Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandjordmossa

Organismgrupp Mossor Dicranella humilis
Strandjordmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Strandjordmossa är en liten, skildkönad art. De upprätta, gulgröna skotten har röd stam och blir ca 1 cm långa. Ofta förekommer många skott tillsammans, men de bildar inte avgränsade tuvor. Både honbladen och de övriga bladen har en smal, ej stjälkomfattande bas. Nerven är smal men tydlig och bladkanten är plan. Bladspetsen är smal, vass och slät, men den kan ibland ha enstaka, små tänder. Bladcellerna är rektangulära till något mer avlånga i större delen av bladet. Kapselskaftet är rött. Kapseln är böjd, asymmetrisk och även som torr slät. Den saknar struma. På rhizoiderna finns ibland äggrunda, genomskinliga till svagt rödbruna groddkorn som består av enstaka celler och som är ca 50-70 µm breda och ca 100 µm långa.
Arten kan förväxlas med bl.a. kalkjordmossa D. varia och röd jordmossa D. rufescens. D. varia har dock tillbakaböjda bladkanter och tunna tvärväggar på kapselns ytceller. D. rufescens har raka, upprätta och symmetriska kapslar.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandjordmossa Observationer i Sverige för strandjordmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mycket sällsynt i Sverige; den förekommer på enstaka platser i södra delen av landet och upp i fjällnära barrskog i norr. Den finns mindre allmänt i Osloregionen och sällsynt i resten av Norge. Den är vanligare i Finland - framförallt i den östra halvan. Arten förekommer sällsynt i övriga Europa; den är dock något vanligare i de östra delarna. Fynd har gjorts även i Sibirien. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten växer på vattenmättad lera utefter stränder främst i Svea- och Norrland. Arten finns ofta på områden där vatten får silt att svämma. Dessa områden är ofta relativt små och förekomsterna sårbara. Relativt få moderna fynd är gjorda. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (60-8000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (12-1600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Strandjordmossa växer på fuktig och relativt näringsrik, finkornig mineraljord. Den är konkurrenssvag och därför beroende av störning av markskiktet. Den förekommer främst i skredmarker och branta, naturligt eroderande strandbrinkar i relativt exponerade lägen. Den växer tillsammans med andra störningsgynnade akrokarpa arter som vågig sågmossa Atrichum undulatum, rak jordmossa Dicranella crispa, styv jordmossa D. grevilleana och klojordmossa D. subulata.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Dicranaceae, Släkte Dicranella (jordmossor), Art Dicranella humilis R.Ruthe - strandjordmossa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten växer på vattenmättad lera utefter stränder främst i Svea- och Norrland. Arten finns ofta på områden där vatten får silt att svämma. Dessa områden är ofta relativt små och förekomsterna sårbara. Relativt få moderna fynd är gjorda. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (60-8000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (12-1600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Strandjordmossa är en liten, skildkönad art. De upprätta, gulgröna skotten har röd stam och blir ca 1 cm långa. Ofta förekommer många skott tillsammans, men de bildar inte avgränsade tuvor. Både honbladen och de övriga bladen har en smal, ej stjälkomfattande bas. Nerven är smal men tydlig och bladkanten är plan. Bladspetsen är smal, vass och slät, men den kan ibland ha enstaka, små tänder. Bladcellerna är rektangulära till något mer avlånga i större delen av bladet. Kapselskaftet är rött. Kapseln är böjd, asymmetrisk och även som torr slät. Den saknar struma. På rhizoiderna finns ibland äggrunda, genomskinliga till svagt rödbruna groddkorn som består av enstaka celler och som är ca 50-70 µm breda och ca 100 µm långa.
Arten kan förväxlas med bl.a. kalkjordmossa D. varia och röd jordmossa D. rufescens. D. varia har dock tillbakaböjda bladkanter och tunna tvärväggar på kapselns ytceller. D. rufescens har raka, upprätta och symmetriska kapslar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandjordmossa

Länsvis förekomst och status för strandjordmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandjordmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mycket sällsynt i Sverige; den förekommer på enstaka platser i södra delen av landet och upp i fjällnära barrskog i norr. Den finns mindre allmänt i Osloregionen och sällsynt i resten av Norge. Den är vanligare i Finland - framförallt i den östra halvan. Arten förekommer sällsynt i övriga Europa; den är dock något vanligare i de östra delarna. Fynd har gjorts även i Sibirien. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Dicranaceae  
 • Släkte
  Dicranella - jordmossor 
 • Art
  Dicranella humilisR.Ruthe - strandjordmossa

Strandjordmossa växer på fuktig och relativt näringsrik, finkornig mineraljord. Den är konkurrenssvag och därför beroende av störning av markskiktet. Den förekommer främst i skredmarker och branta, naturligt eroderande strandbrinkar i relativt exponerade lägen. Den växer tillsammans med andra störningsgynnade akrokarpa arter som vågig sågmossa Atrichum undulatum, rak jordmossa Dicranella crispa, styv jordmossa D. grevilleana och klojordmossa D. subulata.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Vattendrag, Sjöar

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Myrbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Alla åtgärder som medför uttorkning av växtplatserna, t.ex. torrläggning av dammar och reglering eller uträtning av vattendrag utgör hot mot artens fortbestånd.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Lokaler där strandjordmossan finns kvar bör bevaras. Markstörningar av något slag torde vara positivt. Artens aktuella utbredning och status behöver undersökas bättre.
Utländska namn - NO: Nuddgrøftemose, FI: Kastenukkasammal.

Etymologi: humilis (lat.) = lågväxt, liten, enkel, obetydlig.
Uttal: [Dikranélla húmilis]
KEY FACTS Shoots erect, c. 1 cm high, yellowish-green with red stems, growing in patches rather than forming well-defined tufts. All leaves with narrow, non-sheathing bases. Nerve thin but distinct. Margins plane. Apex acuminate, smooth or occasionally very remotely denticulate. Dioicous. Capsule curved, asymmetrical, not strumose, smoothalso when dry. Seta red. Rhizoids occasionally with ovoid,transparent or slightly reddish-brown gemmae consistingof only a few cells. - Grows on bared, moist, fine andrelatively nutrient rich subsoil in fairly exposed situations. A weak competitor, and hence dependent on disturbance of the ground. Predominately found in screes and on steep, naturally eroded river banks.

Nyholm, E. 1987. Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 1. Nordisk Bryologisk Förening, Köpenhamn och Lund.

Weibull, H. 2006. Dicranella humilis strandjordmossa s. 328-329. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Henrik Weibull 2006. Uppdaterad 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Dicranaceae  
 • Släkte
  Dicranella - jordmossor 
 • Art
  Dicranella humilis, R.Ruthe - strandjordmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Henrik Weibull 2006. Uppdaterad 2010.