/di/scrophularia/scrop/scroumb.html

Botanical Society of the British Isles (BSBI) & Biological Records Centre (BRC). 2015. Online atlas of the British and Irish flora. http://www.brc.ac.uk/plantatlas.

Brodmann, J., Emer, D. &Ayasse, M. 2012. Pollinator attraction of the wasp-flower Scrophularia umbrosa (Scrophulariaceae). Plant Biology 14: 500-505.

Hultén, E. & Fries, M. 1986. Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer. Koeltz Scientific Books, Königstein.

Kamelin, R.V. & Darijmaa, S. 2004. New and rare species of the flora of Mongolia. Botanicheskii Zhurnal 89: 323-326.

Lilja, N. 1838. Skånes flora. Gleerup, Lund.

Tyler, T. 2012. Liljas önskan i uppfyllelse: strandflenört funnen i Skåne. Svensk Botanisk Tidskrift 106: 292-294.

Tyler, T., Olsson, K.-A., Johansson, H. & Sonesson, M. (red.). 2007. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lunds Botaniska Förening, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson & Sebastian Sundberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Scrophulariaceae - flenörtsväxter 
 • Släkte
  Scrophularia - flenörter 
 • Art
  Scrophularia umbrosa, Dumort. - strandflenört
  Synonymer
  Vingad flenört
  Scrophularia aquatica L., nom. rej.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson & Sebastian Sundberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.