Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandgräsmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Elachista eskoi
Strandgräsmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt stor gräsminerarmal med vingspann på 11-12 mm (i Emmet 1996 angivet 11-14mm). Framvinge svartgrå med vitgul tvärlinje och två vitgula motfläckar. Bakvinge mörkgrå. I släktet gräsminerarmalar, släktet Elachista, finns flera arter som den skulle kunna förväxlas med. Strandgräsminerarmal finns avbildad och beskriven i Emmet (1996).
Utbredning
Länsvis förekomst för strandgräsmal Observationer i Sverige för strandgräsmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast känd från ett mycket begränsat strandområde c:a 2 km SV om Haparanda i Norrbotten. I Finland förekommer arten i sydöstra och nordvästra delen av landet i närheten av kusten. I Danmark arten känd från Jylland och i Norge endast funnen på en lokal i Aust-Agder i sydöstra delen av landet. I Baltikum är den angiven från den nordvästra delen i Litauen och i Storbritannien i de nordöstra delarna av Skottland och England.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Strandgräsminerarmal är endast känd från en relativt nyupptäckt lokal i Sverige vid Haparanda, men är inte systematiskt eftersökt längs kusten. Mörkertalet kan vara högre än det här angivna. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 370 (4-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
De tidiga utvecklingsstadierna är okända. Fjärilen flyger i senare delen av juni och in i juli i skymning och gryning på strandängar och i strandkärrsmiljöer. På de svenska lokalerna växer rena bestånd av norrlandsstarr, Carex aquatilis som anses kunna vara värdväxt för arten (Svensson 1988).
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· egentliga växter
· egentliga växter
· norrlandsstarr (aggregat)
· norrlandsstarr (aggregat)
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Elachistidae (gräsmalar), Släkte Elachista, Art Elachista eskoi Kyrki & Karvonen, 1984 - strandgräsmal Synonymer strandgräsminerarmal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Strandgräsminerarmal är endast känd från en relativt nyupptäckt lokal i Sverige vid Haparanda, men är inte systematiskt eftersökt längs kusten. Mörkertalet kan vara högre än det här angivna. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 370 (4-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (4-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
En relativt stor gräsminerarmal med vingspann på 11-12 mm (i Emmet 1996 angivet 11-14mm). Framvinge svartgrå med vitgul tvärlinje och två vitgula motfläckar. Bakvinge mörkgrå. I släktet gräsminerarmalar, släktet Elachista, finns flera arter som den skulle kunna förväxlas med. Strandgräsminerarmal finns avbildad och beskriven i Emmet (1996).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandgräsmal

Länsvis förekomst och status för strandgräsmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandgräsmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast känd från ett mycket begränsat strandområde c:a 2 km SV om Haparanda i Norrbotten. I Finland förekommer arten i sydöstra och nordvästra delen av landet i närheten av kusten. I Danmark arten känd från Jylland och i Norge endast funnen på en lokal i Aust-Agder i sydöstra delen av landet. I Baltikum är den angiven från den nordvästra delen i Litauen och i Storbritannien i de nordöstra delarna av Skottland och England.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista eskoiKyrki & Karvonen, 1984 - strandgräsmal
  Synonymer
  strandgräsminerarmal

De tidiga utvecklingsstadierna är okända. Fjärilen flyger i senare delen av juni och in i juli i skymning och gryning på strandängar och i strandkärrsmiljöer. På de svenska lokalerna växer rena bestånd av norrlandsstarr, Carex aquatilis som anses kunna vara värdväxt för arten (Svensson 1988).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· egentliga växter - Plantae (Viktig)
· norrlandsstarr (aggregat) - Carex aquatilis agg. (Viktig)
Upphörande av tidigare naturbete och slåtter på dessa kustnära ängar har minskat eller upphört vilket medfört igenväxning och minskning av lämpliga habitat för arten. Exploatering av strandmiljöer för friluftsliv och bebyggelse får också ses som ett hot.
Naturvårdsplan för skötsel av strandmiljöer gynnar både strandgräsminerarmalen, och dess släkting kustgräsminerarmalen Elachista vonschantzi, Sårbar (VU) och som förekommer i samma område. All eventuell exploatering på det mycket begränsade förekomstområdet måste förhindras.

Aarvik, L., Berggren, K. & Hansen, L. O. 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo.

Bland, K.P. 1996. Elachistidae. In: Emmet, A. (ed.). 1996. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3.

Ivinskskis, P. 2004. Lepidoptera of Lithuania. Annotated catalogue. Vilnius.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europé. A Distributtional Checklist. Apollo Books.

Karsholt, O. & Stadel Nielsen, P. 1998. Revideret katalog over de danske Sommerfugle. Entomologisk Forening & Lepidopterologisk Forening. Köpenhamn.

Kullberg, J., Albrecht, A., Kaila, L. & Varis, V. 2002. Checklist of Finnish lepidoptera - Suoomen perhosten luetello. Sahlbergia 6: 45-190. Helsinki.

Kyrki, j. & Karvonen, J. 1985. Elachista eskoi sp. n., a new species of Elachistidae from Finland. Ent. Scand. 15: 521-525.

Svensson, I. 1988. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1987. Ent. Tidskr. 109: 65-70.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011 © ArtDatabanken, SLU

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Elachistidae - gräsmalar 
 • Underfamilj
  Elachistinae  
 • Släkte
  Elachista  
 • Art
  Elachista eskoi, Kyrki & Karvonen, 1984 - strandgräsmal
  Synonymer
  strandgräsminerarmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011 © ArtDatabanken, SLU