Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandkvanneblomvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Aethes dilucidana
Strandkvanneblomvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 12–15 mm. Huvud, mellankropp och framvingar är ganska ljust gula. De senare har två smala, parallella rostbruna tvärband, som löper snett utåtriktat över vingarna. Det inre bandet når bara från bakkanten till strax ovanför vingmitten och avslutas med en liten fläck på framkanten. Bakvingarna är halvgenomskinligt ljusgrå. Strandkvanne-blomvecklaren liknar mycket några andra arter i släktet, men kan oftast skiljas på det långa avbrottet i inre tvärbandet och de ljusa bakvingarna. Arten avbildas i Svensson (2006).
Utbredning
Länsvis förekomst för strandkvanneblomvecklare Observationer i Sverige för strandkvanneblomvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna västpalearktiska art är funnen i Nordafrika och är spridd men lokal och sällsynt i Syd- och Mellaneuropa. I Nordvästeuropa är den känd från södra England, Nederländerna och Tyskland samt från ett isolerat område längs kusterna runt Skagerrak och norra Kattegatt i Skandinavien. Här gjordes det första svenska och nordiska fyndet på St. Amundön söder om Göteborg 1965 och där är den återfunnen flera gånger, senast i mitten av 1990-talet. Arten är också vid upprepade tillfällen påträffad på Vallda Sandö i norra Halland liksom i Göteborgs södra skärgård (Brännö, Vrångö). Även från Bohuslän är arten anmäld, bl.a. från Öckerö i Göteborgs norra skärgård och från Kosteröarna 2006. Samtliga svenska lokaler är belägna på havsstränder, flertalet på mer eller mindre svårtillgängliga öar och arten är med stor sannolikhet förbisedd. I Norge är den sedan 1984 funnen på tre lokaler längs sydkusten och en i Östfold, i Danmark påträffades den 1975 i Skagen på Jylland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Strandkvanneblomvecklare är känd från få aktuella lokaler. Betesdriftens minskning eller upphörande på småöar i västkustens innerskärgård har inneburit igenväxning och minskning av artens habitat. Larven lever i blomflockarna på strandkvanne. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (80-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
I sitt nordiska utbredningsområde förefaller arten i stort sett bara förekomma på havsstränder där strandkvanne Angelica archangelica ssp. litoralis växer och flertalet svenska och norska exemplar har kläckts från eller flugit runt denna växt. Larven är gulaktig med svart huvud och lever i augusti-september av växtens frön, som den spinner ihop. På hösten gnager den sig in i stjälken och övervintrar i en av de övre stjälknoderna, där den sedan förpuppar sig sent på våren. I Sverige har fjärilen påträffats flygande runt värdväxten vid solnedgången från mitten av juni till slutet av juli med maximum runt månadsskiftet juni-juli. I Mellaneuropa livnär sig larven på palsternacka Pastinaca sativa och björnloka Heracleum sphondylium.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kvanne
· kvanne
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Aethes, Art Aethes dilucidana (Stephens, 1852) - strandkvanneblomvecklare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Strandkvanneblomvecklare är känd från få aktuella lokaler. Betesdriftens minskning eller upphörande på småöar i västkustens innerskärgård har inneburit igenväxning och minskning av artens habitat. Larven lever i blomflockarna på strandkvanne. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (80-3000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Vingbredd 12–15 mm. Huvud, mellankropp och framvingar är ganska ljust gula. De senare har två smala, parallella rostbruna tvärband, som löper snett utåtriktat över vingarna. Det inre bandet når bara från bakkanten till strax ovanför vingmitten och avslutas med en liten fläck på framkanten. Bakvingarna är halvgenomskinligt ljusgrå. Strandkvanne-blomvecklaren liknar mycket några andra arter i släktet, men kan oftast skiljas på det långa avbrottet i inre tvärbandet och de ljusa bakvingarna. Arten avbildas i Svensson (2006).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandkvanneblomvecklare

Länsvis förekomst och status för strandkvanneblomvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandkvanneblomvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna västpalearktiska art är funnen i Nordafrika och är spridd men lokal och sällsynt i Syd- och Mellaneuropa. I Nordvästeuropa är den känd från södra England, Nederländerna och Tyskland samt från ett isolerat område längs kusterna runt Skagerrak och norra Kattegatt i Skandinavien. Här gjordes det första svenska och nordiska fyndet på St. Amundön söder om Göteborg 1965 och där är den återfunnen flera gånger, senast i mitten av 1990-talet. Arten är också vid upprepade tillfällen påträffad på Vallda Sandö i norra Halland liksom i Göteborgs södra skärgård (Brännö, Vrångö). Även från Bohuslän är arten anmäld, bl.a. från Öckerö i Göteborgs norra skärgård och från Kosteröarna 2006. Samtliga svenska lokaler är belägna på havsstränder, flertalet på mer eller mindre svårtillgängliga öar och arten är med stor sannolikhet förbisedd. I Norge är den sedan 1984 funnen på tre lokaler längs sydkusten och en i Östfold, i Danmark påträffades den 1975 i Skagen på Jylland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Aethes  
 • Art
  Aethes dilucidana(Stephens, 1852) - strandkvanneblomvecklare

I sitt nordiska utbredningsområde förefaller arten i stort sett bara förekomma på havsstränder där strandkvanne Angelica archangelica ssp. litoralis växer och flertalet svenska och norska exemplar har kläckts från eller flugit runt denna växt. Larven är gulaktig med svart huvud och lever i augusti-september av växtens frön, som den spinner ihop. På hösten gnager den sig in i stjälken och övervintrar i en av de övre stjälknoderna, där den sedan förpuppar sig sent på våren. I Sverige har fjärilen påträffats flygande runt värdväxten vid solnedgången från mitten av juni till slutet av juli med maximum runt månadsskiftet juni-juli. I Mellaneuropa livnär sig larven på palsternacka Pastinaca sativa och björnloka Heracleum sphondylium.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kvanne - Angelica archangelica (Viktig)
Under 1980-talet anlades ett mycket utnyttjat promenadstråk utmed stranden av den havsvik på St. Amundön där strandkvannevecklaren hade sin rikaste förekomst. Det intensiva slitaget i den känsliga strandregionen orsakade att värdväxten och därmed också fjärilen minskade allt mer i antal. Förmodligen är arten nu försvunnen från lokalen. Andra hot för arten kan möjligen vara att strandkvannens vinterståndare avlägsnas eller skadas genom alltför nitisk strandstädning eller att, så som förekommer, fjolårsstänglarna plockas för prydnadsändamål.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Vid planering av fasta vandringsleder o d längs havsstränder bör man om möjligt undvika dragning alltför nära strandlinjen och över partier med särskilt rik vegetation och höga naturvärden. Informera strandstädare om betydelsen av att inte undanröja kvarstående eller liggande torra växtdelar från stränderna under höst – vårperioden eftersom dessa kan innehålla övervintrande insekter mm i olika utvecklingsstadier. Artens utbredning är fortfarande ofullständigt känd och bör utredas så att dess ev. hotstatus säkrare skall kunna bedömas.

Bradley, J.D., Tremewan, W.G. & Smith, A. 1973. British Tortricoid Moths. London.

Hultengren, S. (red.) 2006. Dokumentation av Kosterhavets landmiljöer. Rapport 2006-10-30. Naturcentrum AB.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan Å. Jonasson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Aethes  
 • Art
  Aethes dilucidana, (Stephens, 1852) - strandkvanneblomvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan Å. Jonasson 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.