Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandmalörtsgallvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Eucosma krygeri
Strandmalörtsgallvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för strandmalörtsgallvecklare Observationer i Sverige för strandmalörtsgallvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är beskriven från Danmark 1937 och förekommer fortfarande mycket lokalt där. Den uppgives även från f.d. Sovjetunionen. Det dröjde ända till 1973, innan arten kunde konstateras i Sverige. Då insamlades galler i Skanör i sydvästligaste Skåne ur vilka fjärilen kläcktes året därpå. Arten lever fortfarande kvar i låg numerär i Skanör, som alltjämt är den enda kända lokalen i Sverige.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Endast känd från kort strandremsa vid Skanör-Falsterbo. Arten är knuten till strandmalört (Artemisia maritima) som växer i sanddynerna och därför hotas beståndens överlevnad av hårt tramptryck från badande. Larvens karaktäristiska galler på värdväxten gör arten lättinventerad, detta plus det utsatta läget på den enda kända lokalen gör att man inte kan förvänta många ytterligare lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10 (4-100) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)).
Ekologi
Larven lever monofagt i stamgaller på strandmalört, Artemisia maritima. Den övervintrar och förpuppar sig i april. Fjärilen flyger på låglänta havsstrandängar i juni. Gallerna angrips på vintern av någon predator, förmodligen en fågel, som spräcker upp dem och avlägsnar larverna. Detta är säkerligen orsaken till artens låga numerär.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· strandmalört
· strandmalört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Eucosma, Art Eucosma krygeri (Rebel, 1937) - strandmalörtsgallvecklare Synonymer strandmalörtgallvecklare

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Endast känd från kort strandremsa vid Skanör-Falsterbo. Arten är knuten till strandmalört (Artemisia maritima) som växer i sanddynerna och därför hotas beståndens överlevnad av hårt tramptryck från badande. Larvens karaktäristiska galler på värdväxten gör arten lättinventerad, detta plus det utsatta läget på den enda kända lokalen gör att man inte kan förvänta många ytterligare lokaler. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10 (4-100) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandmalörtsgallvecklare

Länsvis förekomst och status för strandmalörtsgallvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandmalörtsgallvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är beskriven från Danmark 1937 och förekommer fortfarande mycket lokalt där. Den uppgives även från f.d. Sovjetunionen. Det dröjde ända till 1973, innan arten kunde konstateras i Sverige. Då insamlades galler i Skanör i sydvästligaste Skåne ur vilka fjärilen kläcktes året därpå. Arten lever fortfarande kvar i låg numerär i Skanör, som alltjämt är den enda kända lokalen i Sverige.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Eucosma  
 • Art
  Eucosma krygeri(Rebel, 1937) - strandmalörtsgallvecklare
  Synonymer
  strandmalörtgallvecklare

Larven lever monofagt i stamgaller på strandmalört, Artemisia maritima. Den övervintrar och förpuppar sig i april. Fjärilen flyger på låglänta havsstrandängar i juni. Gallerna angrips på vintern av någon predator, förmodligen en fågel, som spräcker upp dem och avlägsnar larverna. Detta är säkerligen orsaken till artens låga numerär.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· strandmalört - Artemisia maritima (Viktig)
Exploatering av havsstränder. Predatorer.

Påverkan
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
Avstå från ytterligare exploatering av havsstränderna i sydvästra Skåne.

Deurs, W. van. 1956. Sommerfugle VIII: Viklere. Danmarks fauna Bd. 61.

Svensson, I. 1975. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1974. Ent. Tidskr. 96: 139–146.

Hannemann, H.-J. 1961. Die Wickler. Die Tierwelt Deutschlands, 48. Teil.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Eucosma  
 • Art
  Eucosma krygeri, (Rebel, 1937) - strandmalörtsgallvecklare
  Synonymer
  strandmalörtgallvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.